Wp/fmp/Comparaison metaphore nufi

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | fmp
Wp > fmp > Comparaison metaphore nufi
Comparaison et métaphore en langue fè'éfě'è; pɑ́'lɑ́. N.B. La liste n'est pas exhaustive.

Par le collectif des chercheurs en langue fè'éfě'è (Kǒm Cákngǎ' Nùfī). Resulam, www.resulam.com

Nt. Wūmfʉ̀fʉ̀ɑ̀' (Comparé) Mfʉ̀ɑ̀' (Comparant) Fōhnì
1 ghú' sʉ̄ʉ̄ Ǎ ghú' pɑ́' sʉ̄ʉ̄ lɑ́
2 mbá'/pà'/mɑ̀mbá' pʉ̀h

(nsì, ngènɑ̌nàm, njwè' pìé nzʉ̄)

Yáá mbá'/pà'/mɑ̀mbá' pɑ́' pʉ̀h

(nsì, ngènɑ̌nàm, njwè' pìé nzʉ̄) lɑ́

3 mbɑ̄h/mbə̄h/pə̄h shʉ̄ sì njɑ̀ɑ̀ (nzāt) Ǎ mbɑ̄h/mbə̄h/pə̄h pɑ́' shʉ̄ sì njɑ̀ɑ̀ (nzāt) lɑ́
4 mbé'/mɑ̀mbé' ndhʉ̌ŋwɑ̄' Yáá mbé'/mɑ̀mbé' pɑ́' ndhʉ̌ŋwɑ̄' lɑ́
5 mbíé pò' Nshù ó mbíé pɑ́' pò' lɑ́
6 mbíésí nkòk Ǎ mbíésí pɑ́' nkòk lɑ́
7 mbōk cwàákhù/shwɑ̀ɑ́ku ndʉ̄ɑ̀sīē Ǎ mbōk pɑ́' cwàákhù/shwɑ̀ɑ́ku ndʉ̄ɑ̀sīē lɑ́
8 mfɑ̄h/mɑ̀mfɑ̄h mbìē pūh (ngàm njò' púh mfʉ̀nì) Ǎ mfɑ̄h/mɑ̀mfɑ̄h pɑ́' mbìē pūh

(ngàm njò' púh mfʉ̀nì) lɑ́

9 mfēn ngʉ̄nə̀ə̀ Ǎ mfēn pɑ́' ngʉ̄nə̀ə̀ lɑ́
10 mfī/mɑ̀mfī nshǐ nsā' Yáá mfī/mɑ̀mfī pɑ́' nshǐ nsā' lɑ́
11 ncāk nù tě'zɑ̄h/tə̌'zə̄h Ǎ ncāk nù pɑ́' tě'zɑ̄h/tə̌'zə̄h lɑ́
12 ncə́ə́ (nshwītū, ngwāh wèn ) zʉ̄' Ǎ ncə́ə́ (nshwītū, ngwāh wèn ) pɑ́' zʉ̄' lɑ́
13 ncīī/nshīī fēn (hùɑ̀) Ǎ ncīī/nshīī pɑ́' fēn (hùɑ̀) lɑ́
14 ncōh/mɑ̀ncōh fɑ̀' Yáá ncōh/mɑ̀ncōh pɑ́' fɑ̀' lɑ́
15 ndám (nkō' sìì) hùɑ̀/pɔ̄ɔ̄ Ǎ ndám (nkō' sìì) pɑ́' hùɑ̀/pɔ̄ɔ̄ lɑ́
16 ndām/mɑ̀ndām/lám/ mbǎk ìndō Ǎ ndām/mɑ̀ndām/lám/ pɑ́' mbǎk ìndō lɑ́
17 ndē'/mɑ̀ndē' nzī Ǎ ndē'/mɑ̀ndē' pɑ́' nzī lɑ́
18 ndə́ə́/mɑ̀ndə́ə́ wùwùɑ̀ Yáá ndə́ə́/mɑ̀ndə́ə́ pɑ́' wùwùɑ̀ lɑ́
19 ndēē/mɑ̀ndēē/lēē nshǐ mbhʉ̄nʉ̀ɑ̀

(ngòòndōm, nshǐtāp)

Yáá ndēē/mɑ̀ndēē/lēē pɑ́' nshǐ mbhʉ̄nʉ̀ɑ̀

(ngòòndōm, nshǐtāp) lɑ́

20 ndí'/ìndí' tə́ə́fōh Vàm zǒ ndí'/ìndí' pɑ́' tə́ə́fōh lɑ́
21 ndíá lìì Yáá ndíá pɑ́' lìì lɑ́
22 ndóm càk fī Ǎ ndóm pɑ́' càk fī lɑ́
23 ndʉ́'/mɑ̀ndʉ́'/mɑ̀ndʉ́'sí sà' Yáá ndʉ́'/mɑ̀ndʉ́'/mɑ̀ndʉ́'sí pɑ́' sà' lɑ́
24 ngɑ́'/mɑ̀ngɑ́' tēnɑ̄ (fēn) Yáá ngɑ́'/mɑ̀ngɑ́' pɑ́' tēnɑ̄ (fēn) lɑ́
25 ngé'/mɑ̀ngé' tìēmōō Ǎ ngé'/mɑ̀ngé' pɑ́' tìēmōō lɑ́
26 ngə́ə́sí/mɑ̀ngə́ə́sí ká'tū (nkʉ́ɑ́'ntū) Ǎ ngə́ə́sí/mɑ̀ngə́ə́sí pɑ́' ká'tū (nkʉ́ɑ́'ntū) lɑ́
27 ngʉ́ nìí nù tìēmōō Ǎ ngʉ́ nìí nù pɑ́' tìēmōō lɑ́
28 ngʉ̄ɑ̄' yàt Ǎ ngʉ̄ɑ̄' pɑ́' yàt lɑ́
29 ngwāh wèn fōh Ǎ ngwāh wèn pɑ́' fōh lɑ́
30 njwáá ngòh (ká' kwə̄ə̄) Ǎ njwáá pɑ́' ngòh (ká' kwə̄ə̄) lɑ́
31 nkíkén kwènkwèn (njàkāsī) Ǎ nkíkén pɑ́' kwènkwèn (njàkāsī) lɑ́
32 nní nkòk Ǎ nní pɑ́' nkòk lɑ́
33 nnīī tɑ̀' (shī) Ǎ nnīī pɑ́' tɑ̀' (shī) lɑ́
34 nsáh/sàh ntʉ̀' ndàk Ǎ nsáh/sàh pɑ́' ntʉ̀' ndàk lɑ́
35 nsēn nà' (shìshíémōh, ngə̀ə̀mɑ̀) Ǎ nsēn pɑ́' nà' (shìshíémōh, ngə̀ə̀mɑ̀) lɑ́
36 nshú' ngʉ̀ɑ̀'mōh Yáá nshú' pɑ́' ngʉ̀ɑ̀'mōh lɑ́
37 nsīā/mɑ̀nsīā nkùɑ̀ Yáá nsīā/mɑ̀nsīā pɑ́' nkùɑ̀ lɑ́
38 ntāmsīē/támsíé ǎ zɑ́ pò' Ǎ ntāmsīē/támsíé pɑ́' ǎ zɑ́ pò' lɑ́
39 ntē' ntèè Ǎ ntē' pɑ́' ntèè lɑ́
40 nté'sí nù ndɑ̀'ndə̀ə̀ Ǎ nté'sí nù pɑ́' ndɑ̀'ndə̀ə̀ lɑ́
41 ntúá yá' tʉ̄ʉ̄ Ǎ ntúá pɑ́' yá' tʉ̄ʉ̄ lɑ́
42 nzɑ̄ wū ngʉ̄nə̀ə̀ Ǎ nzɑ̄ wū pɑ́' ngʉ̄nə̀ə̀ lɑ́
43 nzhīnù sɑ̄'sūā Ǎ nzhīnù pɑ́' sɑ̄'sūā lɑ́
44 nzí'/mɑ̀nzí' ntòòntə̄ə̄ Ǎ nzí'/mɑ̀nzí' pɑ́' ntòòntə̄ə̄ lɑ́
45 shwītōk tēnɑ̄ Ngɑ̌ shwītōk pɑ́' tēnɑ̄ lɑ́