Wp/fmp/Analogies entre les langues bamilekes

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | fmp
Wp > fmp > Analogies entre les langues bamilekes

Cette page est basé et a pour reference le livre " Étude Comparative des Variantes Dialectales de L'unique Langue Bamiléké Part I " dont l'objectif est de faciliter dans un premier temps l'intercompréhension entre les natifs bamilékés utilisant des variantes dialectales différentes, et dans un second temps de mettre sur pied une langue unique bamiléké dans laquelle certaines autres variantes seront tout simplement des synonymes de cette unique langue. Ce livre contient dans un premier temps trois des principales variantes dialectales de l'unique langue bamiléké, à savoir : le ghomala', le fe'efe'e (nufi), le medumba. Toutes les autres variantes pourront aisément être dérivées de ces trois variantes étudiées.

Les correspondances lexicales entre les variantes de la langue bamiléké est présentée sous forme de tableaux. Vous pouvez ajouter des colonnes à ce tableau pour le completer en votre variante de la langue bamiléké. Ainsi, il sera démontré que, à l'aide d'une seule variante de LA langue bamiléké, l'on peut parler toutes les autres variantes par simple dérivation.

Nous résumerons ainsi les dérivations nécessaires, les clés du passage d'une variante a l'autre sans avoir nécessairement besoin d'aller réapprendre l'autre variante.

Tableau ɑ --> ab

Fè’éfě’è (nùfī) Ghɔ̀málāꞌ Mə̀dʉ̂mbɑ̀ Mʉ̀ngâkà Yêmbà Etc. Etc. Français
Cɑ̄ɑ̄, ncɑ̄ɑ̄. Lwɔ́p (*). Cāb, cābə̄, nə̀cābə̄. Fertiliser, entretenir, aménager, purifier
Ghɑ̀ɑ̀. Ghàp. Ghɑ̀b. Division, partage, scision
Ghɑ̀ɑ̀, ngɑ́ɑ́; syn. Ghɑ̀ɑ̀sì, ngɑ́ɑ́sí. Ghàp; syn. Ghàptə̀. Ghɑ̀b, ghɑ̀bə̄; syn. Ghɑ̀btə̀. Partager, diviser, distribuer
Ghɑ̀ɑ̀; syn. Mɑ̄ghɑ̀ɑ̀, mɑ̄ndʉ̄ɑ̄. Ghàp. Mɑ̄ndɑ̄ (*). Adultère
Ghɑ̀ɑ̀; syn. Mɑ̄ghɑ̀ɑ̀, mɑ̄ndʉ̄ɑ̄. Ghàp. Mɑ̄ndɑ̄ (*). Concubin, concubine
Kɑ̀ɑ̀. Kàp. Kɑ̀b. Barrière, clôture
Mbɑ̀ɑ̀. Bàp. Mbɑ̀b. Viande
Mbɑ̀ɑ̄nā. Bə̌ŋnə́ (*). Mbɑ̌bwūd. La chair humaine
Mbɑ̀ɑ̄ndǒm. Bâpdə̌m. Mbɑ̂bndùn. Rat
Ndɑ̀ɑ̀. Dàp; pl. Ndàp. Ndə̀b. Fil, coton
Ngɑ̄ɑ̄, ngɑ̄ɑ̄nə̀ə̀. Gǎp, gāp, ngāpə́; pl. Ngǎp. Kwǐnyɑ̀m : l'antilope; cf. Ngɑ̄b, ngɑ̄bnyɑ̀m : la biche (*). Antilope
Ngɑ̀ɑ̀, ngà'ghɑ̀ɑ̀. Gàp. Ngɑ̀b. Prodigue, personne qui partage
Ngɑ̀ɑ̀; syn. Ngɑ̀ɑ̄nzɑ̄. Gàp. Ngɑ̀b; syn. Ngɑ̌bnjʉ̄. Semaine
Njɑ̀ɑ̀. Jàp. Njɑ̀b. Légume
Nkɑ̄ɑ̄. Káp. Nkɑ̄b. Cueillir
Nkɑ̄ɑ̄. Ŋkāp, ŋkāpə́. Nkɑ̄b. Argent
Pɑ̀ɑ̀; pl. Mbɑ̀ɑ̀. Pàp; pl. Bàp. Bɑ̀b; pl. Mbɑ̀b. Aile
Tù', tù'mbɑ̀ɑ̀. Tū'bap. Shʉ̄mbɑ̀b. Le rat palmiste
Yɑ̄ɑ̄, njɑ̄ɑ̄; syn. Njɑ̄ɑ̄sīē, ntʉ̄ɑ̄sīē. Yáp; syn. Yápsī. Yɑ̄b, yɑ̄bə̄, nə̀yɑ̄bə̄, njɑ̄bə̄. Mettre, poser, déposer

Tableau ah --> ak--> ag

Fè’éfě’è (nùfī) Ghɔ̀málāꞌ Mə̀dʉ̂mbɑ̀ Mʉ̀ngâkà Yêmbà Nguieboon Etc. Français
Càh, ncáh/ncέh. Cyà (*). Càg, càgə̄, nə̀càgə̄. Accompagner
Càh, ncáh/ncέh. Cyà (*). Càg, càgə̄, nə̀càgə̄. Envoyer
Hàh. Hàk. Fàg, fàgə̄. Bifurquer, virer
Kàh/kɛ̀h. Kyàk. Kàg. Réprimande
Kwāh. Kwák. Kwāg, kwāgə̄. Toucher
Kwāhsī, nkwāhsī; syn. ntāhsī/ntɛ̄hsī. Kwáktə́. Kwāgtə̄, nkwāgtə̄. Toucher à plusieurs reprises, manipuler
Làh/lɛ̀h, ndáh/ndέh. Làk; syn. Lə̀. Lò'ō, nə̀lò'ō (*). Prendre
Ncāh (*). Cā (*). Cɛ̄d, cɛ̄lə̄, nə̀cɛ̄lə̄ (*). Bouché
Ngāh/ngɛ̄h. Gǎk, gakə́. Ngāgə̄. Noisette
Ŋàh, ŋwàh. Ŋàk, ŋànyə̀. Ŋàg. Énergie
Ŋàhɛ̀h, nŋáh/nŋέh; syn. Kǎhtèn, nkáhtèn. Ŋàk, ŋàknyə̀; syn. Kàktʉɔ̀, kàhnyə̀ (*). Ŋàg; syn. Kàgtʉ̀n. Se débrouiller, s'efforcer
Ŋàhɛ̀h; syn. Kǎhtèn. Ŋàk, ŋàknyə̀; syn. Kàktʉɔ̀, kàhnyə̀. Ŋàg; syn. Kàgtʉ̀n. Effort
Pàh, mbáh. Pàk. Bàg, bàgə̄, nə̀bàgə̄. Fendre
Pāh, mbāh. Pák. Bāg. S'avarier, s'affadir, avarié, rance, fade
Pāh, mbāh. Pák. Bāg. Fade
Sàh. Sàk. Sàg, sàgə̄. Loin, éloigné
Sāh/sɛ̄h, sáhndʉ̄ɑ̄, sáhpè'è. Sǎkdyə́, sà'dyə̀. Sâgbà'. Mur
Wāh/wɛ̄h. Wák. Wāg, wāgə̄. Mésestime, mépris
Wāh/wɛ̄h, ngwāh/ngwɛ̄h. Wák, kwε. Wāg, wāgə̄. Négliger, mépriser, mésestimer

Tableau e'/ə' --> uŋ--> ɔ

Fè’éfě’è (nùfī) Ghɔ̀málāꞌ Mə̀dʉ̂mbɑ̀ Mʉ̀ngâkà Yêmbà Etc. Etc. Français
Cwè’/cə̀’. Cùŋ. Cɔ̀. Information, nouvelle, histoire
Cwē’/cə̄’. Cǔŋ/shǔŋ. Cɔ̄. Volerie, action de dérober
Kwè’/kə̀’. Kùŋ. Kɔ̀. Flèche
Kwè’/kə̀’, nkwé’/nkə́’. Kùŋ. Kɔ̀, kɔ̌, nə̀kɔ̌. Aimer
Kwē’/kə̄’; syn. Ncwèn, ncwènɑ̀, kʉ̀kāk. Kúŋ. Kɔ̄; syn. Kɔ̂ngà, mbād, mbālə̄. Montagne
Lē’/lə̄’, lě'/lə̌'. Lúŋ, lǔŋ. Lɔ̄. Paresse
Lē’/lə̄’, ndē’/ndə̄’. Lúŋ. Lɔ̄, nə̀lɔ̄. Gluant
Mbè’/mbə̀’. Bùŋ. Mbwɔ̀. Bon
Mbè’zīī/mbə̀’zīī. Pùŋtsé, bùŋtsě. Mbwɔ̀lēnə̄. Chanceux
Mbʉ̂'ngwè’/mbʉ̂'ngə̀’. Bʉ̂'gùŋ; pl. Mbʉ̂'gùŋ. Mbʉ̂'ngɔ̀. Libérateur
Ncwē’/ncə̄’. Shūŋ, cǔŋ/shǔŋ. Cɔ̄; pl. Ncɔ̄. Voleur, fraudeur, tricheur
Ndē’/ndə̄’. Dǔŋ. Ndɔ̄. Klaxon, sifflet, flûte
Ndě'/ndə̌', ndē’/ndə̄’. Dǔŋ. Ndɔ̄. Paresseux
Nè’/nə̀’, nné’/nnə́’; syn. Nné’sīē/nnə́’sīē. Nùŋ. Nɔ̀, nɔ̌, nə̀nɔ̌; syn. Nə̀ nɔ̌ nsī. Coucher
Nkwè’/nkə̀’. Kùŋ; pl. Nkùŋ. Nkɔ̀. Pilon
Nkwè’nì/nkə̀’nì. Kùŋnyə̀. Nkɔ̀nì. Amour
Nshù'ngwè’/nshù'ngə̀’; syn. Mbʉ̂'ngwè’/mbʉ̂'ngə̀’. Bʉ̂'gùŋ; pl. Mbʉ̂'gùŋ. Mbʉ̂'ngɔ̀. Sauveur
Nshù'nsè’/nshù'nsə̀’. Cù'nsùŋ. Cù'nsɔ̀. Brosse à dents
Ntē’/ntə̄’; syn. Ntē’ndē’/ntə̄’ndə̄’. Tūŋ; syn. Tūŋdūŋ. Ntɔ̄; syn. Ntɔ̄ndɔ̄. Klaxonner, siffler
Ntē’/ntə̄’; syn. Tʉ̄tē’/tʉ̄tə̄’. Ntǔŋ. Ntɔ̄; syn. Ntɔ̂ntɔ̄. Cou
Pè’/pə̀’; syn. Pə̀pē’/mbə̀pə̄’. Pùŋ; syn. Pə̀púŋ. Bwɔ̀, bwɔ̌; syn. Mə̀bwɔ̄. Bien
Sè’/sə̀’; pl. Nsè’/nsə̀’. Sùŋ; pl. Nsùŋ. Sɔ̀; pl. Nsɔ̀. Dent
Sìpè’, sìpə̀’. Cwə̀pùŋ. Kə̀bwɔ̀. Mauvais
Tè’/tə̀’; pl. Ntè’/ntə̀’. Tùŋ; pl. Ntùŋ. Tɔ̀; pl. Ntɔ̀. Nombril