Wp/dng/Xәбый

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | dngWp > dng > Xәбый
Jump to navigation Jump to search
Xәбый.

Xәбый шын (河北省), йин чи ди чў хуабый пинйүан, хуонхә щяйу бый'ан эр мин. мянҗы вый 18.77 ван пинфон гунлы. ди чў хуабый, дун лин бохэ, бохэ җы бин, дылы шон бовый быйҗин хә тянҗин лён гә җыщяшы, шы җинчын тун вон вэды ди мынхў, зы җин чо кэшы җы шы җинҗы йо ды. йү быйҗин шы, тянҗин шы, лёнин, шанщы, хынаn, шандун хә ныймынгў дын шын шы чү җежон. чүан шын зуэй гофын шы щё вўтэшан ди җўфын быйтэ, чүан шын мянҗы 43%ди пинйүан хэба бу до 100 мы. шынхуэй шы шыҗяҗуон шы. чунчю җонuо шычи хәбый шын быйбу шўйү ян гуй, нанбу шўйү җуншан гуй, җо гуй хә вый гуй. бодин шы шы доншы ди ян җо фын җещян, зэ бодин шы җунщин йүан цун ю “ян җо фын җешы”. доннян ян гуй тэзы дан сунбе җинкә чү цы чинвон җюшы зэ ян гуй гуйҗе йы шуэй хә фынбе, щянзэ йы щян ди йы шуэй пон шон ю гўҗы җинкә та. җунхуа жынмин гунхәгуй чынлы ху, йүан ча ха эр, жә хә шын ди йыбуфын бин жў хәбый шын, шынхуэй жын шә зэ бодин.1958 нян йуйү тянҗин шы ди гунйә фада, шынхуэй чян вон тянҗин, зэ цы чиҗян тянҗин ю далён ди гунчон чийә хә гощё чянвон хәбый шын ный.1966 нян тянҗин чунщин шынгә вый җыщяшы, шынхуэй чян хуэй бодин. вынхуа дагәмин чиҗян бодин җүшы хўnлуан йыҗы шыҗяҗуон коҗин тэщиншан бянйү быйҗан, җан шы бянйү щён щы чәтуэй, шынхуэй йү 1968 нян чян до щянҗин шыҗяҗуон шы.

Минчын[edit | edit source]

Лышы[edit | edit source]

Дылы[edit | edit source]

Гуйҗы щиншы[edit | edit source]

Вэҗё[edit | edit source]

Җинҗы[edit | edit source]

Жынку[edit | edit source]

Вынхуа[edit | edit source]

Шәхуэй[edit | edit source]

Хуанҗин[edit | edit source]

Тыйү[edit | edit source]

Кәҗы[edit | edit source]

Цанҗян[edit | edit source]

Цанко вынщян[edit | edit source]

Вэбу лянҗе[edit | edit source]