Wp/dng/Xынаn

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | dngWp > dng > Xынаn
Jump to navigation Jump to search
Xынаn.

Xынан шын (河南省), шы җунхуа жынмин гунхәгуй йы җы щинҗынчү, шынхуэй җынҗу шы. чи да буфын тўды выййү хуонхә җун щяйу йы нан дычү, гў мин хынаn. хынаn ды чў җунгуй җунбу, чын дун чи щы, гўчын тянды җы җун, бый шы вый җунгуй җы чў эр тянщя җы шў, шы җунгуй җинҗы зы дун щён щы тыцы туэйҗин фаҗан ди җунҗян дыдэ, йы хынаn шын вый җўты ди җунйүан җинҗы чү шы җунгуй җинҗы зынҗон ди җунйо банкуэ, йы хынаn шын вый хәщин ди җунйүан вынхуа шы җунхуа вынхуа ди җунйо йүанту хә хәщин зўчын буфын. хынаn дышы щыго дун ды, быйбу, щыбу, нанбу фын бе фынбуҗә тэщиншан, фу нюшан, тун бэшан хә дабешан, җунбу хә дунбу вый да мянҗы ди чунҗы пинйүан, щынан бу вый нанйон пынды. хә хуонхә чуан бый җин эргуә, хуэхә шуэйщы хә хэхә шуэйщы ди җўлю йыҗы чонҗён шуэйщы ди җылю дан җён йә лю җин хынаn. чүан шын мянҗы 16.7 ван пинфон гунлы, мянҗы пэмин чүангуй ды 17 вый, зун жынку 10489 ван жын (2011 нян нянмо), җү җунгуй тун җы шынфын ды йы, йү чүанчю гуйҗя щён бы, хынаn жынку пэмин ды 11 вый (2010 нян).

Минчын[edit | edit source]

Лышы[edit | edit source]

Дылы[edit | edit source]

Гуйҗы щиншы[edit | edit source]

Вэҗё[edit | edit source]

Җинҗы[edit | edit source]

Жынку[edit | edit source]

Вынхуа[edit | edit source]

Шәхуэй[edit | edit source]

Хуанҗин[edit | edit source]

Тыйү[edit | edit source]

Кәҗы[edit | edit source]

Цанҗян[edit | edit source]

Цанко вынщян[edit | edit source]

Вэбу лянҗе[edit | edit source]