Wp/dng/Hыймынгў Зыҗычү

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | dngWp > dng > Hыймынгў Зыҗычү
Jump to navigation Jump to search
Hыймынгў Зыҗычү.

Hыймынгў Зыҗычү (内蒙古自治区), шы җунхуа жынмин гунхәгуй быйбу ди йигә зыҗычү, шуфў хўхәхотә. цун чинчо җунчи кэшы, ханхэ йы нан, чончын йы бый, дун җы җә лы мў мын, щы җы йы кәҗо мын ди мынгў гә чи бый чын вый ный җа са кә хуә ный җа са кә мынгў, хулэ җянчын вый ныймынгў.1947 нян, ныймынгў зыҗы җынфў чынлы, ныймынгў җыншы чынвый җын чү мин. чунчю җонuо җычян, йыще быйфон ди йумў минзў, жў щённў хә дунху жын зэ җинтян ди ныймынгў дычү йумў шынхуә. җонuо хучи, ян гуй, җо гуй, чин гуй ди линтў йыҗин таҗан до җинтян ди ныймынгў дычү, җунйүан ди хуащя минзў кэшы зэ йиншан шанмэ нанбу динҗү. жў җовўлин вонзэҗин хўхәхотә туә кә туә щян җинный шы җян йүн җун чын.“җо чончын” җингуә хўхәхотә быймян ди да чиншан. ян җён чин кэ җыбэ дунху җыху, гуҗў “ян бый чончын”, зэ җин ныймынгў чыфын шы нан җян йу быйпин бу, җы суәзэ нин чын. чиншыхуон щюҗў ванлы чончын, лянҗе хә зын җян җягў цунчян гәгуй ди чончын, йы фонйү щённў. йиншан шанмэ йы нан, жў йүн җун җүн, шы бянфон җунҗын. эр быйбу сэвэ җўйо шы щённў жын хә дащин'анлин дунбу ди вў хуан, щянбый дын дунху жын ди линды. лёнхан шы щюҗў хан чончын, бин йү щённў җинщинли ди чончи ди җанҗын, чиҗян щённў шылы чиҗян лён цы фынле чын бый щённў хә нан щённў, чиҗун бый щённў җўҗян щы чян. нан щённў җўҗян ный щи, ху зэ вый җин нанбыйчо чиҗян йү җунйүан дычү жынмин щён жунхә. хан чо чүаншын шы, зэ җинтян ди мо нан дычү шәлы җүн щян. Rú ханчо җы вў йүан җүн, шуәфон җүн, щя җин щёндон йү җин ба ян но'эр шы, боту шы хә ә'эрдуәсы шы йыдэ.

Минчын[edit | edit source]

Лышы[edit | edit source]

Дылы[edit | edit source]

Гуйҗы щиншы[edit | edit source]

Вэҗё[edit | edit source]

Җинҗы[edit | edit source]

Жынку[edit | edit source]

Вынхуа[edit | edit source]

Шәхуэй[edit | edit source]

Хуанҗин[edit | edit source]

Тыйү[edit | edit source]

Кәҗы[edit | edit source]

Цанҗян[edit | edit source]

Цанко вынщян[edit | edit source]

Вэбу лянҗе[edit | edit source]