Wp/dng/Cычуан

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | dngWp > dng > Cычуан
Jump to navigation Jump to search
Cычуан.

Cычуан шын (四川省), шы җунхуа жынмин гунхәгуй щынан дычү ди йигә шынфын, шынхуэй чындў шы. сычуан җянчын чуан хуә шў, йу йин щянчин шы сычуан цын фын шў ба гуй, шў гуй лён җўху гуй, гў бечын “башў”. сычуан лышы йуҗю, фынгуон щюлы, вўчан фынфў, зыгў бый йү вый “тянфўҗыгуй”. зэ дайуэ шончо шычи, сычуан дычү чўщянли ба, шў, йучи шы йы санщиндуэй вынмин, җинша вынмин вый дэбё ди годў фада ди гў шў вынмин. чин вончо тунҗы сычуан ху, башў вынхуа йү җунйүан вынхуа хў щён җёжун, чынвый җунхуа вынхуа ди җунйо йүанту җы йы, зэ җунгуй лышы шон җаню җунйо ды дывый. җү когў фащян, лён бэ дуә ван нян чян ди җю шычи шыдэ зочи, сычуан бян кэшы юли жынлый хуәдун. сычуан җинный ю йы бый минмин ди җю шычи шыдэ вынхуа йыҗы 4 чў. Jù җин йуэ йы ван нян чян, сычуан дычү җўҗян җинжў щин шычи шыдэ. щин шычи шыдэ йыҗы фынбу хын гуон, мўчян йы фащян 200 дуә чў, жў мянйон бян дуэй шан йыҗы, минҗён шонйу йыҗы, да дўхә хә чинйы җён йыҗы, щычон лы җу йыҗы, чындў җинша йыҗы, гуонхан санщиндуэй йыҗы вынхуа ды йы чи. чиҗун зуэй җунйо ди шы гуонхан санщиндуэй йыҗы. Hэ ю шы бэшуэй җён дуэй йыҗы. дайуэ зэ гунйүан чян 4500 җы чян 4000 нянҗян ди щин шычи шыдэ ванчи җедуан, йы чындў пинйүан вый җунщин ди чуанщы дычү щин шычи шыдэ вынхуа щүнсў фаҗан чилэ, щинчынли җүю бынды тәсә ди бо дун вынхуа. җү җин йуэ сычян нян чянху, сычуан дычү җинжў чинтун шыдэ, гуанйү гў шў гуй ди шонгў чуаншуә дадуә мёшў ди шы җә йы шычи ди лышы, чи җўйо ныйжун шы гуанйү гў шў гуй щянвон ди шыщы хә хуәдун, җё җўмин ди ю да йү до җён, дў йү хуа җүан, җон хун хуа бы дын. җингуан мыйю гў шў гуй вынзы, дан санщиндуэй, җинша, шы'эр чё дын йыҗы ди когў фаҗүә хә куту чуаншуә җынмин, зуэй чыдо шон дэ, сычуан чындў пинйүан йыҗин җинжў нўлы шәхуэй.

Минчын[edit | edit source]

Лышы[edit | edit source]

Дылы[edit | edit source]

Гуйҗы щиншы[edit | edit source]

Вэҗё[edit | edit source]

Җинҗы[edit | edit source]

Жынку[edit | edit source]

Вынхуа[edit | edit source]

Шәхуэй[edit | edit source]

Хуанҗин[edit | edit source]

Тыйү[edit | edit source]

Кәҗы[edit | edit source]

Цанҗян[edit | edit source]

Цанко вынщян[edit | edit source]

Вэбу лянҗе[edit | edit source]