Wp/dng/Шэнщы

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | dngWp > dng > Шэнщы
Jump to navigation Jump to search
Шэнщы.

Шэнщы шын (陕西省), җунгуй щыбый дычү ди йигә шынфын, щян вый щыбый дычү гун нунйә зуэй фада ди шынфын, чўйү хуонхә җунйу, шы щянҗин җунгуй дылы бантў ди җунщин. шынхуэй шы җунгуй җўмин гўдў щы'ан. Шэнщы выййү җунгуй дылы җунщин чү, чинлин йы бый гуанҗун, Шэнбый дычү шўйү хуонхә җун шонйу, чинлин йы нан шўйү чонҗён шонйу, гуанҗун шы хуащя вынмин ди җунйо фащёнды. шонгў шы вый йунҗу суәзэ, шы хуонды ди зон ди, туншы йәшы гын вый җюйүан ди хуа щү гўгуй хуә хуа щү шы ди суәзэ. хуа щү шы шы җунхуа минзў ди йүанзў, та фынбе фанян щяли нү ва, фущы, хулэ нү ва, фущы фанянлё шо дян, эр янхуон эр ды йу шы шо дян ди хуйы, гў хуащя хә җунхуа җун ди хуа зы җе йүан йү хуа щү шы . зэ щыҗу хучи, чиншыхуон ди зўшон фый зы ты җу воншы йон ма югун, җу щёвон җён “чин” җә куэ тўды фын гыйли та, чин гуй йә чынли җу ди фўйун. гунйүан чян 771 нян, чүан жун гунполи щыҗу ди дўчын го җин, ша җу йувон. чин щёнгун шуэлин жынма гунда чүан жун, лыли җоноng. цы нян та хўсун җупинвондунчян луә йы , йу лыщин гун. пин вон бян фын та вый җўху, җён Шэнщы чишан йыщы ди тўды цыйү та. җәйон, чин гуй тунгуанли шанщы шын ди буфын дычү. чин мўгун шы. гуйлы чёншын, йу дабэли дунфон ди җин гуй, җанлинли җынгә гуанҗун. Yоu цы кәҗян, йуйү Шэнщы чи ди чунчю шы вый чин гуй, суәйы җянчын “чин”.

Минчын[edit | edit source]

Лышы[edit | edit source]

Дылы[edit | edit source]

Гуйҗы щиншы[edit | edit source]

Вэҗё[edit | edit source]

Җинҗы[edit | edit source]

Жынку[edit | edit source]

Вынхуа[edit | edit source]

Шәхуэй[edit | edit source]

Хуанҗин[edit | edit source]

Тыйү[edit | edit source]

Кәҗы[edit | edit source]

Цанҗян[edit | edit source]

Цанко вынщян[edit | edit source]

Вэбу лянҗе[edit | edit source]