Wp/dng/Ханзў

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | dngWp > dng > Ханзў
Jump to navigation Jump to search
Ханзў.

Ханзў, шынхуә зэ дунйа дычү ди йы зўчүн, шы шў гә щяндэ гуйҗя хә дычү ди җўты зўчүн. җан җунгуй далў жынку 91%, җан тэван жынку 98%, җан щинҗяпо жынку 74%, җан ма лэ щы йа жынку 24.5%. ханзў зэ шыҗе гәды җе ю фын бу, зун жынку йуэ вый 14.3 Yì, йуэ җан шыҗе жынку ди 20%, йәшы шыҗе шон жынку зуэйдуә ди минзў. “ханзў” зуә вый минзў чынhu шы йү 19 шыҗымо, шу минзў җўйы хә гунчан җўйы йүндун дын дуәчун йинщён, җә йы чынhu җўбу гуонфан шыйун, бин йү гуанфон гўдин щялэ, зэ цы җычян җё чон бый шыйун ди шы “хуащя” , минзў җынҗы жынтун гынҗү шыҗян йү кунҗян ди бутун, дуэй хуащя, ханжын ди динйы ду җүю чайы. Hанзў бый щыфон щүәҗә шы вый җунгуй ди җўты минзў. ханзў җы ныййин дыйү, йүян, вынхуа җы шәхуэй дуәйон щин шон кә фын чў бу шо ханзў мин щы; гынҗү фўдан дащүә ди җыйин ян җю дуэйҗо лышы чянйы җылў, хан минзў ди куәҗон җўйин шы лышы шон ди йу бый вон нан ди жынку йыдун: зэ җин чо йычян ханзў җўйо фынбу йү җунгуй быйфон, суэйху йин йунҗя җы луан даҗү щён нан чянщи, лышы шон ханзў йу бый вон нан ди да гуэймо йыдун йә гэбянли нанбый жынку фынбу мыдў.