Wp/dng/Нинщя

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | dngWp > dng > Нинщя
Jump to navigation Jump to search
Нинщя.

Нинщя Xуэйзў Зыҗычү (宁夏回族自治区), шы җунгун щыбый ди минзў җя зыҗычү, выййү хуонхә җунйу, мынгў гойүан нанбу. Dà буфын дычү йин хуонхә хуанман чуан лю эр вый хәто ди йыбуфын, тўды фўжо эр ю “сэ шон җённан” җы чын. Níngщя щя щя вў гә ды җы шы, шуфў йинчуан. зо зэ сан ван нян чян ди җю шычи шыдэ ванчи, жынлый җю зэ нинщя җә куэ тўды шон фанян шынщы. чунчю җонuо вый чён жун, щённў зў санҗү ди, чин шў бый ди җүн, хан, вый фын шў җүн җу. тон, сун фын гуэй лён до . йүан чў зэ щыщя гўды җы нинщя щин шын , йы щыщя гў ду вый җунщин фў, гэ нинщя лў. җы йүан эршысы нян (1287 нян) җён нинщя щин шын бин жў гансў щин шын, йү нинщя шә нинщя фў лў. мин шә нинщя вый, шў шанщы бу җын шы сы, чин шў гансў шын.1928 нян шә нинщя шын, шы җунхуа минuо шычи сэбый сы шын җы йы.1949 нян җунгун дуәчүан ху, нинщя бантў суә шо җеҗин 80%ди тўды.1954 нян нинщя шын чәщё, быйбу ди `ала шан хә шуә тә тәбе чи'йү `әҗинà җю тў эр хў тә тәбе чи' гуэй жў ныймынгў зыҗычү , чийү буфын бин жў гансў шын, нинщя шў щян шў гансў шын йинчуан җуанчү. 1958 нян 10 йуэ 25 жы нинщя хуэйзў зыҗычү чынлы, гансў шын йинчуан җуанчү чәщё, нинщя гә щян җышў зыҗычү. нинщя вый җунгуй ди вўда шын җы шошў минзў зыҗычү җы йы.

Минчын[edit | edit source]

Лышы[edit | edit source]

Дылы[edit | edit source]

Гуйҗы щиншы[edit | edit source]

Вэҗё[edit | edit source]

Җинҗы[edit | edit source]

Жынку[edit | edit source]

Вынхуа[edit | edit source]

Шәхуэй[edit | edit source]

Хуанҗин[edit | edit source]

Тыйү[edit | edit source]

Кәҗы[edit | edit source]

Цанҗян[edit | edit source]

Цанко вынщян[edit | edit source]

Вэбу лянҗе[edit | edit source]