Jump to content

Wp/dng/Мо

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | dng
Wp > dng > Мо
Мо.

Мо (щүәмин:Felis silvestris cаtus), сўчын момы, тунчон җы җя мо, вый щёщин мо кә дунвў, шы вый йәмо җун ди йа җун, цывэ йәю чита вый җингуә “гуйҗы дунвў минмин фагуэй” жынкә ди минмин, лыжў Felis cаtus. жынлый цун гўдэ җю ю йон мо ди җылў, йү 5,000 нян чян ванчүан җён чи щүнхуа , гў эҗы жын сыйон мо лэ бу шў җы чита нечы мў дунвў, йы фонҗы tана чы дё гўвў. щянзэ, мо чынвый шыҗе шон зуэйвый гуонфан ди чунвў җы йы, сыйон лү җин цы йү чүан. Mо ди пинҗүн шумин вый 12 нян. пинҗун бый жынҗын ди мо хуэй чын вый чун җун мо, җўжын хуэй йы щүанзә фанҗы ди фоншы жон мо фанҗы чў tана жынвый чү йү “ванмый” ди пинҗун. мо шы йыҗун тэшын дунвў. зэ фачин чи, гун мо дочў санё, эр мў мо зэ банйә куон ху луан җё, минҗян сўчын цы вый “но мо” хуә “мо җёчун”, җы мо ди фачин. тунчон җинйу җеза шушў кә җеҗүә хуә дафу җянчин цы вынты. йә кә шыйун мо bòхә нын шы мо чаншын `щин фанйин'ди тәщин, жон мо ди щүчю нын дәдо шўфа, җяншо гун мо дочў санё зуә җыхо ди цышў. йыбан жынвый, мо ди фачин чи шы дун мо җы щя чў, йәю шо буфын мыйю фыйчон җүәдуэй ди шыҗян. зэ цы чиҗян, мыйю хуэйүн ди мў мо мый гә 14~21 тян фачин йыцы, шыҗян чыщү 3~6 тян, чи җун йочю җёпый ди шыҗян дайуэ лянщү 2,3 тян. Jiопый шы, щён мо ди йинҗин хуэй бочи бин дэцы, бочи щёншон ди йинҗин хуэй пын чў до цы мо ди йиндо бы, цы мо быщү йыко җә җун фоншы лэ цыҗы пэлуан, йинцы, цы мо хын шо зэ ды йыцы җёпый шы җю хуэйүн ди. да буфын мо ди хуэйүн чи шы зэ 63 тян, йу мо хуэй зэ 6 җы 7 җу дуаннэ, зэ 10 җы 15 җу ху щин җын хуэй файү чыншў, цы мо йы цы хуэй шынчан дуәтэ, эр цы мо ди зыгун йәю 4 гә зы фон.