Wp/dar/Чяйла байрамла БархIи

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | darWp > dar > Чяйла байрамла БархIи

Илгъуна байрам акIахъубсири багьудила ва ихтилатла Центрла сипта хIясибли. Иличила пикри жявлил лебси биалра, байрам дурабуркIес бехIбихьибтири 8 дус гьалаб. Бразилиялизиб ва Индиялизиб дурабуркIуси World Social Forum (лебил дунъяла социальный мажлис) бикIуси балбуцличиб, кIел дус гIеркъадитIунти ихтилатунала гIергъи, чяйла байрамла БархIи декабрьла 15-личиб кабизахъурсири. Илди улкназиб дурабуркIуси мажлисличиб илгъуна байрам акIахъес ибси пикри бакIибсира хIязлис ахIен, сенкIун илди кIелра дунъяличир чяй дашахъути улкназирад халатигъунти сари. Илкьяйдали чяй дашахъути сари Китайлизир, Шри-Ланкализир, Кениялизир, Малайзиялизир ва цархIилти илди дашахъес багьандан тIабигIятла къулайти шуртIри лерти улкназир. Амма, Индиялизиб ва Шри-Ланкализиб байрамла бархIи гьарзали, чучи хасси тяхIярли, тIягIямли дурабуркIу.

ЦархIилти улкназирра ил байрамлис хасдарибти далдуцуни детурхар. Хаслира чяйханабазир декIар-декIарли дарибти бизити чяй матъал адамтас гьаладирхьули дирар. Сагати сортани ахтардидарахъес, илдас кьимат бедахъес ил БархIи байрамла далдуцуни дурадуркIу.

ГIядатуни[edit | edit source]

ДекIар-декIарти улкназир чяй дужнила гIядатунира акIубли сари. БегIлара халаси тарих ва гIядатуни Китайлизир сари. Индиялизиб биалли чяйличила ХIХ ибил даршдуслизиб британцуназибад сабри багьурси. Тамашала ахIенну, дунъяличир чяй дашахъути улкназибад цаибси мер бурцуси пачалихъли, чула мякьларти чяйла кьарличила урхIлизибад багьурси. Россиялизиб чяйличила багьурсири 1638 ибил дуслизиб, пача Василий Федоровичлис Монголиялизирад савгъатлис илдала авал кIапIи дархьибхIели. Илдачил барх, чяй севан дирутил белкIунси кагъарра лебсири. Пачас ва илала гъамтас илди дебали гIяхIдизур. 1679 ибил дуслизиб Китайличил Россиялизи чяй дихахъес ибси вягIда бирули саби. Илала гIергъи, давлачебтала ургар чяй тIинтIдирули сари. Мискинтани илди асес бирули ахIенри. ХIХ ибил даршдус таманбирухIели, Россиялизиб Сибирьлизибад мегьла гьуни барили гIергъи, чяйла багьа гIяшбирули саби. Илди лебтасалра дигутили детарули сари. Чяйли бужес или, бахъал (цацахIели арагIеб шила халкь) адамти цахIнабикили, тIабигIятличи дурабулхъули саби. Самовар Россиялизиб пикрибарибсири ХVIII ибил даршдусла бехIбихьудлизиб, пача Елизавета Петровнала замана. Чяй дужути сарри варъаличил, чакарличил, мураббаличил ва муридеш дархаили декьлизирад дарибти секIайчил. 7-найс майъа дурабикайчи чяйли бужутири ибти хабуртира дурули сари. БусягIятла заманара, чяй хIедигахъуси, илди хIедужуси адам хIергар. Амма, чяй дужнила жявхIелила гIядатуни деткайхъули сари. Самоварти тарихлизи аркьули сари. Сен биалра.

Ссылкаби[edit | edit source]