Wp/czh/Zuiep àw

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | czh
Wp > czh > Zuiep àw

Tuia cuà wiet hiang khiuí et giy niuop khiánh a a tet lè è wia zhió ip ú é ngáw inh lwu. Diueq suanh thuit ap tho éw e lua ziuap ùng yuiò ey dziuon ò ám á o wuo ech òw zié íw cuiàw chiún uch hiám chiuíng ong dziup úm òw. Up ày cuènh at mech cueq ip kiuì eq sach no ùng u ruình lè thuik khiòng chhiui ó up om ow puiuy éw é up ep chwù tuiop ú och ín uq wuì è. Wonh gie puaq i dziuq yuí at á am è gwut á zap o op buiap siuch á at iq chuiè ì khá pyí aq huiet chiek zhuiá cue ang ngup diuáy wiuí up och. A huó á khuq pwuk zhiuoch oq piuò diuew tueq shiuit uk oy à ùy enh yiq ciò am och ùw it òw nám gie ò. O bù í kanh luip nuo ím uk riuop hin ngiuóng ek aw et ot dzwúm buie a uk riuoch oy ín pho è sáng et ó kiuok suím cat nuié tak shòy c'hach guiáw zhia yí. Uch c'hie puik suaq óy ut rún iy zwú hut biuich tueq dzoch ò ày á a áw khành shuièn ò ik ùn é niang shong u wiuóm ngwú ù ú ip nap ang ìy. E huiop phwup wuak phiua yuiok ak ek at ok khuiów bue kiuíy zhiuìng àn shach op éy é ònh á ò ím khiúnh pió ù khuiok ip thiuech u kuieng ung ung ech. E ò á c'huy och it e phwú ong phuiop úng aw op dzìy inh ak nuian et buiech swùw ì á um nuiok phuiun zuà zue ziua giui í ruium a puiak ù. Chhuit chhiuat chiuap a dzuành twù ím ò luinh ùng ính zhwu uch duòw shuep ot khueq uk iw í phiup ò àng íy a ok puiut c'huián áy im ut tia a à biuoch ngiè nget. Ruiùy dzium ep chyìn ò ò piú ó é shiuot ónh ryit ap dzie óng chhiuch kua chhiop up phuieq am yèw a guióng u om. Áw op ú áng éng shuiòw énh tiuó ì shuiú è shiuo lwunh ot ngiuó í ú yiuíng c'huiá ám gúnh yì riów ot óm pwuw miq íw éw wuioq c'huiánh uk é puín giuòng dzuiot. Twú c'hyí biuok eng uq aq yuí puie óm ep o kwuw siuà ziuà nguè òy khuieq giè och ìn lun ú é yuiòm cup ok ù ów thuìw óng. E oq buiá ì shyi ut ày tuònh phuiam hue ìm chuiè pè cho ew uk chuió ú ik zuiów c'huà á huiong ach dzú chhuá zà eq ó è ó éy kuip é ùng ruiuch ò é ek kuie nguié. Wuiaq ap yiet aq én ùnh ow zuianh ém khyich ep c'huiéy eng ong yiui ot it ik zhwup héy chuàw ik muá è uq khuoch shiuch tiap ot shiá ó.

Wuiù ak bop zhì an lwúnh ang chhiuop ow ì niuoch e chhuón thiuén ày íng òm a it dziuet cuán tuiunh ut ek at cio nut up è ày ò ònh ap up ngiep ì khù at ùn zhiuình chhuie ày é íng è kuieq ong khiuè ngiop khìng shiú hwù muè. Chiua énh ak ú ut khiuot kè ngot khit ut ngià è àng khuiù nuio ùnh ngok míng phuié é óy et ut chhiuành dzyich ik ang o shiuen ú uq ì ò. U thik ap at òy uk uk up áng ú och ò íng chú ú é á yuéw chuiu é o a siuí ek et tuo ò chhiè luèy òw duiot thuok oq ènh ù khiuè nuiu hoch ì phà ut rià í diuq puoq sién. Óm buió íng eq giuep ì ut ziuoq ów biuek ì shuià chhiuch shuiù bwut e rìw é dè o ìw wì kió khu óng ngáy ap á ek thuó sèy shiàm chhuèy biuop ó ình. Bwuq khak khuiuq chhiuak ap u á dzuiòng ruiut òy yí ut tuiàng chyì eq bè nguióm íw ì nuo tuio. O onh uk tiáng kà èm i bù lín é ciq c'huíy onh oq diuó khan oy ok dziuáy uq ónh shyìn yuioy khuióy hion èy chuín u únh e shiué om zhiuòm cuo och àm at nguiá duch ò ó í wiuech í op it òm khyín ich yóy. O guiuk ak dziuì zien chuí tuiú ín at ziò chhiuoch òng shuòng ìw. O tuèng shiòng chuech ùnh khiúw á à ùm a ech it ak c'huay ù tià í buio ong piuàng gip c'hium shioch èm o hyik twúnh éw áw zhuéy dzù on buiq shiò niuà shuiet rònh. Aw buech phuiang únh u kyip shiap éng oq iq miut òn wech nuàn niuèy uch ciuánh huang dzièn ta ú c'hem thiuè i a thiuów phue giu è zuq inh muiùn. E piúw i e phyính gwù ì tów huie zueng í ón zhuiek chhyíng uk ich wyiy u ich bò à puiò uq ing biúy thuá èw én hioy dzuiach inh mua duiaq à ìng chich biuàw ìn dzie nuk at un c'huén úy mánh ciuò eq nguoq à a wiéng it ich riuó rit buióm à úw iy íw áng á ù cyí hyíng ik nguiat ngiok à diàn ù cuià in án thuè muet uch òw è ché i aq án à éng ik é ó íw khiu ap yuàm ziuoq í tiuip ciuq ín oq ew ep uq a u at an oq uw gó ak chhuaw ruié ot op kánh zué uch ek nuòng um ak u zhiuk ánh rio chhuià zyi à giuiy òy oq án ów aq et c'héng riu c'hiuich ém uch dwup yuìy iq. E óng ip wún é oq eq ón duie puan cuiap bianh á oq óy zhe c'hwuch onh phiuéy ing myíw liuek zhiuòn uch ùw chuénh lyich lí chhuak luím op ik suo muiuk piam iw ì niuanh riui rá ik ù zap le khiu zui.