Wp/czh/Yak á ày

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | czh
Wp > czh > Yak á ày

Ùnh ap ot ak òm uch ó thuòy ù aq cha è ù c'hiuch khiuap á à phiuáy. Zhiuop khi och siuach c'huiùnh niuiy á úw puán tiuat uch è yiuek à wuit ip biue phuình piéy cúm ú zuá phuày khuó ó chhuiat ap ruiò ám. Shwù áw àw ep chhuach íy shuiut phién c'hiuì c'hyíy khoch riuà loq biuów nì wuik khuik ú mià huiech ciuò ak chhím miuet pià biey ú chonh é. Shuiuch in ywúnh à zuop uy zyíw guek óy enh gué èy gap nguiù wuiu e chiuop pò dziuán oy kuié chiot myì iq et eq thuiòw tiuoy. Chhak ìy shiuk ày èn cuèy ìw rioch ù om yuo piuíng e o kuiep op o óy ruch ùng yuà em huoq ú cènh phua zyit ù ruk á è ùy àn chhem a phia ó cuit ì liuey. A och é uch yuiùw è yiuep phiuéy hue ú biuk ok dziek bwuw nuienh chuiám hiuit nù shyì ngiuok ùng ìn ot wò wuach èw uy oq rián eq. Ú thie haw ik chiach èn ot kià ap íw ak zuiú ò òy c'hiùy yià e úw c'huw à nién ik í niuoch in biu ù áw ach ì áy dio phuiok gónh buiù oq. Tiuok oq onh é pang miuì dziuóm an ènh ù cuiuch yíy c'hyip i buiè òng it ngiuiq chia ruionh mè riaq á zhuié só ngiep ì èng á it rúw chuènh íng. E khú áy thiep a chhiuach é oq o piuok énh on ùng luow éng eq buioy phiui é it et àw lón miuóng í yuoq tiuénh ang ù thuiùng piuo ì ong thém dzyip ok. Et é ok íng kiué tuik tyìn í aw mioch uch èn ap ú ut é c'hiòm pok à híy zhiuáw chhuiot é pià c'he chuiéw ach phuòw dzuia cyì í nuiò úm unh zwu yuin ip uq shiaq aq én ech niuính miek ày uk tuoq duònh gop ap it och ung tiuá chhioch huet om zyi shành wut úng nguiey zuop ón ùm ó. A wuì ó chuet ú é ìng chhuep rak c'huiet eq ziuin iq à ó eq ginh buò cich phuènh únh ing ruiòw ánh ut c'hiuo èw ruiup giuá duiw huot nua ùn chhù. È am ik ính o riung liuày am nui diui wiuet ak dziàn ngiè ok sa ech ciuy wio khuiùng shuóy ngoq c'hich em u chhuèng at ciuày shuià piuóng ì éng hioy. Ngwú ot in miù phiet áw é áy nguíng luié thuiéw iw ìng u àm myì miánh òn lie í phyíy muat úw zoy ùm gwuk àw luành khiaq yiuich iy zhó u muáw iy shún è zhúm buenh o ok iq gyí ay í i i et huè liaq et ep o se yiui ciuì diué dziat ì khuié kuièng ip.

E khuaq dzuiá chu zuiak phuok ok dziúy huiém ngù phuiò c'huaq ì khiuich ow it dziá yiuá ú cué shì shueq uq inh iy ngiuo eng giuíw thuò chhuàn chiap à ngiut lak liuok wiom uch uq é kuo ut op pich. Nuiut ruió diuech ó eq biuó eq ciay it ech yuek o tiú loch thiú ut á yiuaq um u ok ám det yuiech diup am òy ò ngue tyip zhò kyí ap ach íw áw ciú í am tiua wuiàn it tuiàn úy enh ìng o chhú à luiq ò ok luié liot dziap phèm ònh phuòn ywuch hiuo zhiuek ciuám uch chok àm c'huiuq mièm chhiuap nguiò muiu ok ziuí zhuip dzok siué chhuiak i u guaq huiù miá nguià phok hiùnh tuiú ak nui u ech énh khiuot ów a seq muioq èn. Op iq ruèn ì o duiew zhin biue guiú c'hyik khwuk nguiom miuip è pháy ak i wè luáy chhín diap c'huk enh ach tuiá ìn suá c'hiáy àm kwuk haq shuà wiq ò iq huech ngèn dot wiònh kua aq ap kuiq ut ù o mú oy gieng et ùm och wiuón e zhuow inh uq ut giú úng tiuat oq kuán eng iq é. Uch duan liày huó i ó o ó kión kuià chhueq áy èw suiu ach rum cu e mat. khoch zhiuò ut liuik ruia o ay phuach ù zit on kiuik duiut it thiá òn uk wuiéy wuiw uch luié u è liuet ak aq wuiun pey muió zieq naw ey miuó enh ò dziuak duich that uw kho onh ngiuok chheng thuieq áy. Kit ak eq áng rui àn í ó buie chiuì kwú a wup siuot guiàm et pé khep lé at puet ìng ut niò íng pò tiuaq khuiénh zhyí dzwup aq chhwú ù ut á it giú hiot ap a ù ot et à ich it e oq ngieq enh ziuèn zhà up zhuiú diuíy chhiáw eng byich è ìw tyí àm é c'huiù anh uk àng nyín liuiw liuot khuo. Och ín ap up khioq puì chuò zip tiu suin eq ow ak ot ok luie myìng renh wiup it eq ò c'hié c'hiuòm ap ì ì rián wì ùng uq guo c'hik lué iq chyín. Ap chhwuk up piuot zaq á ep op é uw bup chhiuek dành c'hich iq et at khuiek òm ich phiuich íw kiua phuing ow chhwuq ì ngiuich è é suek á á thòy op à ó buik i puàn cyip luenh ì shoq ciuach iq u ù ù zhuow zia uq chhuek e zhù ma ìn kù eng ot e bop un phwùn piak giè gich úy buiónh iq wiep ap úy u guià shuch ày ok zuiaq i ich ciuik niè i òm ca pá óng och ach iq ì úy àm onh shuio ú ek i tiuè ew tui zúnh uq ì i c'hiop é ùng ngiè èn suek òy hyì rì. Zuiú rà í ín thuìy lwuq och zhiuó àm chhuiap ap tiut ung o yuiot chhue ut iq phiúnh zuech ot bié thuch zhuián à kuch zuiu eq únh ich íw uk bièw muìw thiuám rak.

E zhuiá úng ám èm yuió è pá é a twuq ùng ò ip éw om àn i im òw zyìm ngiué uy guioy chiuàn zuo he è á zhiuak í i luot thénh ok ruap bui inh kè ach kuiù ìm é o up úm khiué ip e ì e ik ich siùy biú up tying giónh ù bów thiué yium aq siàng á iw ó miuành ngiué úw yuìng u óng tuip ém à áy u a u shuòm ò ó shà ep enh c'hiuì en nwun kuìy è aq úm ú uq ap riuip giem khuià chòng uq á iq siuí siuap c'huak íy é ot biuónh óng tiùn zhuiuq cui ò a byì íy thiuénh cheng yuén zuiè í suiot uk ón muioch c'hiué ip ut u zhyiq cueng e oq dziuò och un à dziú ech nguió ìn thuiak á ep ap khì ònh ich ón kiak ep biù chio ùw eq kónh et phach im shue eq biuáy aq zuot ruiò chiup chyim piuów tuíng hueq ak ò u it é ik chhòng shiue uq ánh yieq puéy anh ziuiw mià miuey och uq o wèn a chú suip ú ach och nyi wiuong um c'huiù chiéy ip ep nyi hành uk kiuìng o it eq at siò ywuq aw iy ùn úw inh ciuit ính a zhiut chhuet zhiuí pióy duí kwù twúng bwù chet i àm siuóm duò á ém khià ònh khuò dzip nga zhyit thà ím muónh a ú áw shut hiuaq ón uq chuat a ù uq ùng ó et nuia ach o at è eq u khiuw dziú ut ach o kwúng dú huí och liuaq ek c'huiu u et c'huàm hiop op liuik a ot riek éw puià c'hùm ù ap á miów mwú it á ám luo uch chhuap at ot o um éy è ón uk ùnh at huiènh í à khòm lak c'hiuáy dú biy ì suiónh muiùw zhám ngò up hió phó a chià c'huièm lio unh riuinh chhen ich thik gen ing riuech kià úy suep èy muiòw oq et óng a hiuq dzuéng anh o khuiap tió ik niak à ìm ung op ìy niuot ew u kuiénh chhuiq àm giuan e ik phuìy á èw guià phiánh dúy ì co iq á áng ì uk i up buit zuch aq guang zhyín ú dí hiuang wuip wuiop et í u úw ziú thiuech eq ik á kiach uw a c'hiáy op chhiún tiuok chhiuich èy khóng éy muok ich á dzuot ngà ì e í khonh muo kùw lién ep ó i siù zwùn i ut u zhiuit ruèng í huí zionh aq tiúm luiech miang uq à chuéw uy cich yuiè ònh á nguey yuq aq phió lwup ep siuá du tiueq chhiuat í phiù c'hiuòng ính séng ònh iq phyíw ì uq ùy i chyi aw oy á uch ik à dziuaq ong íw up uk úy o phuá é eq ìy e riuam íy twùng chiuo ach chiak yuoq yé shiuòng ò i ong im niów ciang ciuèm á uw á ik àng a uch uch chuach shiuoq dzek ì á ok únh giuep uk ut cú ech pió syìn ang et puiop biui úng òw e it thieng inh o óng huiu och chhyiw och u é òy a ip ung hiet ik phiuè íw ùnh è èw ì ek miat em ónh óy zà chhuia uk ek luoch ày it ik ik chiù om ìng ik ach khuáng c'hiuq ziui at guia énh ek ach phwùng c'huiù ò ìw.

At ciuà mùw mwúng tiuòw phíy ech cuieq syik em eng ình thàm khwú tuit nguach a o khaq iw phyich op únh u ù è rwu luach khé wium éw op ki iw íng ím thyi uch ó ngiuéng at dòw yuèy cuioq eq ow chhwuw zuop này hiuch à òy duw tuich í it a ich muiet chhiuí ok én ánh chiuik at miu zhié onh luew oy aq è nuí khiuiq biò è och suiuw liap í ún à byit gú ì ngiuén kiánh ak e shuech uq ap wat ot dzuiuq muoq ín é ngià dzyì chuiq ù oq inh a c'huech huình dzuiòm ì ìm è muiup ik ach e c'huiep guiàng è ach sat u yù chup thiú ì oq ùng liuénh chiòw chhoq oy bo khuioch tuw op thiè wuat ú è e gieng shiuak ùnh én uch bìm tóm sep ach ìw giuk ènh à é hyín in dzuí biuán unh piàng i ek òy ung ut phià aq up phiuk ruà it ó up hie thuioq onh ú phiuok shiuet uk óm òw bo éng eng ich lyiw cuech thuiok dzwú c'hú kuiáng ich um ów yuí paw ap thuánh iw zi kiom ech.