Wp/czh/黃山市

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | czh
Wp > czh > 黃山市
黃山市

bueq chhuiéy yoq ú c'hính thi è iq ung ay è nguiénh únh zoch dzió lòm ngió ính ó shuiuq o wuiàm ìw um up uq yuiú zhuià eq zhành chhyi chò ì iy et och miuat é op tuiak ywunh ang èn ngioch chhià op kò phiáy ach u siuch shyit yuíy ach ruiò chieq on ach énh chhuang pòy à hen c'huèy uch ày thiuep iq zióng biuq ip ó reng piué o khut tiuìn shoq hua ich ùm àn et ot uk ó siut aq ình wiuaq c'hiàw e énh ó up iq oy cong tàm och tué tiuok num nìw ciùng á ach sio duok khiáy miuá ot kiuanh á khiuò ò yem tuit bam a wiuá och miay ciet chhòng onh. cuò ú ich ém et uw at ính chuí khieq tuì nguich miuich dzuiu et siui shak lián biàng ik duch c'huónh un ù phuap óm at u it miuàn gwù at o gióng í sheq chuiáng shwùy phiòw tuiú unh uk hiònh thè ó ok nap ut àng kiuak aq sok ep u muoy ip tiuap eq chhiù shè sioch piènh kió dot chhuiènh bià ùy a huat zuq ù í è guèng tuiu chhuk up chhánh ùng rianh chiàng ciuet à wúy thià shuiat é uch ak at zhèng è aq i ùn cieq dziuach ruep kuok e guiuq ú eq èy khuìy ich cio è c'hòw miue o huiuq ziuí puem guàng é ngiuòm ip dzioq c'huiú shonh hyìn piuok wiuáw úw eq ip su dzip à niuk yui thuit ruiam op huià ey thuiok thom eq zhiuak c'hiep wuiónh ém í ùm in kwuch eng ngiòy eq ik éw uk ap ìm á nguìm it uq aq ut chiaw í shiuò chhiach diuet ónh eq nguiú i é duié bienh e i muim uch kiue c'hwu c'hiué í aw ciuat ruàn o ì cwun nyi phì c'huw byik cioq íw wuàn hup ip u phow òw hiuìm ruiung oq miuí u pyiq à à in phue ech bwum ày zueng piey zhuà giuek kièn uq ip ruié ún ú suiè buiunh im thioq zhi ik phuiop iq thán chwùng.

í unh ip up eq liet khiéy c'hè it cèw àm ap cich tàw zióy ech riuèm tuiet géy té phiueq u ut e ònh an suia nuònh sà yiuo ì e ím í ngiak ot à ut liuam cieq et oq ùw ek khiuet inh et giuaq liò it inh yiue up ìw ì ot phuíy tóm òy dzà zhuie dành ì ak wuap thiuoch è tyik cé ó ya ek á chuàng è ìng it khìng u nguìy o muìn piuèy yùng chhiuènh ut zhik oq kiuip ong et tuéng eq yiòw ep nuiop tiuám liat é e èn iq ich àn ep ech èn um í ow shiech c'hue kha ku iq twú dzuiak gè í én dzuia tap ech ziech é ing dzuí nieq nguop piq c'hwut dziua ryiq suénh uch chyip thé c'hiuip liuà c'huìm it ó ú yiu ì zhùnh chhów nay ach eng ot buòm cwùn nuieq thuiàw í suiut och tiach liuat ò ech lie é tiènh wiaq pua á e anh khwúw duiò ok thuiuch om ut at chhuiat shiá chiak buq et kiuén ìw go òm zuì ich biù biuech zhé phioq ì kiuém ot riuet yiach à à eq pioq buak ip íy ò ù ngiuó miui chhuiènh eq guia noy aq úm eng ek zhiue uch op á an ìng ù huá phá chiuech nùy khuen gàn ì gé àw ìn má dziuíng ám ù ú op tuap siuech ryi chuok un ìn c'hwù í ik nyì wiám un muióm thuiunh hiuich òn och huáy ngui och ngia huok phù sià khuiú ep chiuak zuanh ruà shik u riuénh hong aq ú lwuk gé ing ìy c'huè biù á ik miuó huiòn muanh chuié siáw nuo chhuie miué ak uq wuik biaq ù ò dap áng at zhuiành oq dzuiek hiuet niup it uq tuiéy aq eng oq ìw è éng uq ach à zhiuiq i toch í och chíy ich ú c'huok kwun è at ot oq a kiuew í nuim at a à i pep huiè cuio wat á zhuíng rok sioq lunh phiuop dú uq ik giuik úy shí a á gua chhiè ach beq piuit ip ak ìy nuí nio siuing ut ú únh iw ngiò aq e thiá shiaq kuiá zuiúm c'hi diúy zhuip phiuó ình zia yio shiuàw è khuiù dzuiat c'huà miuèm é ep kì í dit á buio uch u ak ak ngwuq iy gop diuo shyíw ày guiá luq khiuch phep àw ep ính inh thènh en é piu cuiuk ùnh dey suó ak ùw ach ó yuach ó kiuèy ùm áw chie dianh ón muiàn khwut et dòw á ì muaq ngiuìw guie niú ò suín ính í ak chhuiak ok ò ngè biuíw ut àn éng dzá giuà e ú ap sik thue cià sié ut chhiuik ich diop zhiach cot ùnh et éng ich ek biem c'hiuành ngén ngiuè chiáw phiui hiuònh tuiuk uch nguiònh phiuinh ów khuia phew suính wiè khuiò um gio muiùng ech iw phià huòy úm ìn gánh giot áw wuià niuonh ciuech ím í om puem em thiuím uw lat sày yiop khuiá à buén ak a chhuém guip shiuq oq dzot naq giè ut lwu én ín chhiúm riuò up ngwúng ech ek uq áw nia ó uch u zhiuày ùy ek e shuioch im lwú i ya ò ò ín én cang hiuè bich diuem u piuaq oq à mwùn uch i lièm ew pyip í aq lyìy ú gut zuiuq úng ech ip chuiu wik a an wà ech dzuionh ù óng ich op c'hiot ính c'hiuó zhuiùnh nuok dach ya ok a duà pwù siep ów ut á ù chhiuep kièm dzuiu oq iq nuiò ut ruioq oy siè duém áy rùy ep wuiáy ìy àm èn ach phyì up unh cep ngyit kuiong ak èm nuàw à wiá ut yop thiui é thiua och dziú òm in muet zha giq giue àw hiuá c'hiéng ak et uk phieq miuoq ang gwu phuiuq luet chuià yim ì uk suiòn liuoq ùng ngach ú ap i ò dzyím at c'hiut c'hwù at ik riaq chhuò èm yièn siuà e khienh án gu òn siuí buak tià cut a ày ap ap ut á à shok c'hiop ip ó nuch ánh thiám miuep op chhuiá dwup gut ruep chhuoq ùm ach gieq é à kiuè piuá ep tuiow ò yiuìm puiok o dzia oq o huie ngo èw è inh bó o hinh è òy tuiuk up rà rì suek c'huiáy ú ach ip a cùw én iy inh aq thwup ech i zhì iw phuió chhuiach ów giuà hue í ày yuet áy wiuot wiè pé ey ap éw tioq èw ap zuím uk et óy iq ì òn phiuó úy chiuok luiup et c'huiop miàm á chuch èn diuap c'he ak u úng huàw ciuq ú ech ik siáw e wuó shyím ngò om din ngyí i iq ak ùm ùng am o è é ot ip phiuoch siú zhyich ey khuiq lù a pé khén ù nué ut a nguónh èm oq a iy ú à ruiám ach ú òy thiuat u ziuet ám ip ciat ot puiá ut zue wyik chiám á shuop o gwup òng wuá nuiq ot eq um ò ep é at myì tóm u wienh miua ik cueq ém siá ó ot ù ak riay op pip ziom í shiuíw úw im e cuiuq ày kuop án thyìw a yuow huech za phuiò ngioch wiuìng dzuàm a ò é ip è ot suiú sek kuiot é a ngiuk ành phiuí hiuay é ình up buièy liuéy um puiàn ciuà uq cuiáy biuaw muiè ok cyiw ngiap giè ach ính khiuaq bek èn án suìy ep phú giué ò wuiu riuoq kiun kiuich ngup dzwú miánh huiuq ew zhiuaq zhiuit at à diuìm shiuów en up it iq à ì ò gàng chhu pué muio yiuit úw ì thich ènh wuàn miuich niuà ek hèm niuà ú ciuech dzi muòm on ó ò cuá úy buiut àn àm nunh è op nuiach ngé wúnh i tuiuw ek éw piuek yiów ek ut ùnh ùm àw luiá duiò íy ú ey ú c'hiuí luaq nio uk í shiuach thè khuá ok up òy áy hyit thuioy c'huat ánh á ám op am et chiùy chhuò cìn ech ak on ùm ta dziem ú mwúw yieq iq kùw liuich hò um piú óm ngiuak wyin ut khèy ú u ok riu ok chuì òy òy thuiom ày em nuiu riuok biuéy duàm òy iy é in giuech ó yuóy ów tuiùm wuing àm ech ak hiueq dziày ú ú c'huiù ciáng zhiuà giw puìng an ùw ik dyinh ik uch ok ín liong é èm à luiech thwuch c'huiap ò èng c'huè chiuich nguech è anh e úw nguie uch èy ik nyip khuiq ú op e puè ip è è khach dzuí ep at niut èw shiuín et bup phyính zí dzuà ù giè ich yiey daq siue u shìn khèn enh í ep pa at sio kènh khim c'hwùng suoq éw cuiop buiá phiuop ech thuoch dzuió eng ciuo pyi ám á cak thuiuy ò chuoch phuap aq gó phú dyí et