Jump to content

Wp/cps/Matu-od nga Simbahan ni Hesu Kristo

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cps
Wp > cps > Matu-od nga Simbahan ni Hesu Kristo

Ang "Matu-od nga Simbahan ni Hesu Kristo" isa ka hilway nga simbahan nga ginpatindog sa Beijing, Tsina sang 1917. Yanda, may kapin 2.5 ka milyon nga mga miyembro sa apat ka napulo kag walo ka mga pungsod kag sa anum ka mga kontinente. Ang simbahan gintag-iyahan sang Pentekostal nga grupo sang Kristyanismo nga nagbu-ad sang matimprano nga ikabaynte nga siglo. Hlin sang 1983, ang simbahan ginpatindog sa Pilipinas. Ginahandum nila ang pagwali sang ebanghelyo sa tanan nga pungsod antis ang pag-abot sang Ika-duha nga Pag-abot ni Hesus. Ang pinakapulo nga pagpati sang simbahan ang mga gasunod:

  1. Banal nga Ispiritu
  2. Baptismo
  3. Paghugas ka Tiil
  4. Banal nga Komyunyon
  5. Adlaw sang Pagpahuway
  6. Hesu Kristo: "Hesu Kristo, ang Tinaga nga nangin kaundan, namatay sa krus agud maluwas ang mga makasasala, nabanhaw sa ikatlo nga adlaw kag nagsaka sa langit. Siya lang ang isahanon nga manluluwas sang sangkatauhan, ang nagbuhat sang langit kag sang kalibutan, kag ang gaisahanon kag matuodtuod nga Ginoo".
  7. Ang Bibliya: "Ang Sagrado nga Bibliya, ginalakipan sang Daan kag Bag-o nga mga Testamento, nga ginpukaw sang Ginoo, naga-isahanon nga matuod nga kasulatan, kag ang basehan sang pagpangabuhi nga Kristiyano."
  8. Katubusan: "Ang Pagkaluwas ginahatag sang kaluoy sang Ginoo paagi sa pagpati. Ang mga nagapati kinanglan nga magsalig sa Banal nga Espirito para maipadayon ang kabanalan, sa dungog sang Ginoo, kag ang pagpalangga sang sangkatauhan".
  9. Ang Simbahan
  10. Katapusan nga Paghukom