Wp/byv/Tǔnndɑ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | byvWp > byv > Tǔnndɑ
Jump to navigation Jump to search

Tàʼ tǔnndɑ bə ɑ̂ tàmtə̀ bə̀nntʉ̀n bò ghʉ̂ tɑ yǔb ncuʼ lɑ nkə ntsə ntʉ̂m njǒŋ ntûm laʼ fa, à bə ɑ̂ mbɑ̀ ndɛ̀nbə̌n Claude Lévi-Strauss kwatə lɑ. Tǔnndɑ ghʉ̌ tàʼ lɛn, ngʉ̂ ndɑ̂ yub mbɛ̀n mbə mbɑ̀ wə lô ntʉ̂m tǔnndɑ ghʉ̂ nə lɔtə njǎm mfɛd i kə tɔ̀tə̀, kə̀ fidtə̀ nə ghʉ̀ mbə̌ tǔnndɑ̂ nkə ntəʼə . Ntʉ̂m tǔnndɑ ò bə̂ njə̂n tɑ, mɑ, bon, tûswə, kə̀bǎdnjab, mfɛd zə̀ mɑndùm ə̀ zə̀ mɛ̀nnzwi lô, ncʉàmbwə̌ zə̀ mɑndùm kə̀ zə̀ mɛ̀nnzwi. Tɑ bô mɑ bə̂ ndɔtə bon cubə nkem yubə, mfɑ nzwə̂ bo, ntsitə yûb màd mə̀bwɔ, nə bwog Nsi, nə wag ju, nə̀ fǎ̀ fàʼ bô tsə̀môʼ màf ntʉ̀n kɑ ncâg yub ŋwàʼnì. Ò bə̂ njuʼ nsàfoŋə bo nkə yog ncôb mbə tǔnndɑ bə ĥ sên kɔ̂ sansan nɑ bo bə̂ nɑ̂b nkəʼ câ yi kɑ nkud bàʼ lɑ kɑ bo ncôb mbə nə̀ ghʉ̌ tàʼ ngɔ̀ à tsə̂ mèbwɔ lɑ ɛ bwɔ̌ nə̀ toʼtə ɑ̂ ntʉ̂m bɑ̀ tǔnndɑ. Nə̀ ghʉ̌ tàʼ tǔnndɑ a bwɔ̀ mbə̌ mɑndùm na ndɑ bô mɛ̀nnzwi kɑ zi ghʉ̌ bon kə̀ nə̀ lǒʼ bon ntsə ngʉ̂ yub yi (mbɑ̀ à bə̂ mbə jû mbɑ̌ nkù lɑ). Bə̂ bə̀n tǔnndɑ̂ ncùʼ kə̀ na ndɑ nǔmmbə̂ mbɑ̀ ncob Nsi cʉ̀ʼ yənnɑ.

Ju à bə̂ yi lɑ[edit]

Tǔnndɑ tɛ̀d Afrika nkə njɑ̂ bə ɑ̂ bɑ̀ ndɑ̂ntu.

Nkǎ tǔnndɑ[edit]

Bò nkə njɑ̂ bàgtə̌ tǔnndɑ ɑ̂ nǔm nə̀ ghʉ̌ bɑ tɑ bô mɑ kə̀ mɑ̂ngʉ̂dnzə̌ʼ cob ncʉ̀ʼ lɑ kə̀ nə̀ ghʉ nkǎ tǔnndɑ lɑ . A kùm sɛ̂nnî bo bə̂ njən caŋ tǔnndɑ yɑmə mbɑ̂ mətòʼ tǔnndɑ lɑ , tǔnndɑ̂ ndʉb mbɑ̀ môʼ a bə̂ tǔnndɑ bo ndǎʼ tɑ kə̀ mɑ lô .Nə̀ ghûʼ tǔnndɑ bə̂ mbâtə nə̀ lò tàʼ ngɔ nkûm moʼo. Tsə̀môʼ bə̂ nguʼ tà. Tǔnndɑ bə̂ ngʉ̂ mjʉ ndɑ . Njʉ ndɑ mbɛ̂n nkə mbɛ mɑ̂ngʉ̂dnzə̀ʼ à bə̂ ntə ntsaʼtə̀ tǔnndɑ. Tǔnndɑ kùʼnǐ nə̀ ghʉ̌ fùʼ, cwɛd, kə̀ bàʼ lô zə̀ à bə̂ zə̂ njǒŋ bən fa lɑ.Bò bə̂ njə̂n mbə tsə̀môʼ tǔnndɑ bə̂ ngʉ̂ tàʼ ngɑm bò bə̂ ndɛ̂n nɑ mfìʼ môʼ tǔndɑ kùʼnǐ nə nkə mbə ɑ̂ bɑ̀ tɑ̂lam, tsə̀moʼo bə̂ bɑ̀ ndʉ̂ʼ nɑ̀

Bə̀nntʉ̂n ntʉ̂m tǔnndɑ[edit]

Ndǎŋndǎŋ mbɑ̀ bàg lɛ̂n mbə ntu bu tɑn kə̂ʼ bə jû ncʉ̀ʼ lɑ mbɑ̌ ntʉ̂m tǔnndɑ njǒŋ bən fɑ kə̂ʼ mə bə ɑ̂ jû ncʉʼ. Tsə̀môʼ bə̀n bə̂ mbə njɑ̂ ywɛnə tsə̀môʼ kə̂ʼ sɑb bon, tsə̀môʼ ghʉ̂ nkɑb kə̀ fùʼ lô ncʉatə tsəmoʼo, nə̀ bə mɑndùm kə̀ mɛ̀nnzwi lô.

Mə̀tòʼ tǔnnɑ[edit]

À bə ɑ̂ tǔnndɑ bo tɑ ncʉʼ :

  • Tɑ ntʉ̂m tǔnndɑ : Tɑ bô mɑ ;
  • Bə̀n bò nândɑ lɑ : ncʉâŋncwɛn bô nâbɑn ;
  • Bɔnnkəʼ : mɛ̂n mɑnndùm bô mɛ̂n mɛ̀nnzwi.

Tǔnndɑ̂ ndʉb[edit]

A ghʉ̌ bɑ̀ tɑ yɑmə :

  • Bà bon : bon kad, bôn bon kad ;
  • Bà tɑ : Tɑ zə̀ ndʉb bô mɑ zə̀ ndʉb ;
  • Bə̀n bò sə̂ʼ lɑ : Ntsə ;
  • Mɛ̀n tɑ mɛ̀n mɑ bô tsə̀moʼo.

Bə̂ bo ƴə̂n mbɑ̀ : Template:Colonnes

Bò bə̂ njuʼ cu mbɑ̂ : Template:Colonnes