Wp/byv/Ngɔ̀

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | byvWp > byv > Ngɔ̀

Tàʼ ngɔ̀ bə̂ ɑ̂ tàʼ dʉ̌ʼ caʼ zə bə̀nntʉ̀n bə̂ ntswə bwə lɑ. Bɑ̌ tswə ntʉ̂m ngɔ̀ bə̂ ngʉ̂ ncob bo bə̂ ncob kə̀ nə̀ kì lô. À nkə mbə ɑ̂ ntàmtə̀ lâʼ nzə̌nzə̀ bô ncob nzə̌nzə̀ bò bə̂ nsə̂ʼ mbam nə bə ngʉ̂ ncʉ̀ʼ lɑ nǔmmbə̂ bag lɛn mbə ncù ncʉ̀ʼ bə̂ mbiag ndɑm mbiag ngɑmə. Bò bə̂ mbə nkâ ngà tɔ̀ yubə. Yə̂n mɛ̌n nɑ àʼ bɛ̂n nkə nkwâ cu bo ghʉ̌ ngɔ̀ nɛ̂n mbwə̀ lɑ bo bən bò ghəbtə mbaŋ i lɑ. Bò bə̂ ngʉ̂ tàʼ nkɑb bò bə̂ nta ntɑn yi lɑ ngʉ̂ mbɑ̀ ncôb ngɔ̀; mə̂n ncob lî bə ɑ̂ zə̀ bò bə̂ ncob ntʉ̂m dʉ̌ʼ fàʼ lɑ mbɛ̀n mbə zə̀ ngûbnàʼ bə̂ nkî nkʉn kə̀ ŋwàʼnì lô. Ndǎʼndʉ̂ cû kə̀bwɔ̌ mbɑ̂ kubtə̀, jû tɔ̀bu mbɑ̀ nə nkə ngʉ̂ cu ɑ̂ bə̌n lâʼ su lɑ. Cu mbɑ̂ kʉdtɔ̀ngɔ̀ nkə mbagtə ngɔ̀ lɑ.

Mbɑ̀ ngɔ̀ lôʼ mbə̂ yi lɑ[edit | edit source]

Mbà wud bə̂ ngʉ̂ bàg tsə lɑ ngɔ̀ bə ɑ̂ jû ncʉʼ bô ngɔ̀ tû ngɔ̀ bə̂ mbə lɑ. Mbà zîd bàg lô ghʉ̀ sə̂ fàʼ. Njòʼ ntamtə kɑ ngʉ̂ ngɔ̀. Shʉ̌ mbɑ̀ ɑ̀ bə̂ mbə̂ lɑ.

Ghǎ tɔ̀[edit | edit source]

Tɑ̂ ngɔ̀[edit | edit source]

Tɑ̂ ngɔ̀ bə ɑ̂ ngà càgtə̌ nǔ ntʉ̂m ngɔ̀. Â yi nkə nɛ̂n ntʉ̂m tsə̀môʼ ngɔ̌ nùm tû njǒŋ ngɔ̀ fa. Kamərun a mbɛ̂n nkə ncoʼ bɑ̀ nsǎ mbɑ̀, bɑ̀ tɑ̂ kǎmngɔ̀, tɑ̂ ncàŋ tʉsɔ̀ ndʉb. Â yi nkə ngʉ̂ mbàʼ bo bə̂ ntsiân ncob flansi <<pouvoir exécutif>> lɑ. Ntʉ̂m ngɔ̌tɔ̀ngɔ bò nkə ntam ɑ̂ tɔ̀ mɛ̀n à jʉ̂ lɑ bə̂ tɑ̂ ngɔ̀ a ghʉ̂ mbə môʼ ngùʼ (ngùʼ sɑmmbɑhɑ Kamərun) tɔ̌ mbɛ̂n mbə. Ntàntɔ̂ nkə mbə ɑ̂ ngə̀laŋ mɛ̀n lôʼ nəta nsə̂ʼ tɔ̌ bə̀nntʉ̀n nɑ. Mfə̌ntɑ̀ngɔ̀ bə ɑ̂ ngə̀laŋ tàʼ tǔnndɑ̂ ncʉ̌ʼ mbɛ̂n nkə ntɔ̂ ngɔ̀ lɑ.

Bà nsǎʼ ngɔ̀[edit | edit source]

Tɑ̂ ngɔ̌ nkə ncoʼ yubə. Mbɑ̀ yîd lô bə̂ ngʉ̂ sə̂ ju a bə̂ mfâʼ nùm bwə lɑ. Bo bə̂ ngʉ̂ nsa' ngɔ̌ mbɑ̂ nsaʼ ngɔ̌ nǔm nǔ ŋwàʼnì kàm kʉd, tɛ̀d kʉd bô nsà kʉd, nsàʼ ngɔ̌ nǔm ntsə, mɑ̂nzə̀, mbwôgvʉ̀, ntswə̂ ntʉ̀n, ncà, nù nə̀tɔ̌ bô nsàʼ ngɔ̌ sɑb bon. Ncù ngûbnàʼ bə ɑ̂ nsaʼ ngɔ̌ nkʉ̀n. Â bo nkə ntswî nkʉ̀n ncob njǒŋ cu fa zə̀ ngubnǎʼ ghʉ̀ lɑ.

Ncàŋ tʉsɔ[edit | edit source]

Mbà zîd toŋ nô kə̀ tʉsɔ̌ ghʉ̌ ncàŋ tʉsɔ. Bɑ̀ tʉsɔ̀ ndʉ mbə̂ ngʉ̂ ncàŋ tʉsɔ̌ yɑmə mbɛ̀n ngʉ̂ mòʼ à bə tɑ yùb fa lɑ(tɑ̂ ngɔ̌ nkə ncoʼ yubə). Ntʉ̂m tʉsɔ̀ ngəʼ ncàŋ tʉsɔ̀ nkə mbə ɑ̂ ncʉʼ mbɛ̀n mə bə ndʉ̀ bo jʉ ɑ̂ tɔ̀.

Mbɑ̀ bò bə̂ ngabtə lɑ[edit | edit source]

kǎmngɔ̀[edit | edit source]

Bò bə̂ nkəbtə̀ tàʼ ngɔ̌ ntʉ̂m bàg tsə mɛ̀nntʉ̀n à bə̂ ncâgtə yə̂n bǎg lî nkə mbə ɑ̂ tɑ̂ kǎmngɔ̀. Ntʉ̂m tsə̀môʼ ngɔ̀ tɑ̂ ngɔ̌ nkə ncoʼtə yubə ndǎʼndʉ̂ ntʉ̂m tsə̀moʼo bə̌n kǎmngɔ̌ lɑ nkə ncoʼ yub tɑ̂ kǎmngɔ̀. Bo bɛ̂n nkə ndôʼ dʉ̌ʼ tɑ̂ ngɔ̌ ntʉ̂m côb kǎm ngɔ̀. Bo bə̂ miɑgtə nsoŋ cɔ̀ fàʼ yub. Bò lôʼmfǐʼ Kamərun à ghʉ kǎmngɔ̀ ɑ̂ gham.

Bǎgngɔ̀[edit | edit source]

Bò bə̂ bɛ̌n mfagtə kǎmngɔ̌ ntʉ̂m bo tǒʼ dʉʼ bò bə̂ ntsiâŋ bǎgngɔ̀ lɑ. Tɑ̂ bǎg ngɔ̂ nkə ncagtə sən dʉ̌ʼ lî. À bə ɑ̂ mbɑ̂ Tɑ̂ kǎm ngɔ̀ lɑ ntʉ̂m zə̀ bǎg ngɔ. Bò bə̂ mfâʼ nǔm nə̀ ghʉ mbə ntsə̂ mə̀bwɔ̂ bə.

Tǎŋngɔ̀[edit | edit source]

Bò bə̂ mbɛ̂n nkəbtə bǎg ngɔ̀ ngʉ̂ tǎŋngɔ̀. Ngʉ̂ tɑ̂ tǎŋngɔ̌ tu i. A nkə njɑ̂ fàʼ ɑ̂ bô bà fə̌nfə̀n ngʉ̂ bɑ̀ tɑ̂ ntǎŋ lâʼ nzə̌nzə̀.

Nə̀ bə̀n tswîʼtə[edit | edit source]