Wp/byv/Mɛn

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | byvWp > byv > Mɛn

Tàʼ mɛn bə ɑ̂ jû yòg bə̀nntʉ̀n, mɑnndùm (ngɑ̂myòg) kə̀ mɛnnzwi lô , ntʉ̂m zə̀ nə̀ kùʼu a bə̂ mbɑ̀ bô bwə i lɑ nkûm ngə̀laŋ a bə̂ mɛn sɑb lɑ .

Bo nkə nziʼtə nǔ bɔnnkəʼ â ntʉ̂m ngɑm mbɑ̂ ngɑ̂mbon , mbɑ̀ Ŋwàʼnì, mbɑ̀ yîd lô bə̂ bagtə nə̀kòʼ bɔnnkəʼ mbà yùb nə̀ juʼ ju, kɑ ngʉ̂ [[#ba bǎg wud cubə|mfàgtə̀ bô bɑ̀ ndʉb]].1

Tǔnndɑ bô dʉ̌ʼ ntswə[edit | edit source]

Tǔnndɑ̂ mɛn mbɑ̀n bə̀n kə̀ cu bo yəbtə mbaŋ mɛn nɑ bə̂ ywimtə i nə kùʼu. Nǔmmbə̂ à kə̂ lɛ̂n ju nkə njən ɑ̂ mbɑ̀ tɑ ɑb, mɑ ɑb kə mfɛl ì lô bə̂ ngʉ̂ lɑ kɑ zi nkuʼu. Mbàmbà ntsîʼ mi kə̀ nglaŋ bò bwə i lɑ bə̂ ywintə i nə̀ kùʼu . Ndʉlɑlɑ nə̀ juʼ mbɑ̀ mɛn bə̂ nkûʼ lɑ a bwǒg mbwə̀ mbɔ̂ bə̀ ju cu à bə̂ mbaŋ î lɑ

Nə̀ tswə̂ ntʉ̀n[edit | edit source]

Bò bə̂ nziʼtə nə̀tswə̂ ntʉ̀n bɔnnkəʼ mə̀bwɔ, a bə ɑ̂ mbà tàʼ bǎg ngɑ̂mghòn, nziʼtə mbɑ̂ ntʉ̂m ngɑ̂mcaʼ bə̀n mbɑ̂ nə̀ tʉntə njǒŋ bon bò bə̂ nkwʉ kə̀ ghʉ̌ ngùʼ tɑ̂n nɑ nə̀ lɛ̂n ju à bə̂ ngû kɑ bo nkwʉ lɑ mbɛ̀n ndiɑ̂g mbɑ bo nɑ̀btə lɑ. A bə ɑ̂ nǔm nə̀ bəʼ njǒŋ bon bo bə̂ nkwʉ ntʉ̂m ngɔ̀ lɑ zə̀ Ntàmtə̀ Ngɔ̌ngɔ̀ bə̂ ntʉntə lɑ. Ngɑ̌mbon bə ɑ̂ yə̂n bǎg ngɑ̂mghon bò nkə mfâʼ yùb ɑ̂ nǔm bɔnnkəʼ lɑ, mbɑ wʉd yub bə̂ nǔm ngǔʼ njʉ bò ghʉ̂ lɑ, mbɑ nkǔzǐn nə̀ lòʼ kɑ ncwî cə̂n ngòkɛd lî. Ju nkə ntoʼ nə̀ ya mɛn ɑ̂ ngàb ncòbkuà ŋambɑhɑ bǎm mɑ ɑb. Ntǒŋ bɔnnkəʼ bə̌ njuʼ ncʉâ zə̂ bɑ̀ ndʉb Ngòkɛd bə ncʉb mɛn ndə̂ndə ndʉlɑlɑ ghʉ̂ ndʉ̂ a bwɔ̀ mbə̌ bò lɔtə i məbwɔ


Nə̀ lɔtə mɛn[edit | edit source]

Bò bə̂ mbwə mɛn a kə̀ lɛ̌n sɑ̌m ju kə̀ kùʼnǐ nə ghʉ̌ ju zə̀ tû wud ndʉlɑlɑ a bwɔ̀ ndʉ̂ tɑ ɑb bô mɑ ɑb lɔtə i mə̀bwɔ. A bɛdtə mbə̌ à ghʉ̂ lɛ̂n sə , bwɔ̂ ndʉ̂ bò loʼ i nɛ̂n dʉ̌ʼ ghòn nsôb î nto nə̀ cɛdtə î ngòkɛd, mâʼ nzə̂ mfʉâg yi, nkem i məbwɔ, nkɔ î ngʉ̂ sa bô yi, ntə i ngâʼ nə tswìtə i nə zìnə, tswitə i ncob laʼ, ndaʼtə nzə̀ nsî yi, ntswitə i màd mə̀bwɔ.

Ŋwàʼnì[edit | edit source]

Mɛn bə̂ nkûʼ mǒʼ njòŋ i bo cag i ŋwàʼnì. Ndʉlɑlɑ à ziʼ ju nzi mbə mə̀n ndʉb.

Nə̀ kùʼu[edit | edit source]

Mɛ̀nntʉ̀n bə̂ bə kùʼu ndʉ̀ a tog ndaŋ yɑmə.

Sa[edit | edit source]

Ò cob mɔnnkəʼ mbɑ̂ o cob sa. A nkə mbə ɑ̂ laŋ nə̀ kǔʼ zə̀ bə̀nntʉ̀n bə̂ ngʉ̂ sa yɑm nɑ. Bò bə̂ ngʉ̂ sa wʉ̂d cob nkə ntâtə, nkə nziʼ ju. Ndǎʼndʉ̂ tsə̀môʼ bon bə̂ ntam sa yɑmə nkə mfə̂ mbɑ̀ tswəʼ, bo bə ghʉ̌ sa ndɔ̂tid wʉ̂d cubə. Bǎ kɔ̌ mfǎmfa nkə ngʉ̂ mfǎmfǎ sa zə bə̂ bo kə̂d mfaŋ mbwə lɑ.

Mbàʼ bɔnnkəʼ[edit | edit source]

Nsi bə̂ ndotə bɔnnkəʼ. Ntʉ̂m bɑ̀ làʼ nzə̌nzə̀ bǎg lɛn mbə nyu kə̂ bə côg mɛn kə̀ mbʉ̂ nə̀ cog i mbɑ̀mbɑ̀ nyɑ̌m cwɛd. Mɔnnkəʼ kùʼnǐ nə̀ ziʼtə ncob sɑmmbɑhɑ ndɛ̂n mə̀bwɔ. Bo bɛ̀n ndɛ̂n mbə mbə bɔnnkəʼ bə̂ njuʼ ju ncʉɑ̂ bɑ̀ ndʉb. Tsə̀môʼ bə̀n bə̂ nɛ̂n ntɑ̀ ncôb mbə bɔnnkəʼ bə̂ <<njən njǒŋ cu fa>>. Cə̂n bon nî bò nkə ntsiaŋ yub ɑ̂ miɑ̂g nkuà.

Màd[edit | edit source]

Cu bo ghəbtə mbaŋ mɛn nɑ bə̂ ndâʼtə mɑ̂nzə̀ yi. Bǎg bɛ̀n ndɛ̂n mbə bò nkə ntswitə mɛn mbʉ ɑ̂ ngəlaŋ à kə̂ʼ mɛn nɑ nǔmmbə̂ à yɑ̌ kuʼu mbɑ̂ nə̀ tswìtə i àʼ tà ndǎŋndaŋ mbɑ̀ bɔnnkəʼ. Ò kɔ̀ mbə̌ mɛ̂n ghʉ̂ màd məbwɔ a bwɔ̌ nə̀ toʼtə ɑ̂ fə nsi. Ndɛ̀n ngɑ̂mwʉd bə̂ ndʉ̂ mbə bò nkə mbwə mbɑ̀ wəlô ɑ̂ bô màd ì. Cu bò bə̂ ndâʼtə màd mɛ̀n nɑ bə ɑ̂ zə̀ nə̀ta, a bə zə̀ à bə ɑ̂ mɛn mɑndùm kə̀ mɛ̂n mɛ̀nzwi lô, mbə zə̀ à ghʉ̂ ncʉàmbwə̀ kə̀ nə̀ ghʉ̌ ntʉ̂ʼngàm nô.

Fàʼ bɔnnkəʼ[edit | edit source]

Tsə̀môʼ bǎg ngɔ̌ lɑ bwə zə bɔnnkəʼ kə̂ʼ bə nɛn ŋwàʼnì nkə njog ɑ̂ ntɑn, cwɛd kə nə̀ nɛ̀n nkə ndon cu lô.

Cû tûswə[edit | edit source]

Bə̀n kə̀bwɔ̀ bə̂ ghôm bon mbɛdtə nkɑ̂b tɑ̂ tsə kɑ bò kag i. Tsə̀mǒʼ mɑ zwî bôn cob. Mbɑ̀ tsə̀môʼ bən nkə ngôm yub ghʉ̌ kà yi.

Nə̀ kud tǔn nù[edit | edit source]

Mbɑ̀ bàg yə̂n nɑ bɔnnkəʼ kə̂ʼ tà, kə̀ kùʼnǐ nə̀ lɛ̌n cu a cwɛ̌d ngƴ̂ lɑ. Ndʉlɑlɑ bɑ ndʉb ghʉ̌ nə̀ lɛ̌n dʉ̀ʼ bôn cob mbə̂ mbə lɑ mbɑ̀̀ bə̀n bò bə̂ bô bo lɑ. Bɔnnkəʼ sɛnnî cag bə ɑ̂ bɑ̀ ndʉ̂b ndǎmnjʉ.