Wp/bgn/یاکوب (یعقوب)

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | bgn
Wp > bgn > یاکوب (یعقوب)
یاکوبي کشتی گیتین گو ملایکا، کاری شه «رامبرانت» هالندین نقاشا

یعقوب عبری: יַעֲקֹב اسحاقئ زاگ، ابراهیمئ نواسگ و عیسو ئی همزاتین براس، یکی شه توحیدین پیغمبران و سومین شه‌پدر، به کتاب‌مقدس تا اینت که مهمین نخشی به سفر پیدایش کتاب ئی آخیرئین واقع ئانی تا گووازی ئه کنت. یهودی ئان، مسیحی ئان، مسلمانان به آئی پیغمبریا باور دارنت. به یهودی ئانی نزدا گو اسرائیل یا «خلیفه الله» معروف اینت و به قرآنئ تا هم به چینکه جا[1]، گو همي ناما یات بوته.

یاکوبي قیصه[edit | edit source]

یعقوب گون وتی زاگان گپ هبر کرت و به وتی زاگان گوشت چیزی راکه شه عزیز مصر دستکیت منا تعریف کنت یعقوب زاگان به وتی پسا کوشتن که عزیز مصرشه اما باز گون و شنودی دیم په دیم بوت و باز وشالی شه اما کرت واما راگوشت که دیگه وهده اگه اما به مصر آتن دیگه ینیامنی هم گون وت به مصر برن اگه مه برن دیگه عزیز مصر هیچ دابی ورکین چیزی رابه اما دیگ نه بیت. بنیامین گون یوسیف علیه السلام یوسیف علیه السلام وهده که یوسیف بنیامین دسیت باز و شال شاد ببوت و آیرا به گسا برت و به آی گشت من شمی براس هستون بیامین سرپد بوت یوسیف بازین وهده بنیامین دسیت و شه وتی ماس و پس وشه وتی کوندوی دوره گون ای گپ و هبر کرت یوسیف لولیت که بنیامین گون آی بیت و آی دل لولیت که هر روچ گون وتی براس گپ و هبر بکنت مگه چون ای کار تسر بوته کرت به ای حالا که بینامین باندا لولیت که پدوارک به کنگان بروت چه دابا آبه ای کار سوبین بوته کرت یوسیف براسان گون الله عهد کرتن که بنیامین پدوارک به کنگان واتر بیت مگه ای که چون یوسیف بینامنی وتی دیما ساتگیت بیت.[2] به حال که مصری استمان کوشت که عزیز مصر بیدی کجدام جرک و سببی یک کنگانی رابه وتی دیما ساتکیت ببوت وای دابی کار ظلم زاتک بوت مگه یوسیف باز شیوارات و یک باز گران قسمت ظرف به بنیامین و سایل جابجا کرت ووهده که گار و انیان لولیت که پدوارک به کنگان واتر بیت یوسیف براسان دستین که یک سپاهی آوانی دیما گرگ بوت و کوشت که شماذرد هستیت و شه امی عزیزایکه چیزی را دزدی کرته گیت یوسیف براسان حیران بوتت زندا سپا آوانی اشتران پت و پول کرت رندا شه بازین پت و پول بینامین کسیه یک کلای جام و دی بوت مچین کار وایتا حیران بوتت یوسیف براسان کوشت سوگند وارن که اما به ای هبرا سرپد نلیسن که ای دابی فساد گون اما تسر بیت اما به ای سرزمینا به فسادی واسطا نه آتگین اما دزد ون کوشستد آی جز چه انت اگن شمی هبر دورک انت کوشتد که آی جزا جه بیت کوشتد اگن امی جام به هر کسی دیما ودی بوت آی جزا بازسک وگران بیت. وهما جام شه بنیامین کسیه ودی بوت شه ایکه بنیامین دزدی بکنت باز حیرانی هبر انت و بنیامین براسان باز خجالت بوتت آی براسان بیدی کجدام هبری کوشتن بینامین دیگه براس هم یک وهده دزدی کرتت. یوسیف وهده که ای دابی نمت گوش گرک بوت باز خمشکین بوت چجو یوسیف باز مرانک و ورنا ات یوسیف براسان به آی کوشکتن که ای عزیز مصر امی پس باز مزن و سپی ایش انت شه اما براسان یکی شمی دیما ماتنت اگن گون اما ای زحمت بکنت شه شما بازمنت وار هستن یوسیف گوشت گناه و دزد کسی دیگری بکنت و اما کسی دیگری راه وتی دیما ساتگیت بین امی ای کار شه ستمگران بیت اما ای دابی ظلم وستمی راهیچ وهده نکرتن و انون هم نهکنن دیگه به همی جاور بنیامین یوسیف دیما مانت یوسیف شه بازین وهده تاتکا ات وکسی شه سیادان گون آی نهات الله بنیامین رابه آی دیما دیک بوت و ایرا بهوتی دیما نگاه داشتو هر وهده گون آی گپ هبر کرت دیگه ایا ایش ظلم انت که بنیامین وتی دیما ساتکت بوت. یوسیف براسان هنچو حیران انت که چو وتی سپی دیما برونت براسان هنچو سوچ کرتن که آوانی پس چه کوشیت چونتی وهده دیمرتا یعقوب شه یوسیف زیان بوگ دغدار ات ومروچی شه بنیامین نیمگا دغدار بوته گیت مزنین براس پدوراگ ات. و وتی پسی دیما آت و کوشتن که ای پس شمی زاگ بنیامین دزدی کرته گیت وکوشت هما چیزی راکه اما دیستون همرا آیر بشما کوشتن و ای که به ای کارا الله چه دابی اسرار ات ایشا اما سرپد نه ون یک واردیگه اما به وتی امتحان ناکام بوتن ایش که الله به ای کاراچه دابی راز انت ایشا هیچ که سرپد نه انت الله چه دابی حکمتی انت ایشا هم کسی نه زانت الله هر وهده وتی بنده گان امتحان کنت ورندا به آوان انعام هم دیگ بیت که شادمان بین همی دابا یعقوب به مصر مانده گار بوت و پدوارک به کنکان واتر نبوت. ایا به راستی سومی زاگی داغ هم به آی ودی بیت دیگه هم وهده ات که یعقوب سرپد بوت که شایدالله بزودی یک نویدی را به آی دیگ بیت وکوشت که الله باز حکیم ودانا و بنیا انت پت راز آشکار و درستی بیت. مگه یقوب یک بشری ات به آی سینه یک بشری دل ات نه یک سنگی پاره وزاگی یاد به آی سرا آت و آی رنج و فریاد گشتر ببوت کوشت من تان وهده که نابود بین شه یوسیف یادکنن و آی یاد هر وهده منارنج و عذاب سبب بیت مگه ای زاگان آیرا ملامت کرتن و به آی کوشتن چیزی که شه الله نیمگا انت تو به آی باید انت راضی بیی یعقوب سرپد انت که نا امیدی کفر انت و یعقوب امیت الله انت یعقوب وتی زاگان به مصر دیم دیگ بوت تان شه جدوکوشت کنت که شه یوسیف حال و احوال واتر سرپد کنن و به بنیامین هلاسی هم جهدو.

لقب[edit | edit source]

یعقوبي لقب اسرائیل اینت. په ای خاطرا که پچي آیرا اسرائیل ئه گوشنت اختلاف اینت.

مفهوم[edit | edit source]

یعقوب به مانای تعقیب کنوک اینت . [3] و [4]همیرنگ به مانایی ریشگ کنوک ئا هم آته .[5]

گیپتجاه[edit | edit source]