Jump to content

Wp/bgn/اوگانستانێ بلوچانی سماجی ونظم دیئگی بنجایین شورا

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | bgn
Wp > bgn > اوگانستانێ بلوچانی سماجی ونظم دیئگی بنجایین شورا

اوگانستانێ بلوچاني سماجي و نظم ديئگي بنجايي شورا كه بلوچاني حكاني پلامرزانت.

معرفی

[edit | edit source]

اي شورا به 1384 هـ ش سالا گون كشستا الحاج واجه محمد نعيم بلوچ به اوگانستاني مركز كابلا نظم داتگ بود ووتي كارگون اي شورايي صدر واجه داكتر شيرآغا بلوچ كه به اوگانستاني بيست ويك ولايتا كه بلوچ زنده گوازنينت نشت و نند داشت و گون هاواني سماجي يا به هر ولايتي دفتر و ديوان جور بوت گون شورايي تشكيلاتي جور بوگا شه اوگانستاني عدليه يين وزارتا وتي رسمي يين جواز گپت كه بناما اوگانستاني بلوچاني سماجي نظم دهگي پنجايين شورا ثبت و راجستر بوته گيت هي شورا يي لوتگ و واهگ اوگانستاني مچيين بلوچاني يكويي ينت كه بتواننت وتي پادموش بوته گين حقا كتنت هي شورايي مزن واجه داكتر شير آغا بلوچ شه 1384 سالا تا 1387 سالا گوني بلوچان به اوگانستاني بلوچ نندين ولايتان شه مركزا گپته تا دور دستين هلك و دواران سفر كرته وشه هاواني حال بودا وت راسي كرته وهائي پهنادا بلوچاني آمارا و اشمرا به اوگانستاني بلوچاني تاريخا په اولين گشتا روش كرته گيت كه 3 ميليون وپنجهزار نفر به اوگانستاني تها زنده گوازيننت هي بلوچ په هر ولايتي كه هستنت وتي اصلين بلوچيي زوانا بيهوش كرتگنت و گون هماملكي زوانا هبر و گشگ دارند مگر وتي اصليين بلوچيي دودو دستورا تاگيشين حدي ساتته گنت .يك چيزي را بيهوش مكنين كه اي كاراني مچيين خرچ و مخارجا واجه الحاج محمد نعيم بلوچ منگ كرته و گون وتي را هشوني يا توانته كه هي شورايي كارا په جوانين دولي ته سر بيت هنون كه هي شورا به خدايي فضل و مدتا و گون هي ديگه براساني هم كوپه گي و كومكا وتي اصلين لوتگا كه بلوچاني يكجا كرتن و نظم دهگنت رسته و روچ به روچ به وتي مخسدا نزديك تره بيت شورايي رهبري يي مچين همكار به مركزا و ولايتان شه ورنا وپيرو مرد وجن لوتوگنت كه الحاج مولوي صاحب شيخ السلام محي الدين رخشاني اوگانستاني اوستمان كماشي كومي و دينين سلاكارانت كه نيكيين نام و نشاني به اوگانستاني بلوچاني ميانجينا و هي ديگه كوماني تها كتته بلوچاني زعيم و مزن گچين بيت ، كه گون وتي راستي وصداقتا و دلاسوچيا بتوانيت بلوچانا شه هي بدين حالتا و در پدري يا و ركينيت .

فعالیتان

[edit | edit source]

ايشاشه يا تا مبرن كه داكتر شير آغا بلوچ گون حاجي محمد نعيم بلوچي صلا و شورا به اوگانستاني تو وين ولايتان مثل هراتا كه گيشترين بلوچ هودا زنده وازيننت و دفتر وديوان جور كرته گيت و ها شورا وي مزن حاجي عدالوهاب رخشاني يا گيچين كرت و داكتر شير آغا بلوچ شه هراتي بلوچاني مزناني نيمه گا گون گرمين و وشين دولي همراكي و راهدگ بوت كه كم شه كم شه هزارا گيش مردم و شه يكصد مايشنا و همركي يا ديم په ديم بوت و هايرا وش آمد گشتنت هراتا نه مي گپتن يك مثالي ات بلوچي كوم تكر به مچين بيست ويك ولايتا وتي هم كوپگي و حمايتا شورا و داشته وداريت و هريكي گون وتي حد و توانا شه هي حركتا و تي همكاري يا روش كرته گنت . داكتر صاحب شيرآقا بلوچ گون وتي جدو جودا په بلوچي كومان به كومان به نيمروزي ولايتا كه بلوچاني اصلين هنكين و دوار گشتكه بيت په لشكري يي نهري پاك كاري يي خاطرا وتي كشستا به خر ج داته گيت كه شه هي زحمتاني كشه گي اثر بعد شه سي سال لشكري يي نهر په اساسين دولي پاك كاري بوت كه تا هنون آب په دوامدارين دولاتچيت و كشت وكشار شه هي آپي بركتا روچ تا روچ نيمروزي دگار دار و بزگراني اصلين كاروبار و مالداي و كشت وكشار ديم په ديما روه گاينت كه وت تووين خدمتي په نيمروزي ولايتي مچين مردمان ته سر كرته گيت ناگشتگ مه مانيت كه به هي پروژه وي ديمابرتنا نه تانا په هايي مالي يين كتي نه داشته بلكه يك لك وبيت هزار كم و بيش دالر تا وان منت و گون همي مالين تاونا بازهم فخره كنت كه توانت وتي ماسين وپسين وپيرو كي يين سردگار يك خدمتي ته سر كنت و انجام دنت شه دود و دستوري يين كاراني ته سركننه گا يكي هم بلوچيين زواني سمپوزيم هسيتت كه په بلوچاني فرهنگ و زواني زندگ داشتني خاطرا گون بازين جدوجودا نيمروزي ولايتا رسينت كه شه فرهنگي تي لحاظا باز كتوكين كاري حسابه بيت به فرهنگي و دو دو دستري يين خذمتان يكي هم بلوچي يي زواني ديپارتمنتي جور بوگ به كندهاري ولايتا ينت كه كندهاري بلوچ وهي دگه نزديك يين همساييگن ولايتاني بلوچ بتوانند به هي ديگه زواناني پهنادا وتي ماسيين بلوچي لسان و زوانا يات گيرنت و هي حركت كتوكين تاريخي كارانت كه په بلوچان انجامه بيت و بوته گيت داكتر شيرآغا بلوچ به هي سالا ني تچكيا گيشتر شه صدوار شه تلويزون و هي ديگه رستانه وان په بلوچاني درستي كنگي خاطرا وتي سعي و كشستا داشته و شه هي رها توانته كه بلوچاني توارا به داخل و دني مرمان برسينت و هواني هكي لوته گي خاطره شه هيچ جدوجودو كوشستان دريع نه كرته گيت و نه كنت گون هي حقي لوته گي پهنادا بلوچاني تاريخي يين روچانان وتايخي مناسبتانا گون جوانين نظم و دهگا يات وبود كته گيت و شه بلوچاني مزن و زانوكين مرمان مثل واجه اكادمسين عبدالرحمن پهوال و همي راز واجه خدابيامرز گلخان نصيرزوال بوك روچاناپه جوانين شان وشوكتي يادوبود كرته وشه بلوچ وپشتوناني يكويين روچا كه سنبله وي ماهي نهمين روچنت هرسالا شاندارين ديوانا جوره كنت شه ديگه فرهنگي كاران سالدر جوره كنت و ماهتكان به بلوچي يي زوانا ينت كه گدروشيايي ماهتاك به كابلا و هم تواري ماهتاك به هراتي ولايتا اينت و هم مجله بنام ساروتار و هم مجله بنام گاهنامه كه به داكتر شيرآغايي شخصين خرچه و كمك شينگ و تالان بينت .

فرهنگین کاران

[edit | edit source]

همي زوتين و ختان شه وتي جندي ماليين خرج و مصرف به تعداد 9 فرهنگي و كتاب وآثارنت كه بلوچين لسان يا زوانا چاپ و شينگ بوته گنت كه بلوچي گالوار ، متل و هي ديگه رازرازين فرهنگي يين آثار انت كه بلوچاني نويسوك مثل بلوچاني مزنين كلم كار واجه پردلي صاحبي اثر انت كه په 3 زوانا لكتگ بوته گيت هي شورا و تي پهنا دا، شش سازمانا رودينته گيت كه هركجام په بلوچاني گهبودي و نزومچ كنگا كاره كنت.

هدف

[edit | edit source]

په بلوچاني بي رويه يين برخوردان كه هي ديگه دولتان زنده گوازيننت وپه هاواني پله آمرزي يي خاطران گون مزنين واكداران گند وننداشته و بلوچاني حكاني خطار اوتي توارا برزكرته گيت و شه بلوچاني مزن و بودين مردمانا شه ورنه تا پيرينان كه په بلوچاني گهبوديا تلاشه كننت شه همي شواريي نيمه گاه واجه داكتر شير آغا بلوچ طرفه تقدير نامه داتگ بوته گيت و شه هاوان شكريا د ليخين بوته داكتر شيرآغا بلوچ په هي كاراني ته سركنه گا گون رازرازين سكي يان ديم په ديم بوته مگر شه وتي تلاشان هيچ وختي ژندي يي احساس نه كرته گيت جاداريت كه شه وتي بي بي يين گوارا بانك فريده جان بلوچ كه شورايي دايمي و اصلي يين كمك و كار و مدد كنوك بته يات و بود داشته بين كه اوگانستاني پارلماني تا بلوچاني توارا برزكرته وشه بلوچان وتي پله آمرزي داشته و هم باسك گون داكتر شيرآغا بلوچا وتي كشستانا راهدگ داشته گيت فريده جان بلوچ يي شوراي اول كمك كار انت . واجهين براس و با نكين گواران ايش ات گوندين معلومات وزانگ وروش كنگ كاراني كه شه شورايي نيمه گا به همي مدتا ته سربوته گيت امي لوتگ و اهگ هستنت كه گون شما براس و گواراني مدد همكاري يان توانن په وتي مظلومين كومان كاري ته سركنن و هاواني شه هي بدين حالتا ركينن .[1]

ولایتاني شورائانێ لڑ

[edit | edit source]

به هر ولایتی په شما جاره بییت:

 1. هلمند
 2. اروزگان
 3. زابل
 4. نیمروز
 5. فراه
 6. کندهار
 7. هرات
 8. غور
 9. بادغیس
 10. بغلان
 11. کندز
 12. سرپل
 13. سمنگان
 14. فاریاب
 15. تخار
 16. بدخشان
 17. لوگر
 18. وردگ
 19. دایکندی
 20. ننگرهار
 21. بلخ
 22. کابل

بلوچانی شوراهانی درستی کنگ به اوگانستانی 21 ولایتا مختصرین معلوماتی داتگ بوت انشاالله به آیوکین فصل تاکا گشترین معلوماتی په شماعزیزین براسان به بلوچانی باره وا شه ای فصل نامه وی نیمه گاداته گه بیت.[2]

گیپتجاه

[edit | edit source]
 1. مالومات شه عمر مینگل و اوگانستانی بلوچانی شورایی نیمگاه
 2. اوگانستانی بلوچانی درستی کنگ بریبرکنوک میربهجار(مینگل بلوچ)