Jump to content

Wp/aii/ܝܫܘܥ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | aii
Wp > aii > ܝܫܘܥ

ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܪܥܝܐ ܛܒܐ

ܝܫܘܥ ܐܘ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܘ ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܝܠܗ ܦܪܨܘܦܐ ܩܢܛܪܘܢܝܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ، ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܟܐ ܗ̈ܝܡܢܝܢ ܕܝܫܘܥ ܝܠܗ ܐܠܗܐ ܕܓܘܫܡܢܠܗ (ܦܘܓ݂ܪܢܗ) ܒܦܓ݂ܪܐ ܕܒܪܢܫܐ، ܝܫܘܥ ܝܗܘܕܝܐ ܗܘܐ ܕܦܝܫ ܠܗ ܝܠܝܕܐ ܡܢ ܡܪܬܝ ܡܪܝܡ ܘܐܬܝ ܠܗ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܢܨܪܬ ܒܓܠܝܠܐ ܘܦܝܫ ܠܗ ܥܡܝܕܐ ܒܐܝܕ̈ܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܘܦܝܫ ܠܗ ܨܠܝܒ݂ܐ ܥܠ ܙܩܝܦܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܒܙܒ݂ܢܐ ܕܫܠܝܛܐ ܪܗܘܡܝܐ ܦܢܛܝܘܣ ܦܝܠܛܘܣ ܘܩܡܠܗ ܡܢ ܡܘܬܐ ܘܣܠܩ ܠܗ ܠܫܡܝܐ.

ܫܪܫܐ ܕܫܡܐ[edit | edit source]

ܫܡܐ ܕܝܫܘܥ ܐܬܝܠܗ ܡܢ ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܘܥܒܪܝܐ ܘܣܘܟܠܗ (ܡܥܢܝܗ) ܝܠܗ ܐܠܗܐ ܦܪܘܩܐ، ܒܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ ܘܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܠܘܩܐ (1؛26-33)، ܡܠܐܟ݂ܐ ܓܒ݂ܪܐܝܠ ܟܐ ܐܡܪ ܠܡܪܝܡ ܩܕ ܕܪܝܐ ܫܡܐ ܕܝܫܘܥ ܥܠ ܒܪܘܢܗ، ܘܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܬܝ (1؛21) ܚܕ ܡܠܐܟ݂ܐ ܟܐ ܐܡܪ ܠܡܪܝ ܝܘܣܦ "ܘܠܐ (ܓܪܓ) ܕܪܬܗ ܫܡܗ ܝܫܘܥ ܡܛܠ ܕܒܕ ܦܪܩ ܥܠܡܐ ܡܢ ܚܛܝܬ̈ܝܗܘܢ".

ܡܫܝܚܐ ܣܘܟܠܗ (ܡܥܢܝܗ) ܝܠܗ ܗܘ ܕܡܫܚ ܘܡܪܝ ܦܛܪܘܣ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܬܝ (16؛16) ܟܐ ܡܘܕܐ ܘܐܡܪ "ܐܢܬ ܝܗܘܬ ܡܫܝܚܐ ܒܪܘܢܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ".

ܫܫܠܬܐ ܙܒܢܢܝܬܐ ܕܚܝܐ ܕܝܫܘܥ[edit | edit source]

ܫܢܬܐ ܕܝܠܕܬܐ[edit | edit source]

ܣܓܝ (ܪܒܐ܇ܟܒܝܪܐ) ܡܢ ܡܠܦܢ̈ܐ ܟܐ ܣܙܓܪܝ ܥܠ ܫܢܬܐ ܕܝܠܕܘܬܗ ܕܝܫܘܥ ܕܗܘܝܐ ܒܝܢܬ (ܒܝܠ) ܫܢ̈ܐ ܕ6 ܘ 4 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ.

ܫܢ̈ܐ ܕܣܒܪܬܐ[edit | edit source]

ܐܝܬ ܣܘܙܓܪܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܘܪܝܠܗ ܣܒ݂ܪܬܗ ܐܝܡܬܝ (ܐܝܡܢ) ܕܥܘܡܪܗ ܝܗܘܐ ܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܐ ܘܗܠ ܡܘܬܗ ܠܡܬܚܐ ܕܬܠܬܐ ܫܢ̈ܐ.

ܫܢܬܐ ܕܡܘܬܐ[edit | edit source]

ܝܫܘܥ ܦܝܫ ܠܗ ܨܠܝܒ݂ܐ ܒܓܓ݂ܘܠܬܐ ܒܝܘܡܬ̈ܐ ܕܦܢܛܝܘܣ ܦܝܠܛܘܣ ܒܝܢܬ (ܒܝܠ) ܫܢ̈ܐ ܕ33 ܘ36 ܠܡܫܝܚܐ.

ܚܝܐ ܘܡܠܦܢܘܬܐ[edit | edit source]

ܐܪܒܥܐ ܣܒ݂ܪ̈ܬܐ (ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܬܝ ܘܕܡܪܩܘܣ ܘܕܠܘܩܐ ܘܕܝܘܚܢܢ ) ܝܠܗ̈ܝ ܡܒܘܥܐ ܪܫܝܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܝܫܘܥ، ܡܢܬ̈ܐ (ܣܗܡ̈ܐ) ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ ܐܝܟ݂ ܐܓܪ̈ܝܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܟܐ ܚܒ݂ܫܝ̈ܢ ܚܠܩܝܬ̈ܐ ܐܢܢܩܝ̈ܐ ܡܢ ܚܝ̈ܐ ܕܝܫܘܥ ܐܝܟ݂ Wp/aii/ܚܫܡܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ (ܐܟ݂ܠܪܡܫܐ ܐܚܪܝܐ).

ܒܝܬܝܘܬܐ ܘܡܘܠܕܐ[edit | edit source]

ܒܝܬܝܘܬܐ ܘܡܘܠܕܐ ܕܝܫܘܥ ܦܝܫ ܠܗ ܕܟ݂ܝܪܐ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܬܝ ܘܕܠܘܩܐ.

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܬܝ ܟܐ ܡܫܪܐ ܒܕܟ݂ܪܐ ܕܒܝܬܝܘܬܐ ܕܝܫܘܥ ܘܟܐ ܡܕܟ݂ܪܗ ܒܝܬܝܘܬܐ ܕܝܫܘܥ ܡܢ ܐܒ݂ܪܗܡ، ܐܠܐ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܠܘܩܐ ܟܐ ܡܕܟ݂ܪ ܒܝܬܝܘܬܐ ܗܕܐ ܒܩܦܠܘܢ ܕܬܠܬܐ ܘܟܐ ܡܫܪܐ ܡܢ ܐܕܡ.

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܠܘܩܐ ܟܐ ܡܫܪܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܘܠܕܐ ܕܝܫܘܥ ܘܟܐ ܡܬܒ݂ ܡܪܝܡ ܐܝܟ݂ ܩܢܛܪܘܢ ܕܡܘܠܕܐ، ܐܠܐ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܬܝ ܟܐ ܟܬܒ݂ ܥܠ ܓܕܫ̈ܐ ܡܢ ܡܘܠܕܐ ܘܒܬܪܗ، ܠܦܘܬ ܐܢ ܬܪܝܢ ܐܘܢܓܠܣܛ̈ܐ ܝܫܘܥ ܦܝܫ ܠܗ ܝܠܝܕܐ ܡܢ ܝܘܣܦ ܘܡܪܝܡ ܛܠܒܬܗ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܘܡܪܝܡ ܝܗܘܐ ܒܬܘܠܬܐ ܘܦܝܫ ܠܗ ܒܛܢܬܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ.

ܫܒܪܘܬܐ ܘܫܘܓܠܐ[edit | edit source]

ܡܕܝܢܬܐ ܕܢܨܪܬ ܒܓܠܝܠܐ ܝܠܗ ܡܕܝܢܬܐ ܕܪܒ݂ܠܗ (ܓܘܪܘܣܠܗ) ܒܗ ܝܫܘܥ ܐܝܟ݂ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܬܝ ܘܕܠܘܩܐ، ܦܝܫ ܠܗ ܕܟ݂ܝܪܐ ܝܘܣܦ ܓܒ݂ܪܗ ܕܡܪܝܡ ܒܝܠܕܘܬܐ ܕܝܫܘܥ ܐܠܐ ܠܐ ܦܝܫ ܠܗ ܕܟ݂ܝܪܐ ܒܬܪ ܟܢ (ܗܕܟ݂ܐ݂)، ܝܘܣܦ ܝܕܝܥܐ ܝܗܘܐ ܒܨܢܥܬܐ ܕܢܓܪܘܬܐ. ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܠܘܩܐ (6؛3) ܟܐ ܕܟ݂ܪ ܝܫܘܥ ܐܝܟ ܢܓܪܐ ܘܒܥܝܕܐ ܕܕܪ̈ܐ ܩܕܡܝ̈ܐ ܦܝܫ ܠܗ ܝܫܘܥ ܐܣܝܪܐ ܥܡ ܫܘܓܠܐ ܕܩܝܣܐ ܘܟܐ ܕܟ݂ܪ ܩܕܝܫܐ ܝܘܣܬܢ ܣܗܕܐ ܕܝܫܘܥ ܥܒܕ ܗܘܐ ܢܝܪ̈ܐ ܘܩܩܢ̈ܐ.

ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܢܣܝܘܢܐ[edit | edit source]

ܐܡܝܢܐܝܬ (ܒܟܘܠ ܥܕܢ̈ܐ) ܟܐ ܦܝܫ ܕܟ݂ܝܪܐ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܘ ܬܫܡܫܬܗ ܩܕܡ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕ ܝܫܘܥ ܒ ܐܘܢܓܠܝܘܢ̈ܐ، ܝܘܚܢܢ ܟܐ ܡܟܪܙ ܗܘܐ ܠ ܐܢܫ̈ܐ ܠ ܬܝܒܘܬܐ ܘ ܥܘܝܢܐ (ܗܝܪܬܐ) ܕ ܦܩܝܪ̈ܐ (ܡܣܟܢ̈ܐ) ܟܕ ܗܘܐ ܗܘܐ ܡܥܡܘܕܐ ܐܢܫܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ ܘ ܡܣܒܪ (ܡܫܚܕ) ܗܘܐ ܒ ܐܝܬܝܬܐ ܕ ܝܫܘܥ ܟܕ ܐܡܪ ܗܘܐ ܕ ܚܕ ܒܘܫ ܚܝܠܢܐ ܡܢܝ ܒܕ ܐܬܐ ܕܠܐ ܛܐܒܢ (ܕܩܪܢ) ܕ ܛܥܢܢ ܡܣܐܢܗ (ܨܘܠܗ)، ܒܬܪ ܦܠܛܐ ܕ ܝܫܘܥ ܡܢ ܡܝܐ ܫܡܝܐ ܟܐ ܦܬܚܐ ܘ ܚܕ ܩܠܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܟܐ ܐܡܪ "ܗܢܐ ܝܠܗ ܒܪܘܢܝ ܚܒܝܒܐ ܕܒܗ ܐܢܐ ܦܨܚ ܠܝ (ܚܕܝ ܠܝ)" ܘ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܢܚܬ (ܨܠܐ) ܠܗ ܥܠ ܝܫܘܥ ܐܝܟ ܝܘܢܐ. ܒܬܪ ܥܡܕܐ ܕ ܝܫܘܥ، ܐܘܢܓܠܝܘܢ̈ܐ ܟܐ ܡܚܟܝ (ܗܡܙܡܝ) ܥܠ ܦܠܛܗ ܠ ܡܕܒܪܐ (ܒܪܝܐ) ܘ ܬܡܢ ܨܡܠܗ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡ̈ܐ ܡܢ ܡܐܟܘܠܬܐ ܘ ܫܬܝܬܐ، ܘ ܡܢ ܒܬܪ ܗܕܟܐ ܐܬܝ ܠܗ ܣܛܢܐ ܠ ܥܒܕܐ ܕ ܚܕ ܢܣܝܘܢܐ (ܓܘܪܒܐ).

ܣܒܪܬܐ[edit | edit source]

ܝܫܘܥ ܥܘܡܪܗ ܗܘܐ ܩܘܪܒܐ ܕ ܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܐ ܐܝܡܢ ܕ ܡܫܘܪܐ ܠܗ ܣܒܪܬܗ ܐܝܟ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܠܘܩܐ، ܘܣܓܝ ܚܫܒܝ ܕ ܗܕܐ ܗܘܐ ܒܝܢܬ ܫܢ̈ܐ ܕ 27 ܘ29 ܠܡܫܝܚܐ، ܘܦܪܩ ܠܗ ܣܒܪܬܐ ܗܕܐ ܒܝܢܬ ܫܢ̈ܐ ܕ 30 ܘ 36 ܠܡܫܝܚܐ. ܡܫܘܪܐ ܠܗ ܝܫܘܥ ܠ ܣܒܪܬܗ ܒ ܝܗܘܕܐ ܩܘܪܒܐ ܕ ܢܗܪܐ ܕ ܝܘܪܕܢܢ ܒ ܡܥܡܘܕܐ ܕ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܘܫܠܡ ܠܗܿ (ܦܪܩܠܗܿ) ܒ ܚܫܡܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ (ܐܟ݂ܠܪܡܫܐ ܐܚܪܝܐ) ܡܢ ܬܠܡܝܕ̈ܘܗܝ ܒ ܐܘܪܫܠܡ.

ܡܠܦܢܘܬܐ ܘܟܪܘܙܘܬܐ[edit | edit source]

ܡܘܕܥܢܘܬܐ ܘܚܙܘܐ[edit | edit source]

ܫܒܬܐ ܐܚܪܝܬܐ، ܕܒܩܬܐ ܘܕܝܢܬܐ ܘܡܘܬܐ[edit | edit source]

ܩܝܡܬܐ ܡܢ ܒܝܢܬ ܡܝܬ̈ܐ ܘܣܠܩܬܐ ܠܫܡܝܐ[edit | edit source]