Wn/nan/Ko-hiông ê ha̍k-hāu po̍k-hoat ho͘-khip-tō kám-jiám sio-tò͘ sū-kiāⁿ

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | nan
Wn > nan > Ko-hiông ê ha̍k-hāu po̍k-hoat ho͘-khip-tō kám-jiám sio-tò͘ sū-kiāⁿ

【2020 nî 6 goe̍h 14 ji̍t sìn】

Cha-hng (6 goe̍h 13 ji̍t) thoân-chhut Ko-hiông ê ha̍k-hāu po̍k-hoat téng-ho͘-khip-tō kám-jiám sio-tò͘ sū-kiāⁿ, chi̍t ê ha̍k-seng siōng-khò bô kòa chhùi-am iū-koh leh ka-sàu, tì-sú kui pan chóng-kiōng 15 lâng chhut-hiān ka-sàu, hoat-sio, nâ-âu-thiàⁿ, tò͘ téng chèng-thâu. Ko-hiông-chhī Ōe-seng-kio̍k kín-kip chìn-hêng e̍k-tiâu, 4 lâng chhái-kiám kiat-kó í choân-pō͘ chhut-lâi, Bú-hàn-hì-iām kah liû-kám ê kiám-giām kiat-kó lóng sī im-sèng.

Ha̍k-hāu po̍k-hoat ho͘-khip-tō kám-jiám sio-tò͘ chōng-hóng, hāu-hong jîn-uân lī-iōng pài-la̍k lé-pài ka-kín kha-pōo siau-to̍k, kàu-sek, piān-só͘ lóng-chóng ū, m̄ káⁿ siuⁿ-kòe khò-sè, hó-ka-chài E̍k-chêng Chí-hui Tiong-sim hoat-giân-jîn Chng Jîn-siông (莊人祥) chí-chhut, "Kiám-té sàng-kàu Tâi-pak Khun-iông Si̍t-giām-sek (昆陽實驗室) liáu-āu, kî-tiong 3 ê lâng kiám-cha chhut-lâi sī phīⁿ-á-pēⁿ-to̍k, he sǹg-sī it-poaⁿ kám-mō͘ pēⁿ-to̍k."

消息來源[edit | edit source]