Wn/nan/Bí-kok Sí-bông-kok kì-lo̍k-tio̍h pah-nî-lâi siōng koân un-tō͘

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | nan
Wn > nan > Bí-kok Sí-bông-kok kì-lo̍k-tio̍h pah-nî-lâi siōng koân un-tō͘

【2020年8月20日訊】

Hù-tô͘ sī Sí-bông-kok Kok-ka-kong-hn̂g ê Ok-chúi phûn-tē (Badwater Basin) ê kéng-koan.

Sí-bông-kok (Death Valley) sī ūi tī Bí-kok California Chiu ê chi̍t ê khiⁿ-kau, chêng-kàu-taⁿ it-ti̍t sī thong-sè-kài siōng ta-sò, siōng sio-joa̍h ê só͘-chāi chi-it. Bí-kok Kok-ka Khì-siōng-kio̍k (NWS) lé-pài ē-po͘ 3 tiám 41 hun chó-iū tī Hóe-lô͘-khe (Furnace Creek) kì-lo̍k-tio̍h liap-sī 54.4 tō͘ chit-khoán ê ko-un. Hū-chek chit chō chū-tōng khì-siōng koan-chhek-chām ê Kok-ka Khì-siōng-kio̍k Las Vegas Khì-siōng-chām piáu-sī-kóng, nā gî-khì bô têng-tâⁿ, chit ê un-tō͘ tiō sī pah-nî-lâi ū koaⁿ-hong jīn-tēng ê siōng koân un-tō͘. Sí-bông-kok ê ko-un khó-lêng sī pún lé-pài hoat-seng tī Lâm ka-chiu ê joa̍h-lōng só͘-tì, chit ê tè-khu ê sip-tō͘ mā chū-án-ne chē-lo̍h kàu 7 %.

Bí-kok kok-ka Khì-siōng-kio̍k piáu-sī, bo̍k-chêng choân-sè-kài siōng koân ê un-tō͘ sī 1913 nî 7 goe̍h ê 56.7°C, kâng-khoán sī tī Hóe-lô͘-khe tē-khu kì-lo̍k-tio̍h ê, tān-sī chìn-chêng kì-lo̍k ê chin-si̍t-sèng iáu-koh bô-tek-khak. Hiān-chhú-sî, sè-kài Khì-siōng Cho͘-chit kah Bí-kok Kok-ka Khoân-kéng Sìn-sit Tiong-sim tng-teh chìn-chi̍t-pō͘ tiau-cha chit-ê un-tō͘ ê chin-si̍t thêng-tō͘.

Ko-un mā chō-sêng iōng-tiān ê chōng-hóng chiām-chiām peⁿ-ân khí-lâi. Lo̍k-sam-ki sî-pò piáu-sī, 2020 nî ê Ka-chiu tiān-le̍k ûi-ki, sī chū 2000—2001 nî ê Ka-chiu Tōa Khiàm-tiān liáu-āu, kīn 20 nî lâi siōng giâm-tiōng ê iōng-tiān gûi-ki. Chū 8 goe̍h 14 ji̍t khai-sí, Ka-chiu chèng-hú-tō thê-chêng soan-pò “Tiān-le̍k chia̍h-la̍t” ê hān-tiān kéng-pò, pēng-chhiáⁿ soan-pò͘ joa̍h-lōng ko-hong ê 8 goe̍h 17 ji̍t pài-it ē-po͘, ē sī kin-nî siōng kín-tiuⁿ ê ēng tiān ko-hong, nā khì-un siuⁿ-kòe koân, ia̍h-sī iōng-tiān kòe-chài, Ka-chiu tiān-le̍k hē-thóng tiō ē khé-tōng chū 2001 nî lâi siōng tōa kui-bô͘ ê “Hun-khu hān-tiān”.

Siau-sit lâi-goân[edit | edit source]