Jump to content

Wn/cdo/Hók-ciŭ buóh có̤ 13 gá dĕk-sáik lĭk-sṳ̄ ùng-huá gă̤-kṳ̆

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Hók-ciŭ buóh có̤ 13 gá dĕk-sáik lĭk-sṳ̄ ùng-huá gă̤-kṳ̆
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 8 ng. 1 h. séng

ciék săng iĕng dài săng dēng , gô-dā̤ gì sĭk chió gá dòng gì dù piéng
Chŏng-săng Iĕng-dài-săng-dēng, gô-dā̤ gì Siŏh-chió Gáu-dòng (cṳ̆-lâiu-dù)

Sèng gūi-nĭk, Hók-ciŭ-chê chók-dài lāu «Hók-ciŭ-chê Dĕk-sáik Ùng-huá Gă̤-kṳ̆ Gióng-siék Gŭng-cáuk Huŏng-áng» (福州市特色文化街區建設工作方案), gōng gáuk gâing-chê (kṳ̆) diŏh hŭng-biék có̤ 1 gá dĕk-sáik lĭk-sṳ̄ ùng-huá gă̤-kṳ̆. dêng-giâ-lì gì 13 gá dĕk-sáik lĭk-sṳ̄ ùng-huá gă̤-kṳ̆ sê: Gū-làu-kṳ̆ Ngò̤-hŭng-huŏng (鼇峰坊) Dĕk-sáik Lĭk-sṳ̄ Ùng-huá Gă̤-kṳ̆, Dài-gĕ̤ng-kṳ̆ Chŏng-hà (蒼霞) Dĕk-sáik Lĭk-sṳ̄ Ùng-huá Gă̤-kṳ̆, Chŏng-săng-kṳ̆ Iĕng-dài-săng (煙臺山) Lĭk-sṳ̄ Hŭng-mâu-kṳ̆ (Lŏ̤h-gùng — Ái-guók-lô, Mā-chiōng-gă̤ piéng-kṳ̆, 樂群 — 愛國路, 馬廠街片區), Céng-ăng-kṳ̆ Guăng-muōi-gă̤ (琯尾街) Dĕk-sáik Ùng-huá Gă̤-kṳ̆, Mā-muōi-kṳ̆ Sùng-céng (船政) Dĕk-sáik Lĭk-sṳ̄ Ùng-huá Gă̤-kṳ̆, Diòng-lŏ̤h-kṳ̆ Huó-bìng-gă̤ Dĕk-sáik Lĭk-sṳ̄ Ùng-huá Gă̤-kṳ̆, Hók-chiăng-chê Lé-gièu (利橋) Dĕk-sáik Lĭk-sṳ̄ Ùng-huá Gă̤-kṳ̆, Mìng-âiu-gâing Tàng-siŏh-săng (曇石山) Dĕk-sáik Lĭk-sṳ̄ Ùng-huá Gă̤-kṳ̆, Lièng-gŏng-gâing Ŭng-mà (溫麻) Lĭk-sṳ̄ Ùng-huá Gă̤-kṳ̆, Mìng-chiăng-gâing Muòi-siàng Éng-gé (梅城印記) Dĕk-sáik Lĭk-sṳ̄ Ùng-huá Gă̤-kṳ̆, Lò̤-nguòng-gâing Báe̤k-muòng-háe̤ng (北門巷) — Hâiu-diŏng-gă̤ (後張街) — Háu-háe̤ng (孝巷) — Lī huòng-buāng (李園阪) Dĕk-sáik Lĭk-sṳ̄ Ùng-huá Gă̤-kṳ̆, Īng-tái-gâing Sĭng-ăng-háe̤ng (新安巷) Dĕk-sáik Lĭk-sṳ̄ Ùng-huá Gă̤-kṳ̆, Gŏ̤-sĭng-kṳ̆ (高新區) Cūi-să̤-lìng (水西林) Dĕk-sáik Lĭk-sṳ̄ Ùng-huá Gă̤-kṳ̆.

Siĕu-sék lài-nguòng[edit | edit source]