Jump to content

Wn/cdo/Diĕu-éng niĕk nè̤ng-giāng siā chŭng-lièng, Hók-ciŭ Â-hòng nièng-muōi uăk-dông hùng-nó̤h dŭ ô

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Diĕu-éng niĕk nè̤ng-giāng siā chŭng-lièng, Hók-ciŭ Â-hòng nièng-muōi uăk-dông hùng-nó̤h dŭ ô
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 2 ng. 3 h. Hók-ciŭ séng

Ngìng-sĭng-chŭng (迎新春) uăk-dông gì siā chŭng-lièng tăng-ôi

Nièng-guăng bók gáu, gĭng-dáng (3 hô̤) Hók-ciŭ Dài-gĕ̤ng (臺江) Â-hòng (下杭) Dìng Ùng-lṳ̀ng Siông-cṳ̆-miêu (陳文龍尚書廟) muòng sèng-dău, Hók-ciŭ-chê Gâe̤ng-chĭng-tuàng (共青團), gáu-ṳ̆k hiê-tūng (教育系統) ngìng-sĭng-chŭng (迎新春) uăk-dông ṳ̀-gĭ gṳ̄-bâing. Gŏ̤-ū, diĕu-éng, cṳ̆-huák, hùng-nó̤h-miàng dŭ ô. Cĭng sâ̤ nè̤ng lì chăng-guăng, hiêng-diòng iā nâu-iĕk.

Cā-tàu 8 diēng buáng cō̤-êu, diĕu-éng gì, niĕk nè̤ng-giāng gì, siā chŭng-lièng gì, chióng-gŏ̤ tiéu-ū gì, lṳ̆k-lṳ̆k-sṳ̆k-sṳ̆k dŭ lì lāu. 9 diēng, uăk-dông ciáng-sék kăi-sṳ̄, sū-iū tăng-ôi dŭ kăi-sṳ̄ cê-gă gì dâi-gé.

Găk siā lā̤ „Siông-â-hòng“ (上下杭) săng cê gì bà̤-huŏng â-dā̤, sê biēu-iēng gŏ̤-ū gì sū-câi. Ū-săi, siōng-sĭng (相聲), gó ô niè-giāng-gŏ̤ chióng-gŏ̤, kéng-cé̤ṳk sĭng-nièng. Biēu-iēng gì nè̤ng dŭ-sê téng dṳ̆ng-siēu-hŏk (中小學) gâe̤ng ngiê-sŭk-tuàng (藝術團) lì gì. Chê-mìng hŭng-hŭng kiák-siōng, ciōng-sĭng mò̤-dìng. 3 káik cṳ̆ng cĭ-hâiu, biēu-iēng uòng lāu, ciō-tì-ìng īng-dô̤ dài-gă-nè̤ng giàng guó Săng-tŭng-giò (三通橋), gáu cūi-dòng dó̤i-miêng láuk siŏh láuk.

Ciŏng-lìng Siēu-hŏk (樟林小學) gì hŏk-sĕng diŏh lā̤ diĕu-éng

Cūi-dòng biĕng, ṳ̄-bùng â, siŏh dêng hŏk-sĕng ùi lā̤ sôi, diŏh lā̤ diĕu-éng. cuòi sê „diông-káik sì-guŏng“ (篆刻時光) uăk-dông. Ĭ-gáuk-nè̤ng niĕng lā̤ dŏ̤, găk dù-cŭ-sĭk lā̤ diĕu-káik diông-cê (篆字), pī-ṳ̀-gōng „gék-siòng“ (吉祥) „hók“ (福) dēng-dēng, cī-màng nêng-cĭng. Ĭ-gáuk-nè̤ng lài-cê̤ṳ Ciŏng-lìng Siēu-hŏk (樟林小學) gì diông-káik gŭng-cáuk-sék (篆刻工作室), mò̤ siông-kuó gì sì-hâiu sèu-sèu ŏk diĕu-éng.Chê-mìng ké̤ṳk hék-īng, kiê lā̤ mâing-mâing siōng ĭ diĕu, nè̤ng muōng biéng muōng sâ̤, ùi lāu siŏh kuàng bô siŏh kuàng. Tiăng uòng Sīng (沈) sĭng-săng gái-siêu ĭ-gáuk-nè̤ng bàng-siòng gì uăk-dông, siŏh ciáh ĭ-báh iā gék-dông, gīng-gīng niăh lā̤ sĭng-săng gì chiū gōng: „É-ngiê cêng-gò̤ iā duâi!“

Dìng Ùng-lṳ̀ng (陳文龍) diĕu-chiông âu-dău, sê Gū-săng-uōng Siēu-hŏk (鼓山苑小學) gì hŏk-sĕng có̤ dĭng-lṳ̀ng. Ô gì dò̤ kó̤ chāi-sáik gì cāi gă dĭng-lṳ̀ng, ô gì găk ī-gĭng có̤ hō̤ gì dĭng-lṳ̀ng gà̤-dēng uăh-uăh siā-cê. Cê dŭ-sê gék-siòng gì uâ, pī-ṳ̀ „hŏk-ngiĕk iū-sìng“ (學業有成) „tiĕng-dòng dê-giū“ (天長地久), iâ ô „ô-cièng êng-séng“ (有錢任性). Cūi-gièng gó ô niĕk nè̤ng-giāng gì tăng-ôi. Nè̤ng-giāng dŭ-sê Siĕ-diàng Siēu-hŏk (施埕小學) gì hŏk-sĕng có̤ gì. Nè̤ng-giāng iā hō̤-káng, niông mâ̤ ciēu niè-giāng-gŏ̤ mâ̤ ó̤i giàng, cêu kiê lā̤ siōng, ĭ-gŭng ĭ-mā dŭ mò̤ nâi-hò̤. Dó̤i-miêng lā̤, ô lâng ciáh Céng-ăng Hó-siēu Siéu-nièng Iù-guŏh (晉安附小少年郵局) gì cṳ̆-niòng-giāng mâ̤ iù-piéu. Cī gă iù-guŏh sê Hók-gióng-sēng tàu siŏh gă Lòi-hŭng Siéu-nièng Iù-guŏh (雷鋒少年郵局), dŭ-sê hŏk-sĕng cê-gă gĭng-ìng. Cĭng-mī gì iù-piéu iâ niông nè̤ng ái-bók-sék-chiū (愛不釋手). Gáu lāu 10 diēng cō̤-êu, lì ché̤ṳ gì nè̤ng mâing-mâing biéng ciēu kó̤, cṳ̆-niòng-giāng gì ĭ-mă téng dó̤i-miêng dái lì dĭng-lṳ̀ng ké̤ṳk ĭ-gáuk-nè̤ng káh-dièu. Ĭ-gáuk-nè̤ng iā huăng-hī, guáng lā̤ dĭng-lṳ̀ng tiéu lì tiéu kó̤. Siông-cṳ̆-miêu muòng biĕng-dău sê „cēng-cāi buŏi-huă“ (剪紙飛花) tăng-ôi. Huà-lùng Dṳ̆ng-hŏk (華倫中學) gì hŏk-sĕng găk cē̤-nē̤ cēng chŏng-huă. È̤ng-è̤ng gì chŏng-huă guá pék lā̤, ké̤ṳk hiêng-diòng cĕng-gă có̤-cáik gì ké-hŭng. Chŏng-huă gì dù-áng mâ̤ siŏh sáik, sá̤-cáik (細節) iā hŭng-hô. Lì ché̤ṳ chŏng-huă gì Lìng (林) ĭ-mū bī kī duâi-mū-gŏ̤, gōng ĭ-gáuk-nè̤ng „chiū iā kiēu“.

Săng-tŭng-lô (三通路) diô-gièng sê chŭng-lièng tăng-ôi. Siā chŭng-lièng gì nè̤ng sé-sĕk gūi ciáh, gì-dṳ̆ng ô dṳ̆ng-siēu hŏk gì hŏk-sĕng, gó ô ĭ-gáuk-nè̤ng gì sĭng-săng. Dṳ̆ng-hŏk bău-guák Săng-dṳ̆ng, Sĕk-báik-dṳ̆ng, Sĕk-gāu-dṳ̆ng, Gá-iêng Hó-dṳ̆ng (教院附中), Huà-lùng Dṳ̆ng-hŏk dēng-dēng. Â̤ siā gì cê-tā̤ iâ mâ̤ ciēu, ô diông-cṳ̆ (篆書), hèng-cṳ̆ (行書), kāi-cṳ̆ (楷書) dēng-dēng. Hŏk-sĕng cé-nguông-ciā ké̤ṳk chê-mìng siŏh diŏng dăng-dăng, chê-mìng bók dék sié-nó̤h chŭng-lièng, cêu găk biêng-lé-táik lā̤ siā sê̤ṳ-hô̤. Gái bài-dôi dīng nè̤ng siā hō̤ chŭng-lièng, bóng biĕng-dău liông. Chŭng-lièng duâi-sê̤ṳ-huăng-ngìng, ô gì chê mìng siŏh dó̤i mò̤-gáiu, bók dék gó sâ̤, bô kó̤ tō̤ cé-nguông-ciā. Chê-mìng dáik gáu chŭng-lièng, dŭ iā huăng-hī, gōng „siâ-siâ dùng-hŏk“. Hŏk-sĕng chéng-tiĕng lā̤ siā buáng-sèng-nĭk, tiăng gáu gāng-siâ, sĭng lā̤ iâ giéng-gáe̤k cêng-gò̤ ăng-ói. Siā chŭng-lièng gì Păng Sĭng-ê̤ṳng (潘申潤), sê ī-gĭng bék-ngiĕk iā òng gì Săng-dṳ̆ng hŏk-sĕng, ĭ gōng cê-gă sê dâ̤ chék nièng chăng-gă ngiê-ô (義務) siā chŭng-lièng. Ciā chék nièng, ô siōng guó ng-sāi có̤, dáng có̤i-hâiu gó-sê ék-dĭk giĕng-tì. Ĭ dó̤i Mì-gĭ Gé-ciā gōng: „Nē̤ng-gă bàng-siòng ó̤i gōng giĕng-tì, gì-sĭk ciáng-ciáng gì giĕng-tì cêu-sê bók-uòng chŭ-sĭng (不忘初心), dī-lâ̤ cièng-hèng (砥礪前行). Ciáng-ciáng gì chŭ-sĭng cêu-sê hông-hióng chĭng-chŭng (奉獻青春), sĭk-hiêng (實現) cê-gă gì gá-dĭk (價值). Kō̤-nèng ô gì nè̤ng â̤ giéng-gáe̤k hông-hióng cī sṳ̀ iā kŭng-huáng (空泛), dáng-sê-gōng ciŏng cê-gă dàu-ĭk gáu ciáng-ciáng sṳ̆-iéu nṳ̄ gì dê-huŏng, hiā-sì-hâiu gái gōng hông-hióng, cêu â̤ sĭng-diē ô dā̤.“

10 diēng buáng, duâi-buô-hông tăng-ôi dŭ siŭ-tăng lāu. Chŭng lièng tăng-ôi nè̤ng bī-gáu sâ̤, gáu 11:20 cō̤-êu cá siŭ-tăng.

Chāi-huōng[edit | edit source]

Cā-tàu 7 diēng buáng gì sì-hâiu, Săng-dṳ̆ng Hŏk-sĕng-huôi Siâ-gŭng-buô (三中學生會社工部) gì dùng-hŏk cêu gáu lāu chŭng-lièng uăk-dông gì dê-huŏng, bài kŭi mŭk-dó̤h. Giăng dīng nâ dâung-ṳ̄, gó buăng lāu dióng-pùng bóng biĕng-dău. Uăk-dông cĭ-hâiu buăng nó̤h, mòng uòng ī-gĭng 12 diēng lāu. Mì-gĭ Sĭng-ùng dáik gáu siŏh ciáh gĭ-huôi, chāi-huōng Săng-dṳ̆ng Siâ-gŭng-buô buô-dòng Dâng Siēu-muāng (鄭小滿) dùng-hŏk. Tiăng siŏh tiăng ĭ ciōng gōng bă.

Mì-gĭ Gé-ciā gâe̤ng Hók-ciŭ Săng-dṳ̆ng Hŏk-sĕng-huôi Siâ-gŭng-buô (學生會社工部) buô-dòng Dâng Siēu-muāng (鄭小滿) gì chāi-huōng ĭng-bìng
Wikinews
Wikinews

Dùng-hŏk nṳ̄-hō̤ ā! Nguāi káng-giéng gĭng-dáng gì uăk-dông có̤ lì iā hō̤. Chiāng muóng siâ-gŭng-buô găk uăk-dông cĭ-sèng có̤ lāu sié-nó̤h cūng-bê gŭng-cáuk? Uăk-dông sì-hâiu cuō-iéu hô-cáik diê huŏng-miêng?

  • Dâng: Hók-ciŭ-chê gáu-ṳ̆k hiê-tūng gì cé-nguông siā chŭng-lièng uăk-dông, sê Săng-dṳ̆ng muōi siŏh nièng dŭ ô chăng-gă gì siŏh hâung diòng-tūng uăk-dông. Siâ-gŭng-buô sìng-uòng (成員) găk uăk-dông dŏng-nĭk cā-tàu 7 diēng buáng, bók gāng gáu uăk-dông hiêng-diòng, có̤ cūng-bê gŭng-cáuk. Nē̤ng-gă cuō-iéu hô-cáik buó-dé (佈置) hiêng-diòng, mì-tì (維持) uăk-dông diĕk-sê̤ṳ (秩序), īng-dô̤ chê-mìng ô diĕk-sê̤ṳ gì līng-chṳ̄ chŭng-lièng.
Wikinews
Wikinews

Huòi nṳ̄ nêng-ôi chăng-gă cī bĭh uăk-dông ô sié-nó̤h é-ngiê lī?

  • Dâng: Cé-nguông-ciā cĭng-sìng (精神) tì-chióng (提倡) „hô-siōng bŏng-cô (互相幫助), cô-nè̤ng cê-cô (助儂自助), ù-sṳ̆ hông-hióng (無私奉獻), mò̤ giù huòi-bó̤ (無求回報)“. Nē̤ng-gă hĭ-uông dùng-hŏk â̤ sèu-sèu chăng-gă ô-mê gì cé-nguông uăk-dông, hŭng-hô dùng-hŏk gì cé-nguông uăk-dông lôi-hìng, ôi siâ-huôi có̤ chók nék-giāng góng-hióng. Dùng-sì găk chŭng-cáik bók gáu cĭ sì, ôi chŭng-cáik cĕng-tiĕng (增添) siŏh hông nièng-ê.
Wikinews
Wikinews

Dó̤i cī siŏh bĭh uăk-dông gó ô mò̤ gì-tă siōng gōng gì uâ lī?

  • Dâng: Gĭng-dáng uăk-dông dâi-dŏng, siŏh buô-hông uăk-dông sê tā̤-lĭk lò̤-dông. Siâ-gŭng-buô gĭng-nièng-màng cṳ̆-niòng-giāng mâ̤ ciēu, dáng-sê dài-gă cék-gĭk-séng (積極性) dŭ iā gèng. Nguāi có̤-ôi buô-dòng iā gāng-siâ muōi siŏh ciáh dùng-hŏk gì hó-chók.

Siĕu-sék lài-nguòng[edit | edit source]

Nguòng-cháung bó̤-dō̤
Ciā bó̤-dō̤ ô Wiki gé-ciādâ̤-ék-chiū sĭng-ùng. Kō̤-ī káng tō̤-lâung-hiĕk lāu-gā̤ siòng-cìng.