Jump to content

Wb/mni/ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯃꯥꯏ

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | mni
Wb > mni > ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯃꯥꯏ
ꯑꯕꯥꯀꯁ ꯑꯜꯖꯦꯕ꯭ꯔꯥ I ꯁꯥ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯕꯦꯁꯕꯣꯜ ꯈꯣꯡ ꯀꯥꯡꯗ꯭ꯔꯨꯝ(ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ) ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟ ꯀꯥꯔ꯭ꯗ ꯃꯁꯥꯟꯅ ꯁꯤꯡ ꯄꯣꯠꯇꯤꯟ ꯂꯣꯟ ꯁꯇ꯭ꯔꯪ ꯆꯥꯛꯊꯣꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ
📚 ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯁꯤ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯋꯤꯀꯤꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡ ꯗꯥ
ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯌꯥꯔꯕ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡ ꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯅ ꯗ ꯋꯤꯀꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯁꯤꯡ ১৫৭,৯০২ ꯑꯁꯤꯃꯈꯩ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯗꯥ ꯂꯩꯔꯦ ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡ ꯏꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ꯫

ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯋꯤꯀꯤꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ

ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯋꯤꯀꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ

[edit | edit source]
Wikipedia
Wikipedia
ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ
ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯄꯨꯀꯩ
ꯋꯤꯀꯤꯄꯨꯀꯩꯂꯣꯟ
ꯋꯤꯀꯤꯄꯨꯀꯩꯂꯣꯟ
ꯋꯤꯀꯤꯄꯨꯀꯩꯂꯣꯟ
ꯄꯨꯀꯩꯂꯣꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣꯟꯆꯟꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ