Jump to content

Wb/jv/Basa Jawa/Basa Krama/Daftar tembung Basa Krama

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | jv
Dhaptar iki durung rampung

Dhaptar iki yaiku dhaptar tembung-tembung krama, miturut urutan alfabèt tembung-tembung ngoko né.A B C D DH É E G I J K L M N O P R S T TH U W Y


abang – abrit
abot – awrat
adhi – yayi
adu - aben
adol - sadé
adus – siram
aja – sampun
aku – kula – dalem
ala – awon
alas - wana
alih – pindhah
amarga - amargi
ambu - ambet - ganda
amerga - amergi
ana – (m
ènten) – wonten
anak – putra
anggo – anggé – agem
anom – anèm – timur
anti - antos
apa – punapa (kocapan [menapa])
apik – saé
arah – angkah
arang - awis
arep – ajeng – kersa - badhe
ari-ari – aruman
asu – segawon
ati – manah – galih
ati-ati – atos-atos
awak – badan – salira
bali – wangsul - kondur
banyu – toya
baya – bajul
becik – saé
bener – leres
beras – wos
bocah – laré
bojo – sémah – garwa
cangkem – x – tutuk
carita – cariyos
celathu – wicanten
Cina – Cinten
dadi – dados
dalan – margi
désa – dhusun
di- – dipun-


dhadha – jaja
dhuwit – arta
endhas – sirah
endhog – tigan
entut – x – sarib
èlèk – awon
ésuk – énjing
ganti – gantos
(ng)gawa – (m)bekta – (ng)asta
gawé – damel – yasa
gedhang – pisang
gedhé – ageng
geni – latu
getih – rah
godhong – ron
gula – gendhis
gunung – redi
ijo – ijem
iki, iku, ika – puniki, puniku, punika (kocapan
[meniki], [meniku], [meniko])
ilang – ical
ilat – x – lidhah
ireng – cemeng
isih – taksih
isin – lingsem
iwak – ulam
jaba – jawi
jaran – kapal
Jawa – Jawi
jeneng – nami – asma
jero – lebet -ndalem
jupuk – pendhet – pundhutkabèh – sedaya - sedanten
kajaba - kejawi
kalah - kawon
kali – lèpèn
kandha – sanjang - ngandika
kari - kantun
karo – kaliyan
katon – ketingal
kaya – kados
kawin – x – krama
kebo – maésa
kembang – sekar
kendhaga – kendhagi
kepriyé – (m. kepripun) – kados pundi
keris – dhuwung
kirim – kintun
kon – kèn – dhawuh
konthol - x - plandhungan
kowé – sampéyan – panjenengan
krambil – klapa
kringet – x – riwé
kulon – kilèn
kulit – cerma
kuning – jenar
kutha – kitha
laku – lampah – tindhak
lara – sakit – gerah
larang - awis
lawang - konten
layang – serat
lemah – siti
lemari - lemantun
lima – gangsal
linggih – lungguh – lenggah
lor – lèr
loro – kalih
lunga – kesah – tindhak
macan – sima
mangan – nedha – dhahar
manuk – peksi
mata – paningal – mripat - nétra
mawa – mawi
mélu – tumut - ndherek
meteng – wawrat – mbobot (garbini)
mulih – wangsul – kondhur
negara – negari
ngapura – ngapunten
ngising – bebucal – nk
olèh – angsal
olèhé – angsalipun – anggènipun
omah – griya – dalem
ombé – inum – unjukun
puluh – dasa
putih – pethak
rabi – x – krama
rambut – réma - rikma
rampung - mantun
rasa – raos
rega – regi
sapi – lembu
sari – santun
sawah – sabin
sega – sekul
segara – segantun
selir – x – garwa ampil
si – pun
siji – setunggal
sikil – suku – sampéyan
sirah - mustaka
swara – swantun
tampa – tampi
tangan – asta
tangi – x – wungu
teka – dhateng – rawuh
telu – tiga
tembang – sekar
tiba – dhawah
tuku – tumbas – pundhut
tulis – serat
tumpak – titih
turu – tilem – saré
tuwa – sepuh
uga - ugi
umur – x – yuswa
untu – waja
urip – gesang – sugeng
utawa – utawi
waé – kémawon
warta – wartos
wayang – ringgit
wedi – ajrih
wedhus – méndha
wèh – suka – paring (krama inggil), caos (krama andhap)
wesi – tosan
weteng – x – padharan
wis – sampun
wong – tiyang
wuda – x – lukar
wuri – wingking
yèn – menawi