Wb/glk/گت ولگ

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | glkWb > glk > گت ولگ
Jump to navigation Jump to search
ویکی نپیک
خوش بومؤیید

ویکی نپیک ایته ازه جیگا ایسسه کی شمه تونید اونه میئن همدیگره ایله جاره امره نپیک بنویسین تا دیگرؤن بوتؤنن اون جی ایستفاده بوکونن ؤ هوتؤ نی شمه تینید جه دیگر کیتابؤنی کی اره هننأ، ایستفاده بوکونین. ای جیگا، بال زئنه کی شمه بوتؤنید شیمه ایطلاعاته ایته کیتابه مئن وارید بوکونید ؤ چندی کی بوگذشته امه تینیم خوجیر کیتابؤنه امره ایته پیلله کیتابخؤنه بدأریم. نوا جخترأ دأن کی هممته جه امه، ایبچی دانایی دأنیم که تینیم اونه اره مونتشر بوکونیم؛ اگر شمه ایته کیتاب اره بنویسین، همه کس تینن شیمه کیتابه بوخؤنن ؤ نی هر کی تینه شیمه کیتابه دچین واچین بوکونی، هوتؤری کی شمه نی تینید دیگرؤنه کیتابه بوخؤنید یا دچین واچین بوکونید. ای جیگا هله آزمایشی را دکته دره ولی ای به ای معنی نیه کی بزین شیمه بنویشتأن خأ دس جی بشی

اگر کی خأنید امی ویکی کیتاب سرأگیری، وا بشید ائره[۱] ؤ بزین "edit" سر کلیک بوکونید و "Arguments in favour"ه جیر ایته مووافقت پیغام به زوان اینگیلیسی اؤره بنأین. تینید دیگرؤنه پیغؤمه نی هؤره کوپی بوکونید

کیتابؤنی کی نیویشته دریم:[edit]

- /گیلکی پاچه داستان

- /موحیط زیست


شاعر گیلانی اتو گه[edit]

هتو کی بلبلان شیدی کولکافیسان بیرون آیدی


[ارقام نقشه][[۲]]

خاخورؤن[edit]

گیله ویکی ویکی دانشگا ویکی واژه ویکی بگوته ویکی کیتاب ویکی خؤنی ویکی زیست ویکی خبر ویکی تیلمبار پیلله ویکی
گیله ویکی
ویکی دانشگا
ویکی واژه
ویکی بگوته
ویکی کیتاب
ویکی خؤنی
ویکی زیست
ویکی خبر
ویکی تیلیمبار
پیلله ویکی
گيلکی گيلکی گيلکی گيلکی گيلکی گيلکی اينگيليسی گيلکی اينگيليسی اينگيليسی