Wb/fmp/Nshùmbù'

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | fmp
Wb > fmp > Nshùmbù'

Ngɑ̌ cɑ̀'sì yēē lɑ́ póómɑ̄. Nzɑ́ mbɑ̄ tɑ̀ mɑ̄ngén mbhì, póózū mɑ̀ncōp. Pō lɑ̀lǐ' cēh ghə̀ə̀ yōh mɑ́ Nufī mbī'tū mɑ́ yāā lɑ̌' mɑ́ shʉ̀ɑ́nǔ mbí pɑ̌lɑ̄' làh njīī mɑ̀ pó mɑ̀ŋwɑ́' ghə̀ə̀ yōh tɑ̀ mɑ̄ncēh. Yāā lɑ̀shʉ̀ɑ́ póálɑ̀' sì' shʉ̀ɑ̀ tɑ̀ póángə̀' cə̄ə̄, yāā tǒm nshǔ pō mɑ́ Nùfī, tɑ̀ yāā bɑ̄ sǐ' yǎt zén ghə̀ə̄lɑ̄' yōh nkwèn zě'è lè!

General Alphabet of Cameroonian Languages

General Alphabet of Cameroonian Languages Ndɑ̌'mɑ́ kwɑ̀' zén ghə̀ə̄lɑ̄' yōh mɑ́ Fè'éfě'è, mbī'tū mɑ́ póálɑ̄' ndī' ghə̀ə̀ mbɑ̀ kɑ́ ntīē nù lɑ̄, pō lī' yū' yāā tǒm nshǔ pō mɑ́ "pó ngʉ́ mɑ̀ fě'è", "ǒ sì ghʉ́ fà'á", "ghʉ̀ mɑ̀ fě'è", "pɑ̌h mbɑ̄ zǒh mɑ́ fě'è", "ngɑ̌ pə̀' fě'è", fà'á lɑ̄, zén ghə̀ə̀ yōh dhī nzhīē mɑ́ Fè'éfě'è.


Ndɑ̌'mɑ́, kɑ̌' sì yà tū, mɑ̀ pɑ̌h ncēh yāā mɑ́ "Mɑ́ mbɑ̀", lɑ̄ mɑ̀ mbɑ̄ pō pāt ncēh yāā mbɑ̀ ndɑ̌'mɑ́ "Ghə̀ə̄lɑ̄'", pɑ́' " Ghɔ̀málā' " lɑ́. Làh nshī njǎm nɑ́ zén Nùfī, pɑ́' ngɑ̌ fhʉ́njā' fhʉ̄ sáá sōk yēē lɑ́ í, pō lɑ̀lǐ' cēh yāā mɑ́ Nùfī mɑ̀ nǔ shʉ̀ɑ̄ pʉ̀nòk sì' shʉ̀ɑ̀', mbɑ̀wɑ̄lɑ̄ ŋwɑ̄' nshù ī tɑ̀ ndhʉ̀ndhʉ̀ mɑ̄mfī', pō shwīī mɑ́ "Nùfī".


Ndɑ̌'mɑ́ nɑ́ nzɑ́ ngǔ'è lè, póózú pàt ngén tɑ̌ mbhì yə̄ə̄. Mǒ' pàt ntōm zě'è pō mɑ̄ncēh mɑ́ Kʉ̀khʉ̀ɑ̄nkèn, mó' pʉ̀ mɑ̄ncēh mbɑ̀ mɑ́ Ngə̄ə̀ndùàlɑ̀, pō mɑ̄ncēh mɑ̀ flàŋsī mɑ́ "Internet". Nkâmsīē Cǎmdà' sǎt nā ǐ ntám fìè zǐ mɑ́ á ndén mɑ́ "Ǹ dɑ̌' kɑ́ yǎt wū!"

Ò sǐ' ncāp nā ó pó ó bɑ̄, mɑ̀ ò kɑ́cēh yāā mɑ́ nsʉ̀ɑ̀, mbī'tū mɑ́ yáá mfōh nsʉ̀ɑ̀ ndéndēē. Ǹ sī ìngén sīē lè zě'é ɑ́ pàhsǐ mvàk yáá ndáh nnák lɑ́ mbí pèn bɑ̄, ndɑ̌'mɑ́ ngɑ̌ mɑ̀ndɑ́ɑ́sí pɑ̀mfátmfāt, póálɑ̄', mɑ́ pɑ̀h zɑ̄ pìī yāā ndáh ngʉ́ ghə̀ə̄lɑ̄' yōh, ghə̀ə̄ nkâmsīē Ca᷅mndà' yómɑ́, ndə́ə́ pɑ́' wùwùɑ̀ lɑ́!


Pʉ̀ tɑ̀ njə̄ə̄ sǐ' nját zě'è nkə́' làh mfɑ́' sì pō cō' bɑ̄. Sə̀ə̄wèn sǐ' nját mbēn mbʉ́ɑ́ sìēpíé nɑ́ nù bɑ̄, mbɑ̀wɑ̄lɑ́ ncāk ndɑ̌' làh njīī pìīmfɑ̀' tɑ̄ ntō' mfɑ̀'. Pɑ̌mbhì kɑ̌' mɑ̄ngʉ́ sì' fà'á, mɑ̀ ghə̀ə̄lɑ̄' yǒh lɑ̀yǎ' zhīē shìshíémōh!


Póómɑ̄, ɑ́ pɑ̀h zɑ̄ pìí nɑ́ béé sìī kʉ̀khʉ̀ɑ̄nkèn lè, ntā'sī pɑ́' ngʉ́ngà' lɑ́ ndáh nŋɑ̄' ghə̀ə̀ yǒh nhɑ̄ tɑ̌ thʉ̄. Fà'á lɑ́, ɑ́ pèn kāā nɑ́ Wikipedia, pèn yèé mbɑ̀ yàā ŋwɑ̀'nì lɑ̄ mɑ̀ pó tìè mɑ̀ ghə̀ə̄ ngèn (tɑ̀ flàŋsī lō', tɑ̀ nglǐsì lō', tɑ̀ njámân, sə̀pánîsh, Shinóa lō'), pèn fāh yāā nŋwɑ́' mɑ̀ ghə̀ə́ fè'éfě'è. Fà'á lɑ́, pʉ̌ Wikipedia píá pʉ̌ Google ìnjēē mɑ́ pó kòmfɑ́' nɑ́ ghə̀ə̄lɑ̄' yōh tɑ̀', njɑ̄ɑ̄ yáá nɑ́ nkwèè nkǎ'mfɑ̀' mɑ̄ɑ̄.


Nùfī, tɑ̌ thʉ̄!

Nǔ lɑ́' pɑ̀ wèn...