User:S205645/Sandbox 1

From Wikimedia Incubator

Mâing-bă̤-ngṳ̌ (Gṳ̿ing-nǎing Lô̤-mǎ-cī)[edit | edit source]

Gó̤-lêng-dó̤ Chîng-sṳ́ Di̿ 13 Cióng / 歌林多前書第13章[edit | edit source]

13:1. Uòi lâ̤ ŏ̤ uā tóng-tíng-à nêng gâ̤ tǔ-kióng, iáu Cṳ̆ sǎ̤-chṳ̿ gâ̤ tǔ-kióng, lâ̤ mǎu o̿ séng, uòi ciū su̿-siōng duōi-siáng gâ̤ lô̤, cèng hiǒng gâ̤ buòi ǐ-búing.

13:2. Uòi lâ̤ ŏ̤ ca̿ síng-dí gǎi-tiǎ se̿ng-géng, iǎ ŏ̤ měng-bà̤ gŏ̤ iōng ko̤̿ng-diū gâ̤ dàu-lǐ, gŏ̤ iōng gâ̤ gi̿ng-sǐ; uòi gâ̤ se̿ng-séng lâ̤ cèng duōi, iǔ-bŏ̤ng-sū nà súing búing-gua̿-kṳé, lâ̤ mǎu o̿-séng, uòi ciū mài so̤̿ng-dǎ̤ sū-mū dī.
13:3. Uòi lâ̤ nà uòi lǒng-cǒng iǔ gâ̤ mî-dī nǎ gê̤ng-mǎu nêng iè, ǐ nà cù-cī gâ̤ séng-tǐ nǎ nêng chiáu-tiāu, lâ̤ mǎu o̿-séng, iǎ mài ǐ nòi.
13:4. O̿-séng sī kúing-ĕ̤ng nêng, kāng-nīng nêng; o̿-séng sī mài du̿-ki̿; o̿-séng sī mài hǎu-gáu, mài giáu-ngāu
13:5. Ēng kǎing lūing-gǔing ca̿, ēng siǒng ǐ cù-cī, mài kṳe̿ hǒ-lǎ, ēng gi̿-diū nêng gâ̤ ŏ̤.
13:6. Ēng ka̿u-uòi bǔ-ngī gâ̤ dī, iáu céng gâ̤ dàu-lǐ câi-câi ka̿u-uòi.
13:7. Mǎu-lō̤ng sū-mū dī bǔ-liōng duōi, mǎu-lō̤ng sū-mū dī dú kǎing se̿ng, mǎu-lō̤ng sū-mū dī dú iǔ siǒng-tê, mǎu-lō̤ng sū-mū dī dú kǎing něng-nāi.
13:8. O̿-séng cì-bǐ-dā̤ mǎu gṳè-diū: mǎu-lō̤ng sī ca̿ síng-dí gǎi-tiǎ se̿ng-géng, iǎ ŏ̤ hi̿-tiāu; mǎu-lō̤ng sī uā biē gǒ gâ̤ tǔ-kióng, iǎ ŏ̤ hṳě-tiāu; mǎu-lō̤ng sī gi̿ng-sǐ, iǎ ŏ̤ hi̿-tiāu.
13:9. Uòi-huo̿i-nêng giâ-gíng dǎ̤-dí gâ̤ dī mài sí-cṳ̆, ca̿ síng-dí gǎi-tiǎ se̿ng-géng iǎ mài sí-cṳ̆.
13:10. Niōng dǎing ǔ sí-cṳ̆ gâ̤ dī da̿u, iŏ̤ng mài sí-cṳ̆ gâ̤ ciū ŏ̤ hi̿-tiāu.
13:11. Uòi ca̿ gṳ̆ing-ciě gâ̤ sî-hē, uā dī, ciū-sī uā gṳ̆ing-ciě gâ̤ dī, séng-di̿ siǒng, ciū-sī siǒng gṳ̆ing-ciě gâ̤ dī, i̿-gi̿ng, ciū-sī gṳ̆ing-ciě gâ̤ i̿-gi̿ng: giâ-gíng ca̿ duōi nêng kǐ lâ̤, ciū nà gṳ̆ing-ciě gâ̤ dī diú-tiāu.
13:12. Uòi-huo̿i-nêng giâ-gíng su̿-siōng chū gia̿ng-di̿ cia̿u-diū gâ̤ mî-dī, mū-mū-di̿ mài cèng hīng; da̿u ǔ sî-hē ŏ̤ mīng do̿ mīng chū : uòi giâ-gíng dǎ̤-dí mài sí-cṳ̆; da̿u ǔ-sî-hē ciū ŏ̤ dǎ̤-dí sí-cṳ̆, su̿-siōng Cṳ̆ cù-cĕ̤ng dú dǎ̤-dí uòi ǐ-húing.
13:13. Giâ iǔ se̿ng-séng, iǔ siǒng-tê, iǔ o̿-séng, iŏ̤ng sáng-iōng cì-bǐ-dā̤ dú dō̤-di̿;

13:1 我 若 能 說 萬 人 的 方 言 , 並 天 使 的 話 語 , 卻 沒 有 愛 , 我 就 成 了 鳴 的 鑼 , 響 的 鈸 一 般 。

13:2 我 若 有 先 知 講 道 之 能 , 也 明 白 各 樣 的 奧 祕 , 各 樣 的 知 識 , 而 且 有 全 備 的 信 , 叫 我 能 夠 移 山 , 卻 沒 有 愛 , 我 就 算 不 得 甚 麼 。
13:3 我 若 將 所 有 的 賙 濟 窮 人 , 又 捨 己 身 叫 人 焚 燒 , 卻 沒 有 愛 , 仍 然 與 我 無 益 。
13:4 愛 是 恆 久 忍 耐 , 又 有 恩 慈 ; 愛 是 不 嫉 妒 ; 愛 是 不 自 誇 , 不 張 狂 ,
13:5 不 做 害 羞 的 事 , 不 求 自 己 的 益 處 , 不 輕 易 發 怒 , 不 計 算 人 的 惡 ,
13:6 不 喜 歡 不 義 , 只 喜 歡 真 理 ;
13:7 凡 事 包 容 , 凡 事 相 信 , 凡 事 盼 望 , 凡 事 忍 耐 。
13:8 愛 是 永 不 止 息 。 先 知 講 道 之 能 終 必 歸 於 無 有 ; 說 方 言 之 能 終 必 停 止 ; 知 識 也 終 必 歸 於 無 有 。
13:9 我 們 現 在 所 知 道 的 有 限 , 先 知 所 講 的 也 有 限 ,
13:10 等 那 完 全 的 來 到 , 這 有 限 的 必 歸 於 無 有 了 。
13:11 我 作 孩 子 的 時 候 , 話 語 像 孩 子 , 心 思 像 孩 子 , 意 念 像 孩 子 , 既 成 了 人 , 就 把 孩 子 的 事 丟 棄 了 。
13:12 我 們 如 今 彷 彿 對 著 鏡 子 觀 看 , 糢 糊 不 清 ( 原 文 作 : 如 同 猜 謎 ) ; 到 那 時 就 要 面 對 面 了 。 我 如 今 所 知 道 的 有 限 , 到 那 時 就 全 知 道 , 如 同 主 知 道 我 一 樣 。
13:13 如 今 常 存 的 有 信 , 有 望 , 有 愛 這 三 樣 , 其 中 最 大 的 是 愛 。

Mă-tuo̿i Hŭ-éng Di̿ 24 Cióng / 馬太福音第24章[edit | edit source]

24:1. Iǎ-sú giǎng dāing-di̿ chṳ̆ lâ̤, dō̤-di̿ giǎng gâ̤ sî-hē; hǎ-sáing giǎng-ce̿ng lâ̤, nà dāing-di̿ gâ̤ gáing-ga̿ bǐ nǎ Iǎ-sú chū.

24:2. Iǎ-sú ciū uā, nì chū-gi̿ng dāing-di̿ iŏ̤ng duói mî-dī, uòi ì-cài iáu nì uā, Hē-lǎi mài diōng-diū cì-tī ciō̤ lō̤ da̿u ciō̤ ciōng-bíng dú ŏ̤ bǎing-tiāu.
24:3. Iǎ-sú da̿u gāng-lǎng-súing-di̿ cō-diū, hǎ-sáing càng-càng-di̿ lâ̤ mōng gṳ̀ uā, nì iáu uòi uā, iŏ̤ng-dī sū-mū sî-hē ŏ̤ da̿u? nì cuo̿i lâ̤ gâ̤ sî-hē iáu si̿-gáing gâ̤ sṳē-mṳě sáing iǔ sū-mū diàu-tê?
24:4. Iǎ-sú a̿ing gṳ̀ uā, nì niōng siǎu-séng mo̿ nǎ nêng pi̿ng.
24:5. Éng-ṳē cèng cāi nêng ŏ̤ lâ̤ māu-nēng uòi gâ̤ miâng cù-cī uā, Uòi sī Gí-dǔ, pi̿ng cèng cāi nêng ko̤̿.
24:6. Nì hē-lǎi ŏ̤ tia̿ng-nī-gi̿ng mà-dio̿ng iáu mà-dio̿ng gâ̤ se̿ng-sǐ niōng siǎu-séng, ēng niōng giáng.iŏ̤ng-dī cǒng sī iǔ gâ̤, lâ̤-sī si̿-gáing gâ̤ sṳē-mṳě gu̿ ēng-giâng-dǎ̤.
24:7. Éng-ṳē iŏ̤ng-di̿ gâ̤ bǎ-sia̿ng ŏ̤ mà ǔ-di̿ gâ̤ bǎ-sia̿ng, iŏ̤ng cì gǒ ŏ̤ mà ǔ cì gǒ: gu̿ ŏ̤ mà gí-huáng, buǒi-ó̤ng, diá à ŏ̤ dòng kǐ lâ̤, mǔing-si̿-tī dú iǔ.
24:8. Iŏ̤ng dú sī duōi cuói-nūing gâ̤ kǐ-tê.
24:9. Ŭ sî-hē nêng ŏ̤ gáu nì ko̤̿ siū kūing iǎ ŏ̤ huōi-sǐ nì: nì éng-ṳē uòi gâ̤ miâng gu̿ ŏ̤ nǎ tóng-tíng-à gâ̤ bǎ-sia̿ng hāing.
24:10. Ŭ sî-hē cèng cāi gǎ nêng ŏ̤ uā sī huōi gṳ̀ iǔ gua̿-ngāi gṳ̀ so̿ng nì ko̤̿ gúing, nì so̿ng gṳ̀ ko̤̿ gúing; nì hāing gṳ̀, gṳ̀ hāing nì.
24:11. Iǎ iǔ cèng cāi gǎ síng-dí ŏ̤ chṳ̆ lâ̤, nà cèng cāi nêng pi̿ng ko̤̿-tiāu.
24:12. Éng-ṳē cò-ŏ̤ ga̿ing cāi kǐ lâ̤, cì duōi bu̿ing nêng gâ̤ o̿-séng ŏ̤ māing-māing-di̿ bi̿ng-tiāu.
24:13. Cǒng-lâ̤ cì-bǐ-dā̤ da̿u sṳē-mṳě dú géng-dǎ̤ mô̤-nāi, iŏ̤ng nêng ciū ŏ̤ dǎ̤ giù.
24:14. Tíng-gǒ iŏ̤ng hǎu gâ̤ se̿ng-sǐ cǒng ŏ̤ sáing dṳ̆ing da̿u tóng-tíng-à ca̿ gúing-ce̿ng nǎ tóng-tíng-à gâ̤ bǎ-sia̿ng dǎ̤-dí, da̿u ǔ sî-hē si̿-gáing gâ̤ sṳē-mṳě ciū ŏ̤ da̿u.
24:15. Nì chū-gi̿ng síng-dí Dàng-ì-lǐ tê-chîng uā-gua̿ ǔ ciǎ kŏ̤-ŏ̤, huōi nì gǒ bi̿ng ca̿ huáng-biâng gâ̤ mî-dī gṳè da̿u se̿ng gâ̤ sù-cài, (nāng iŏ̤ng cì gṳ̿ sṳ́ gâ̤ nêng niōng měng-bà̤ :)
24:16. Ŭ sî-hē da̿u iǔ-tuo̿i-di̿ diū gâ̤ nêng niōng cě hā súing-di̿ ko̤̿:
24:17. Nêng da̿u chio̤̿ ciōng-bíng ēng niōng à lâ̤ nà chio̤̿-di̿ gâ̤ mî-dī:
24:18. Nêng da̿u châing-di̿ ēng niōng chio̤̿-ko̤̿ nà í-ciông.
24:19. Da̿u ǔ nì-ciě iǔ-séng gâ̤ á-niông-nêng iáu liàng gṳ̆ing-ciě gâ̤ á-niông-nêng cèng kŏ̤-lǐng!
24:20. Nì niōng gǐ-dǎu sǎng-dǎ̤ nì cě gâ̤ sî-hē hō̤-diō̤ dóng-tíng, iáu úing-sǐ-nì:
24:21. Éng-ṳē ǔ sî-hē iǔ duōi cuói-nūing, giǎng kṳé-tíng bī-dī da̿u giâ-gíng dú mǎu iŏ̤ng-gǎ̤-sǐ gâ̤ cuói-nūing, hē-lǎi iǎ mǎu.
24:22. Lâ̤-sī ǔ nì-ciě ēng gǎng-tiāu mī-cie̿, ciū mǎu ciǎ nêng ŏ̤ dǎ̤ giù: éng-ṳē ǔ tǐ chṳ̆ lâ̤ gâ̤ bǎ-sia̿ng ǔ nì-ciě ciū ŏ̤ gǎng-tiāu mī-cie̿.
24:23. Ŭ sî-hē lâ̤ iǔ nêng iáu nì uā, Gí-dǔ da̿u iŏ̤ng-di̿, Gí-dǔ da̿u ǔ-di̿: nì ēng niōng- se̿ng.
24:24. Éng-ṳē ǔ gǎ Gí-dǔ, gǎ síng-dí ŏ̤ chṳ̆ lâ̤ hǐng duōi sěng-tóng cèng hí-gǐ gâ̤ dī: ciū-sī iǔ-nǎing-ge̿ pi̿ng ǔ tǐ chṳ̆ lâ̤ gâ̤ bǎ-sia̿ng iǎ ŏ̤ nǎ gṳ̀ pi̿ng ko̤̿.
24:25. Iŏ̤ng dī, giâ-gíng uòi sáing iáu nì uā.
24:26. Lâ̤ iǔ nêng iáu nì uā, Gí-dǔ da̿u ko̿ng-iǎ gâ̤ sù-cài; nì ēng niōng chṳ̆ ko̤̿; ǐ uā, Gí-dǔ da̿u mà̤-sǎ̤ gâ̤ chio̤̿-gáing; nì ēng niōng se̿ng.
24:27. Ciū su̿-siōng iāng-dáu giǎng dóng-bíng iāng kǐ, iāng da̿u sái-bíng; nêng gâ̤ Gṳ̆ing cuo̿i lâ̤ iǎ ŏ̤ iŏ̤ng-gǎ̤-sǐ.
24:28. Séng-chí mǎu-lō̤ng da̿u nī-di̿, iāu-éng iǎ ŏ̤ cṳ̀ da̿u nī-di̿.
24:29. Iŏ̤ng cuói-nūing cì gua̿-tiāu, mì-tê ciū ŏ̤ ú-o̤̿ng-tiāu, ngṳè iǎ mài guáng, sáing-siu̿ giǎng tíng ciōng lò̤ à lâ̤, ciū-sī tíng ciōng iǔ duōi cǒ-nǎing gâ̤ mî-dī iǎ ŏ̤ iâu-dòng kǐ lâ̤:
24:30. Ŭ sî-hē nêng gâ̤ gṳ̆ing gâ̤ diàu-tê ŏ̤ chṳ̆-hīng da̿u tíng cio̿ng: si̿-gáing gŏ̤ sia̿ng gâ̤ nêng dú ŏ̤ sióng-séng tî-kǔ, iǎ ŏ̤ chū-gi̿ng nêng gâ̤ gṳ̆ing iǔ duōi gṳ̆ing-ba̿ng duōi ĕ̤ng-iāu cō da̿u tíng ciōng gâ̤ ĕ̤ng-di̿ lâ̤.
24:31. Gṳ̀ ŏ̤ hǎng gṳ̀ sǎ̤-chṳ̿ gâ̤ chṳ̆ ko̤̿, chṳé hāu-dông, siáng-éng cèng duōi, nà tǐ chṳ̆ lâ̤ gâ̤ bǎ-sia̿ng giǎng dóng sái nâng bǎ̤ gâ̤, giǎng tíng iŏ̤ng cì bíng da̿u tíng ǔ cì bíng, dú iáu lâ̤ ca̿ cì-dó.
24:32. Nì niōng siǒng mǎu-huá-guǎ chiū bǐ-piān gâ̤ dī; chiū-kiá buǒi-chŏ̤ng, dō̤-di̿ sáng-niò̤ gâ̤ sî-hē, nì ciū dǎ̤-dí hā-tíng tǎu da̿u.
24:33. Iŏ̤ng-gǎ̤-sǐ nì chū-gi̿ng iŏ̤ng duói di̿, iǎ niōng dǎ̤-dí nêng gâ̤ gṳ̆ing tǎu da̿u, ciū da̿u mô̤ng-tê-di̿.
24:34. Uòi ì-cài iáu nì uā, iŏ̤ng cì-si̿ gâ̤ nêng gu̿ ēng-nǎing gua̿-tiāu, iŏ̤ng duói dī dú ŏ̤ gi̿ng-gua̿.
24:35. Tíng dī ŏ̤ hi̿-tiāu, uòi uā gâ̤ dī cǒng mài hi̿-tiāu.
24:36. Lâ̤-sī ǔ nì-ciě, ǔ sî-hē mǎu ciǎ nêng dǎ̤-dí, ciū-sū sǎ̤-chṳ̿ gâ̤ iǎ ēng dǎ̤-dí, Gṳ̆ing iǎ ēng dǎ̤-dí, cǒng-lâ̤ dǎ̤-dí.
24:37. Nêng gâ̤ Gṳ̆ing cuo̿i lâ̤ su̿-siōng Nŏ̤-ngā gâ̤ nì-ciě.
24:38. Éng-ṳē duōi-sṳ̆ ēng-nǎing da̿u, ǔ-cì-sî nêng dú sī iè lò̤, chṳě lò̤, chiǔ-chéng hó̤ng-ha̿, cì-dā̤ da̿u Nŏ̤-ngā nì si̿-gǔ ṳ̆ing gâ̤ nì-ciě.
24:39. Nêng gu̿ ēng dǎ̤-dí da̿u duōi-sṳ̆ sáng-bǔ-lěng-děng lâ̤, nà gṳ̀ dú lâu ko̤̿-tiāu: nêng gâ̤ Gṳ̆ing cuo̿i lâ̤ iǎ ŏ̤ iŏ̤ng-gǎ̤-sǐ.
24:40. Ŭ sî-hē iǔ liōng nêng da̿u châing-di̿, siú ko̤̿ cì-ciǎ, diōng-diū cì-ciǎ.
24:41. Iǔ liòng-ciǎ á-niông-nêng câi-câi mō̤ mî-dī, siú ko̤̿ cì-ciǎ, diōng-diū cì-ciǎ.
24:42. Gu̿-chu̿ nì niōng chíng-chǎng, éng-ṳē ēng dǎ̤-dí nì gâ̤ Cṳ̆ nī cì góng ŏ̤ da̿u.
24:43. Gá-cṳ̆ lâ̤ sáing dǎ̤-dí nī cì gáng iǔ chā̤ lâ̤; cǒng ŏ̤ chíng-chǎng, mài nǎ chā̤ mà-dōng nì gṳ̀ chio̤̿-di̿ lâ̤; iŏ̤ng sī nì dǎ̤-dí gâ̤.
24:44. Gu̿-chu̿ nì iǎ niōng ṳ̄-bī hǎu: éng-ṳē nì siǒng ēng diō̤ gâ̤ sî-hē nêng gâ̤ Gṳ̆ṳ̆ng ciū lâ̤.
24:45. Sū-mū nêng sī sī dé̤ng-séng ǐ chóng-měng gâ̤ nû-gě, gá-cṳ̆ pa̿i gṳ̀ gǔing chio̤̿-di̿ gâ̤ nû-gě, cia̿u-diū sî-hē bṳ́ing mî-dī nǎ gṳ̀ iè.
24:46. Cṳ̆-nêng chio̤̿ lâ̤ chū-gi̿ng gṳ̀ iŏ̤ng-gǎ̤-sǐ ca̿, ǔ ciǎ nû-gě ciū iǔ hǔ-ki̿.
24:47. Uòi ì-cài iáu nì uā, cṳ̆-nêng ŏ̤ nà gṳ̀ lǒng-cǒng iǔ gâ̤ mî-dī dú pa̿i ǔ ciǎ nû-gě gǔing-lǐ.
24:48. Lâ̤-sī ǔ ciǎ làing gâ̤ nû-gě séng-di̿ gō̤-uā, uòi cṳ̆-nêng cì-hā mài lâ̤.
24:49. Iŏ̤ng-cì-sî ciū mà gṳ̀ gōng bó̤ng gâ̤ nû-gě, iáu iè-ciǔ-cṳ̆ gâ̤ nêng câi iè.
24:50. Giǎng iŏ̤ng cì-bó̤ng nû-gě-di̿ nà gṳ̀ dāi-tiāu, hǎng gṳ̀ ko̤̿ iáu gǎ-hǎu gâ̤ nêng câi-câi siū hěng : da̿u ǔ-di̿ iǔ gàu-ngâ chiě-chǐ-di̿ tî-kǔ.

24:1 耶 穌 出 了 聖 殿 , 正 走 的 時 候 , 門 徒 進 前 來 , 把 殿 宇 指 給 他 看 。

24:2 耶 穌 對 他 們 說 : 你 們 不 是 看 見 這 殿 宇 麼 ? 我 實 在 告 訴 你 們 , 將 來 在 這 裡 沒 有 一 塊 石 頭 留 在 石 頭 上 , 不 被 拆 毀 了 。
24:3 耶 穌 在 橄 欖 山 上 坐 著 , 門 徒 暗 暗 的 來 說 : 請 告 訴 我 們 , 甚 麼 時 候 有 這 些 事 ? 你 降 臨 和 世 界 的 末 了 有 甚 麼 豫 兆 呢 ?
24:4 耶 穌 回 答 說 : 你 們 要 謹 慎 , 免 得 有 人 迷 惑 你 們 。
24:5 因 為 將 來 有 好 些 人 冒 我 的 名 來 , 說 : 我 是 基 督 , 並 且 要 迷 惑 許 多 人 。
24:6 你 們 也 要 聽 見 打 仗 和 打 仗 的 風 聲 , 總 不 要 驚 慌 ; 因 為 這 些 事 是 必 須 有 的 , 只 是 末 期 還 沒 有 到 。
24:7 民 要 攻 打 民 , 國 要 攻 打 國 ; 多 處 必 有 饑 荒 、 地 震 。
24:8 這 都 是 災 難 ( 災 難 : 原 文 是 生 產 之 難 ) 的 起 頭 。
24:9 那 時 , 人 要 把 你 們 陷 在 患 難 裡 , 也 要 殺 害 你 們 ; 你 們 又 要 為 我 的 名 被 萬 民 恨 惡 。
24:10 那 時 , 必 有 許 多 人 跌 倒 , 也 要 彼 此 陷 害 , 彼 此 恨 惡 ;
24:11 且 有 好 些 假 先 知 起 來 , 迷 惑 多 人 。
24:12 只 因 不 法 的 事 增 多 , 許 多 人 的 愛 心 才 漸 漸 冷 淡 了 。
24:13 惟 有 忍 耐 到 底 的 , 必 然 得 救 。
24:14 這 天 國 的 福 音 要 傳 遍 天 下 , 對 萬 民 作 見 證 , 然 後 末 期 才 來 到 。
24:15 你 們 看 見 先 知 但 以 理 所 說 的 那 行 毀 壞 可 憎 的 站 在 聖 地 ( 讀 這 經 的 人 須 要 會 意 ) 。
24:16 那 時 , 在 猶 太 的 , 應 當 逃 到 山 上 ;
24:17 在 房 上 的 , 不 要 下 來 拿 家 裡 的 東 西 ;
24:18 在 田 裡 的 , 也 不 要 回 去 取 衣 裳 。
24:19 當 那 些 日 子 , 懷 孕 的 和 奶 孩 子 的 有 禍 了 。
24:20 你 們 應 當 祈 求 , 叫 你 們 逃 走 的 時 候 , 不 遇 見 冬 天 或 是 安 息 日 。
24:21 因 為 那 時 必 有 大 災 難 , 從 世 界 的 起 頭 直 到 如 今 , 沒 有 這 樣 的 災 難 , 後 來 也 必 沒 有 。
24:22 若 不 減 少 那 日 子 , 凡 有 血 氣 的 總 沒 有 一 個 得 救 的 ; 只 是 為 選 民 , 那 日 子 必 減 少 了 。
24:23 那 時 , 若 有 人 對 你 們 說 : 基 督 在 這 裡 , 或 說 : 基 督 在 那 裡 , 你 們 不 要 信 !
24:24 因 為 假 基 督 、 假 先 知 將 要 起 來 , 顯 大 神 蹟 、 大 奇 事 , 倘 若 能 行 , 連 選 民 也 就 迷 惑 了 。
24:25 看 哪 , 我 預 先 告 訴 你 們 了 。
24:26 若 有 人 對 你 們 說 : 看 哪 , 基 督 在 曠 野 裡 , 你 們 不 要 出 去 ! 或 說 : 看 哪 , 基 督 在 內 屋 中 , 你 們 不 要 信 !
24:27 閃 電 從 東 邊 發 出 , 直 照 到 西 邊 。 人 子 降 臨 , 也 要 這 樣 。
24:28 屍 首 在 那 裡 , 鷹 也 必 聚 在 那 裡 。
24:29 那 些 日 子 的 災 難 一 過 去 , 日 頭 就 變 黑 了 , 月 亮 也 不 放 光 , 眾 星 要 從 天 上 墜 落 , 天 勢 都 要 震 動 。
24:30 那 時 , 人 子 的 兆 頭 要 顯 在 天 上 , 地 上 的 萬 族 都 要 哀 哭 。 他 們 要 看 見 人 子 , 有 能 力 , 有 大 榮 耀 . , 駕 著 天 上 的 雲 降 臨 。
24:31 他 要 差 遣 使 者 , 用 號 筒 的 大 聲 , 將 他 的 選 民 , 從 四 方 ( 方 : 原 文 是 風 ) , 從 天 這 邊 到 天 那 邊 , 都 招 聚 了 來 。
24:32 你 們 可 以 從 無 花 果 樹 學 個 比 方 : 當 樹 枝 發 嫩 長 葉 的 時 候 , 你 們 就 知 道 夏 天 近 了 。
24:33 這 樣 , 你 們 看 見 這 一 切 的 事 , 也 該 知 道 人 子 近 了 , 正 在 門 口 了 。
24:34 我 實 在 告 訴 你 們 , 這 世 代 還 沒 有 過 去 , 這 些 事 都 要 成 就 。
24:35 天 地 要 廢 去 , 我 的 話 卻 不 能 廢 去 。
24:36 那 日 子 , 那 時 辰 , 沒 有 人 知 道 , 連 天 上 的 使 者 也 不 知 道 , 子 也 不 知 道 , 惟 獨 父 知 道 。
24:37 挪 亞 的 日 子 怎 樣 , 人 子 降 臨 也 要 怎 樣 。
24:38 當 洪 水 以 前 的 日 子 , 人 照 常 吃 喝 嫁 娶 , 直 到 挪 亞 進 方 舟 的 那 日 ;
24:39 不 知 不 覺 洪 水 來 了 , 把 他 們 全 都 沖 去 。 人 子 降 臨 也 要 這 樣 。
24:40 那 時 , 兩 個 人 在 田 裡 , 取 去 一 個 , 撇 下 一 個 。
24:41 兩 個 女 人 推 磨 , 取 去 一 個 , 撇 下 一 個 。
24:42 所 以 , 你 們 要 儆 醒 , 因 為 不 知 道 你 們 的 主 是 那 一 天 來 到 。
24:43 家 主 若 知 道 幾 更 天 有 賊 來 , 就 必 儆 醒 , 不 容 人 挖 透 房 屋 ; 這 是 你 們 所 知 道 的 。
24:44 所 以 , 你 們 也 要 預 備 , 因 為 你 們 想 不 到 的 時 候 , 人 子 就 來 了 。
24:45 誰 是 忠 心 有 見 識 的 僕 人 , 為 主 人 所 派 , 管 理 家 裡 的 人 , 按 時 分 糧 給 他 們 呢 ?
24:46 主 人 來 到 , 看 見 他 這 樣 行 , 那 僕 人 就 有 福 了 。
24:47 我 實 在 告 訴 你 們 , 主 人 要 派 他 管 理 一 切 所 有 的 。
24:48 倘 若 那 惡 僕 心 裡 說 : 我 的 主 人 必 來 得 遲 ,
24:49 就 動 手 打 他 的 同 伴 , 又 和 酒 醉 的 人 一 同 吃 喝 。
24:50 在 想 不 到 的 日 子 , 不 知 道 的 時 辰 , 那 僕 人 的 主 人 要 來 ,
24:51 重 重 的 處 治 他 ( 或 作 : 把 他 腰 斬 了 ) , 定 他 和 假 冒 為 善 的 人 同 罪 ; 在 那 裡 必 要 哀 哭 切 齒 了 。