Jump to content

User:Paresh wadji

From Wikimedia Incubator

एक म्हत्वाचो प्रस्न. हागाय बॆंथँमाची भुमिका भावरूपवादी आसा. म्हळयार,जॆ व्यक्तीच्या समुदायाचॆ आदॆश समाजांतलॆ चड संव्खयॆंतल्यो व्यक्ती वा तो समुदाय सावभौम आसता. अशॆ सावभौम शक्तीनॆ जॆ आदॆश दील्लॆ ासतात आनि ह्या आदॆशांचॆ भंग कॆल्यार ख्यास्त सागिल्ली आसता,तॆ आदॆश म्हळ्यार कायदॆ.तॆ्न्ना