Jump to content

User:Mvengue

From Wikimedia Incubator

Dziá ǹnam kamərún[edit | edit source]

Dziá ǹnam kamərún

kamərún


Á Kamərún onə ǹnam bə́vámbá

Tə́bə́gə́ ósú ókaman fəg ai filí dzoe

Anə ǹlódzób etsíga dzóe yáyean bɔ́

Ndem edǐŋ ai e nyí anyang á zǎŋ bɔ́n bóé

Kyé á bɔ́n bə́sə yá sí Kamərún

Aa tádígí á búg sí di akələ kwí éfas evɔ́g

Bǒ nǎ bə́sə bə́fulan ǹnə́m m̀bɔ́g

Ǹnam Kamərún

Mból ye nâ bəvə ko á mam mə́sə


Kíŋ


Mbəmbə ǹnam wân

Mbəmbə ǹnam edǐŋ

Onə afidi dân ai mvǒm dzân

Mbəmbə ǹnam edǐŋ

Edǐŋ ai wa ai olugú asə

MVƆƐ́ - ESÍÉ - ǸNAM