User:Mvengue

  From Wikimedia Incubator

  Dziá ǹnam kamərún[edit | edit source]

  Dziá ǹnam kamərún

  kamərún


  Á Kamərún onə ǹnam bə́vámbá

  Tə́bə́gə́ ósú ókaman fəg ai filí dzoe

  Anə ǹlódzób etsíga dzóe yáyean bɔ́

  Ndem edǐŋ ai e nyí anyang á zǎŋ bɔ́n bóé

  Kyé á bɔ́n bə́sə yá sí Kamərún

  Aa tádígí á búg sí di akələ kwí éfas evɔ́g

  Bǒ nǎ bə́sə bə́fulan ǹnə́m m̀bɔ́g

  Ǹnam Kamərún

  Mból ye nâ bəvə ko á mam mə́sə


  Kíŋ


  Mbəmbə ǹnam wân

  Mbəmbə ǹnam edǐŋ

  Onə afidi dân ai mvǒm dzân

  Mbəmbə ǹnam edǐŋ

  Edǐŋ ai wa ai olugú asə

  MVƆƐ́ - ESÍÉ - ǸNAM