User:Eko/ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ

From Wikimedia Incubator
ⴰⵏⵙⵓⴼ ⵢⵉⵙⵡⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ , ⵣⴻⵎⵎⵔⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵎⵉⴷⵏ ⴰⴷ ⴰⵔⵉ-ⵏ ⴷⵉⵙ
Tuesday, 28 May 2024
438 ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵅⵙⵙ ⴰⵟⴰⵚⵚ
ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

438 ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ
ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰ
ⴰⵎⴰⴹⴰⵍⴰ
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⴱⵏⴰⴷⵎ
ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ
ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ
ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ
ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ
ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ

ⴰⵙⴳⴷ(ⴷⴷⵉⵏ)

ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ
ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉ
ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ, ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵢⴰ
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ
Asmḍl n ujellid Amaziɣ Masensen di Numidya
ⴰⵙⵎⴹⵍ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⴰ ⴷⵉ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ
ⵉⴷ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ
Ugar Sg 500 000 Imgradn :
English · Deutsch · Français · Polski · 日本語 · Italiano · Nederlands · Português · Español · Русский
Ugar Sg 150 000Imgradn :
Čeština · Svenska · Suomi · Norsk · Català · Magyar · Suomi · Українська · 中文

Umuɣ n Wikipidya

ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ
ⴳⵯ ⴽⵯ
a اَ b ب g d د ḍ ض e f ف k ك
h ه ḥ ح ε ع x (kh) q ق i اِ j ج l ل m م n ن
u اُ r ر ɣ (gh) غ s س ṣ ص c ش t ت ṭ ط w و
y ي z ز
ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ

ⴰⵏⵙⵓⴼ ⵢⵉⵙⵡⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵉⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵣⴻⵎⵎⵔⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵎⵉⴷⵏ ⴰⴷ ⴰⵔⵉ-ⵉⵏ ⴷⵉⵙ

ⵍⵍⴰⵏ 438 ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ!
Tuesday 28 May n 2024.
ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ
ⵎⴰ ⵍⵍⴰ ⵜⵙⵏⵎ ⵜ ?
ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏⴰⴼⵓⵙⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ-ⴰⵙⴷⵉ ⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔⴰ (ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ) ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵥⵍⵎⴹ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵣⵉ ⵜⵙⴳ-ⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ :ⵖⵔⵢⴰⵏ, ⴷ ⵢⴼⵔⵏ, ⴷ ⵔⵢⴰⵢⵏⴰ; ⴷ ⵊⴰⴷⵓ, ⴷ ⵔⵓⵊⴱⴰⵏ, ⴷ ⴽⴰⴱⴰⵡ, ⴷ ⵣⴰⵏⵜⴰⵏ, ⴷ ⵜⵔⵎⵉⵙⴰ, ⴷ ⵜⴰⵔⵀⵓⵏⴰ, ⴷ ⵏⴰⵍⵓⵜ, ⴷ ⵜⴰⵖⵎⴰ
ⵉⵙⵜⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
Commons
ⵎⵉⴷⵢⴰ ⴰⵍⴻⵍⵍⵉ
Wikinews
ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵏ
Wiktionary
Amawal
Wikiquote
ⵉⴱⴷⴰⴷⵏ
Wikibooks
ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵏ
Wikisource
ⵜⵉⵏⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵜⴰⵍⴻⵍⵍⵉⵜ
Wikispecies
ⵎⴰⵏ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ
Wikiversity
ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵍⴻⵍⵍⵉ
Meta-Wiki
ⴰⵣⴷⴷⵓⵢ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ