User:Eko/ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ

  From Wikimedia Incubator
  ⴰⵏⵙⵓⴼ ⵢⵉⵙⵡⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
  ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ , ⵣⴻⵎⵎⵔⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵎⵉⴷⵏ ⴰⴷ ⴰⵔⵉ-ⵏ ⴷⵉⵙ
  Wednesday, 30 November 2022
  431 ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵅⵙⵙ ⴰⵟⴰⵚⵚ
  Wbar blue.jpg
  ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

  431 ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ
  ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
  Wbar blue.jpg
  ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰ
  ⴰⵎⴰⴹⴰⵍⴰ
  ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
  ⴱⵏⴰⴷⵎ
  ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ
  ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ
  ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ
  ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ
  ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ
  P religion world.svg
  ⴰⵙⴳⴷ(ⴷⴷⵉⵏ)
  P music.svg
  ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ
  ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉ
  ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ, ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵢⴰ
  Wbar blue.jpg
  ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ
  Tomb of Massinissa 01.jpg
  Asmḍl n ujellid Amaziɣ Masensen di Numidya
  ⴰⵙⵎⴹⵍ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⴰ ⴷⵉ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ
  Wbar blue.jpg
  ⵉⴷ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ
  Ugar Sg 500 000 Imgradn :
  English · Deutsch · Français · Polski · 日本語 · Italiano · Nederlands · Português · Español · Русский
  Ugar Sg 150 000Imgradn :
  Čeština · Svenska · Suomi · Norsk · Català · Magyar · Suomi · Українська · 中文

  Umuɣ n Wikipidya

  Wbar blue.jpg
  ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ
  ⴳⵯ ⴽⵯ
  a اَ b ب g d د ḍ ض e f ف k ك
  h ه ḥ ح ε ع x (kh) q ق i اِ j ج l ل m م n ن
  u اُ r ر ɣ (gh) غ s س ṣ ص c ش t ت ṭ ط w و
  y ي z ز
  Wbar blue.jpg
  ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ

  ⴰⵏⵙⵓⴼ ⵢⵉⵙⵡⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵉⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

  ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵣⴻⵎⵎⵔⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵎⵉⴷⵏ ⴰⴷ ⴰⵔⵉ-ⵉⵏ ⴷⵉⵙ

  ⵍⵍⴰⵏ 431 ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ!
  Wednesday 30 November n 2022.
  ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ
  Wbar blue.jpg
  ⵎⴰ ⵍⵍⴰ ⵜⵙⵏⵎ ⵜ ?
  ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏⴰⴼⵓⵙⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ-ⴰⵙⴷⵉ ⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔⴰ (ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ) ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵥⵍⵎⴹ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵣⵉ ⵜⵙⴳ-ⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ :ⵖⵔⵢⴰⵏ, ⴷ ⵢⴼⵔⵏ, ⴷ ⵔⵢⴰⵢⵏⴰ; ⴷ ⵊⴰⴷⵓ, ⴷ ⵔⵓⵊⴱⴰⵏ, ⴷ ⴽⴰⴱⴰⵡ, ⴷ ⵣⴰⵏⵜⴰⵏ, ⴷ ⵜⵔⵎⵉⵙⴰ, ⴷ ⵜⴰⵔⵀⵓⵏⴰ, ⴷ ⵏⴰⵍⵓⵜ, ⴷ ⵜⴰⵖⵎⴰ
  Wbar blue.jpg
  ⵉⵙⵜⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
  HSCommons.svg Commons
  ⵎⵉⴷⵢⴰ ⴰⵍⴻⵍⵍⵉ
  HSWNews.svg Wikinews
  ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵏ
  Wiktionary-logo-en.svg Wiktionary
  Amawal
  HSWQuote.svg Wikiquote
  ⵉⴱⴷⴰⴷⵏ
  HSWBooks.svg Wikibooks
  ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵏ
  HSWSource.svg Wikisource
  ⵜⵉⵏⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵜⴰⵍⴻⵍⵍⵉⵜ
  HSWSpecies.svg Wikispecies
  ⵎⴰⵏ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ
  HSWVersity.svg Wikiversity
  ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵍⴻⵍⵍⵉ
  HSWikimedia.svg Meta-Wiki
  ⴰⵣⴷⴷⵓⵢ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ