User:Eko/ⴼⵉⴽⵟⵓⵕ ⵀⵓⴳⵓ

From Wikimedia Incubator
ⴼⵉⴽⵟⵓⵕ ⵀⵓⴳⵓ
ⵜⴰⴼⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⴼⵉⴽⵟⵓⵕ ⵀⵓⴳⵓ (1879)
ⵜⴰⴼⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⴼⵉⴽⵟⵓⵕ ⵀⵓⴳⵓ (1879)
ⵜⴰⴼⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⴼⵉⴽⵟⵓⵕ ⵀⵓⴳⵓ (1879)

ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⵎⴰⵔⴰ
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ 26 ⴱⵕⴰⵢⵔ 1802
ⴱⵓⵣⴰⵏⵚⵓ, France ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ
ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ 22 ⵎⴰⵢⵓ 1885
ⴱⴰⵔⵉⵣ, France ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ
(ⵉ)ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ(ⵜⵏ) ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴰⵕⵓⵎⴰⵏⵜⵉⵙⵎ
ⴰⵏⴰⵡ(ⵏ) ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ
ⵓⵏⴳⴰⵍ
ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ
 • Notre-Dame de Paris (1831)
 • Les Misérables (1862)

ⴼⵉⴽⵟⵓⵕ-ⵎⴰⵔⵉ ⵀⵓⴳⵓ, ⵙ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ Victor-Marie Hugo ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ 26 ⴱⵕⴰⵢⵔ 1802 ⵉ ⴱⵓⵣⴰⵏⵚⵓ, ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ, ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴷⵉ 22 ⵎⴰⵢⵓ 1885 ⵉ ⴱⴰⵔⵉⵣ. ⴷ ⴰⵎⴰⵔⴰ, ⵢⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴷ ⵓⵏⴳⴰⵍⵏ. ⵏⵏⵜⴰ ⵓⵍⴰ ⴷ ⴰⵙⵔⵜⵉⵢ, ⴷ ⵓⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵙⵢⴰ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚ. ⴷ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵕⵓⵎⴰⵏⵜⵉⴽ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ.

ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⵥⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ (XIX), ⴷ ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⵍⵉⵔⵉⴽ ⴰⴽⴷ ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⴰⵎ Odes et Ballades (1826), Les Feuilles d'Automne (1832) ⵏⵉⵖ Les Contemplations (1856). ⵉⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⴱⴻⵕⵕⴰ ⵅⴼ ⵓⵏⴳⴰⵍⵏ ⵢⵓⵔⴰ ⴰⵎ Notre Dame de Paris (1831) ⵏⵉⵖ Les Misérables (1862). ⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵢⵓⵔⴰ Hernani 1830 ⴷ Ruy Blas 1838.

ⵜⵓⵖⴰ ⵢⵉⵍⵍⴰ ⵓⵍⴰ ⴷ ⴰⵎⵓⵣⵣⵍ ⵏ ⵏⴰⴱⵓⵍⵢⵓ III. ⴷⵉ ⵜⵎⵥⵉ ⵏⵏⵙ, ⵍⵍⴰ ⵢⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵓⵛⴰ ⵅⵎⵉ ⵉⵎⵖⵔ ⵉⴽⴽⵉⴷ ⵖⴰⵔ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ. ⵉⵎⴹⵍ ⴳ ⵓⴱⴰⵏⵜⵉⵢⵓ ⵉ ⴱⴰⵔⵉⵣ.

ⵜⵓⴷⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ[edit | edit source]

ⴼⵉⴽⵟⵓⵕ ⵀⵓⴳⵓ ⴷⵉ ⵜⵎⵥⵉ ⵏⵏⵙ

ⵜⵓⵖⴰ ⴼⵉⴽⵟⵓⵕ ⵀⵓⴳⵓ ⵎⵎⵉⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⵏ ⵍⵢⵓⴱⵓⵍⴷ ⵙⵉⵊⵉⵙⴱⵉⵔ ⵀⵓⴳⵓ (1773-1828) ⴷ ⵚⵓⴼⵉ ⵜⵔⵉⴱⴱⵓⵛⵉ (1772-1821).

ⵉⵣⴷⵖ ⴼⵉⴽⵟⵓⵕ ⵀⵓⴳⵓ ⵄⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⴷⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴽⵎⵍ ⴷⵉ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ. ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵏⴰⴱⵓⵍⵢⵓ III ⵉⵣⵣⵓⴳ ⴷⵉ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ, ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ ⵓⵛⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1852 ⵉⵏⵏⴰⵇⵍ ⵖⴰⵔ ⵊⵉⵔⵣⵉ ⵎⴰⵏⵉ ⵉⵇⵇⵉⵎ ⴰⵔ 1855, ⴷ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⴷⵖ ⵉ ⴳⵔⵏⵣⵉ ⴰⵔ 1870 ⵓⵛⴰ ⵉⴷⵡⵍ ⴷⵉⵏ ⵊⴰⵔ 1872 ⴷ 1873.

ⵣⴰⵜ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ, ⵊⵕⴰⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵊⵕⵉⵜⵏ ⴰⵎ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⵏ 1789, ⴰⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵔ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏⵏⵙ, ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵏ ⵏⴰⴱⵓⵍⵢⵓ. ⵉⴷⵡⵍ ⵏⴰⴱⵓⵍⵢⵓ ⴷ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵣⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⴼⵉⴽⵟⵓⵕ ⵀⵓⴳⵓ. ⵣⴰⵜ ⴰⴷ ⵖⵔⵙ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵜⴰⵎ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⵉⵥⵕⴰ ⴰⵔⵔⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⵓⵔⴱⵓⵏ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ.

ⵢⵓⵡⵉ ⴰⴷⵉⵍ ⴼⵓⵛⵉ ⵉ 1822, ⵉⵊⵊ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵣⴼⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵎⵎⵓⵜ ⵢⵉⵎⵎⴰⵙ. ⵎⵎⴻⵎⵉⵜⵙⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵍⵢⵓⴱⵓⵍⴷ (ⵉⵍⵓⵍⵍⵏ ⵉ 1823) ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴷ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ. ⵜⵓⵖⴰ ⵖⵔⵙ ⵉ ⵀⵓⴳⵓ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵡⴰⵔⴱⴰⵜⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ : ⵍⵢⵓⴱⵓⵍⴷⵉⵏ (28 ⵖⵓⵛⵜ 1824), ⵛⴰⵔⵍ (4 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1826), ⴼⵔⴰⵏⵙⵡⴰ-ⴼⵉⴽⵟⵓⵕ (28 ⴽⵟⵓⴱⵔ 1828) ⴷ ⴰⴷⵉⵍ (24 ⵖⵓⵛⵜ 1830).

ⵉⵙⵓⴼⵖ ⵀⵓⴳⵓ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ Han d'Islande ⵉ 1823, ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉ ⴹⴼⵔⵏ Bug Jargal, 1826. ⵓⵛⴰ ⵉ ⵙⵓⴼⵖ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ (Les Orientales, 1829; Les Feuilles d'Automne,1831; Les Chants du crépuscule, 1835; Les Voix intérieures, 1837; ⴷ Les Rayons et les ombres, 1840).

ⵉⵍⵙⵇ ⴷⵉⵙ ⵓⵏⵣⴳⵓⵎ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵍⵉⵙ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵍⵢⵓⴱⵓⵍⴷⵉⵏ. ⵜⵎⵓⵜⵜ ⵓⵎⵉ ⵖⵔⵙ 19 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⴷⵉ 1843, ⵛⵡⴰⵢⵜ ⵣⴼⴼⴰⵔ ⵓⵔⴰⵔ ⵏⵏⵙ. ⵢⵓⵡⵢⵉⵜ ⵢⵉⵖⵣⴰⵔ ⵏ ⵍⴰⵙⵉⵏ (ⴱⴰⵔⵉⵣ). ⵓⵍⴰ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵜⵓⵖⴰ ⵉⵇⵇⵙ ⴰⴷ ⵜ ⵉⴽⴽⵙ ⵣⴳ ⵡⴰⵎⴰⵏ. ⵍⵍⴰ ⵢⵓⵙⵉⴷ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵍⵉⵙ ⴳ ⵉⵊⵊ ⵓⵖⵎⵉⵙ, ⵏⵜⵜⴰ ⵜⵓⵖⴰ ⵢⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⵜⵓⵖⴰ ⵉⵇⵇⵉⵎ ⵖⴰⵔ ⵢⵉⵊⵊ ⵏ ⵇⴰⵀⵡⴰ. ⵢⵓⵔⴰ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ À Villequier ⵎⴰⵏⵉ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵖⴼ ⵓⵏⵣⴳⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵍⵃⵣⵏ ⵏⵏⵙ :

Hélas ! vers le passé tournant un oeil d'envie,

Sans que rien ici-bas puisse m'en consoler,
Je regarde toujours ce moment de ma vie
Où je l'ai vue ouvrir son aile et s'envoler !

Je verrai cet instant jusqu'à ce que je meure,
L'instant, pleurs superflus !
Où je criai : L'enfant que j'avais tout à l'heure,
Quoi donc ! je ne l'ai plus !

ⴰⵀ ! ⵖⴰⵔ ⵢⵉⵣⵔⵉ ⵜⵙⵎⵎⵓⵇⵍⵖ ⵙ ⵍⴰⵥ,
ⵡⴰⵍⵓ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵢⵉ ⵙⵟⵟⵓ ⴰⵢⴰ,
ⵙⵓⵍ ⵥⴰⵕⵖ ⴰⴽⵓⴷ ⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵔⵜ ⵉⵏⵓ
ⵎⴰⵏⵉ ⵉ ⵜ ⵥⵕⵉⵖ ⵜⵕⵥⵎ ⴰⴼⵔⵉⵡ ⵏⵏⵙ ⵜⵏⴹⵓ !

ⴰⴷ ⵥⵕⵖ ⴰⴽⵓⴷ ⴰ ⴰⵔ ⵖⴰ ⴷ ⵎⵎⵜⵖ,
ⴰⴽⵓⴷ, ⴷ ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵏ ⵣⵢⴰⴷⴰ !
ⵎⴰⵏⵉ ⵙⵖⵓⵢⵢⵖ : ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ ⵍⵍⴰ ⵉ ⵖⴰⵔⵉ ⵉⵏⴷⵊⵉⵏⵏⵉⵜ,
ⵉⵡⴰ ⵎⴰ ! ⵓⵔ ⵖⴰⵔⵉ ⵜⵇⵇⵉⵎ !

ⵢⵓⵔⴰ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵣⴼⴼⴰⵔ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵍⵙ, ⵖⴼ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵉ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵉ ⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵅⴼ ⵢⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵇⵇⴰⵔⵏⴰⵙ Demain dès l'aube, ⵎⴰⵏⵉ ⵉⵜⴰⵍⵙ ⵓⵎⵉ ⵉⴳⴳⵯⵔ ⴰⴷ ⵉⵥⵕ ⴰⵎⴹⵍ ⵏ ⵢⵉⵍⵍⵉⵙ.

ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ[edit | edit source]

ⵜⴰⴼⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⴽⵓⵣⵉⵜ (Cosette), Les Misérables ⵏ ⵉⵎⵉⵍ ⴱⴰⵢⴰⵔ (Émile Bayard) (1862)

ⴰⵎ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⵙ, ⵉ ⴹⴼⴰⵕ ⴼⵔⴰⵏⵙⵡⴰ-ⵔⵓⵏⵉ ⴷⵓ ⵛⴰⵜⵓⴱⵔⵢⴰ (François-René de Chateaubriand) ⵉ ⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵙ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵓⵎⴰⵏⵜⵉⵙⵎ, ⵏⵏⵜⴰ ⴷ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ XIX. ⴷⵉ ⵜⵎⵥⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵖⴰ ⵉⵇⵇⵙ ⵀⵓⴳⵓ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵎ "ⵛⴰⵜⵓⴱⵔⵢⴰ ⵏⵉⵖ ⵡⴰⵍⵓ", ⵓⵛⴰ ⵜⵉⴳⴳⴰ ⵜⵓⴷⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵎ ⵉⴳⴳⴰ ⵛⴰⵜⵓⴱⵔⵢⴰ. ⴰⵎ ⵏⵏⵜⴰ, ⵉⴹⴼⴰⵕ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵕⵓⵎⴰⵏⵜⵉⵙⵎ, ⵢⵓⴷⴼ ⴷⵉ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴳ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵙ ⵡⵓⵢⵏⵉ ⵉⵣⵣⵡⴰ ⴱⵙⵙⵉⴼ ⵣⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ. ⵓⵎⵉ ⵢⵓⵔⴰ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ Odes et poésies diverses ⴷⵉ 1822, ⵜⵓⵖⴰ ⵖⵔⵙ ⵉ ⵀⵓⴳⵓ 22 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⵜⵓⵖⴰ ⵉⵜⵉⵛⵛⴰⵙ ⵍⵡⵉ XVIII ⵜⵉⵖⵔⴰⴷ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ. ⵎⴰⵛⴰ ⴷ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵉⵙⵓⴼⵖ ⴽⵓⵥ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵣⴼⴼⴰⵔ ⵡⵏⵏⵉ, Odes et Ballades ⵉ ⵎⵍⵏ ⵀⵓⴳⵓ ⴷ ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ. ⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ Le dernier jour d'un condamné (ⴰⵙⵙ ⴰⵏⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵊⵊ ⵓⵎⵓⵥⵉⵔ) ⵉⴼⵖ ⴳ 1829 ⵎⴰⵏⵉ ⵉⵜⵜⵉⵛⵛ ⴰⵎⵏⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⵓⵎⴰⵏ, ⴹⴼⵕⵏ ⵜ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⴰⵎ ⴰⵍⴱⵉⵔ ⴽⴰⵎⵓ, ⵛⴰⵔⵍ ⴷⵉⴽⵏⵙⴼⵢⵓⴹⵓⵕ ⴹⵓⵚⵟⵓⵢⵓⴼⵙⴽⵉ. ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⵣⴳⵔⴰⵔ ⴰⵎⵅⵡⴰⵔⵓ ⵉⵙⵓⴼⵖ ⵉ 1831 ⴷ Notre-Dame de Paris. ⵉⴱⴷⴰ ⵀⵓⴳⵓ ⴰⴷ ⵢⴰⵔⵉ ⵉⵊⵊ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵖⴼ ⵜⴰⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⵔⴽⴽⵯⵉⴷ ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ 1830 ⵎⴰⵛⴰ ⵢⵉⵙⵙⵉ 17 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⵍⴰⵎⵉ ⵉ ⵙⵓⴼⵖ Les Misérables. ⴷ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵉⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵙ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴼⵖⵏⵜ ⵣⴳⵙ ⵜⵉⴽⵙⵙⵓⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜ. ⴳ ⵓⵏⴳⴰⵍ Les Travailleurs de la mer(ⵉⵅⴷⴰⵎⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ), 1866, , ⵉⵊⵊⴰ ⵀⵓⴳⵓ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ, ⵉⵜⴰⵍⵙ ⴷⴳⵙ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⴱⵏⴰⴷⵎ ⴰⴽⴷ ⵢⵉⵍⵍ. ⵉⴷⵡⵍ ⵖⴰⵔ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴰⴽⴷ L'Homme qui rit (ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵉⴹⵚⵚⴰⵏ), 1869.

ⵜⵓⴷⴷⵔⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵢⵜ ⴷ ⵓⵎⵏⵜⵓⵍ[edit | edit source]

Hauteville House, ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⴼⵉⴽⵟⵓⵕ ⵀⵓⴳⵓ ⵓⵎⵉ ⵉⵥⵡⴰ ⵖⵔ ⴳⵔⵏⵉⵣⵉ.

ⵣⴼⴼⴰⵔ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⴷⵉⵎⵉ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚ ⵏⴱⵍⴰ ⵡⴰⵍⵓ, ⵢⵉⵎⵙⵜⵉ ⵜⵉⴽⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵓⵥ ⴳ 1841, ⵉⴳⴳⴰ ⴰⵎⴽⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵜⵙⴽⵍⴰ. ⵉⴷⵡⵍ ⴳ 1845 ⴰⴱⵉⵔ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ (ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ) ⵎⴰⵏⵉ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵖⴼ ⴰⵏⵇⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ.

ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ 1848, ⵉⵎⵙⵜⵉ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵎⴰⵏⵉ ⵉⵇⵇⵉⵎ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵃⴹⴰⵏ. ⵉⵅⵍⵇ ⴰⵖⵎⵉⵙ L'Événement ⴳ ⵖⵓⵛⵜ 1848. ⴳ 1849 ⵉⵎⵙⵜⵉ ⴳ ⵡⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵎⴰⵏⵉ ⵉⵏⵏⴰ ⵉⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵖⴼ ⵓⵥⵍⴰⴹ.

ⵉⵥⵡⴰ ⵀⵓⴳⵓ ⵣⴼⴼⴰⵔ ⵉ ⵓⵙⴳⵯⴷⵎ ⵏ 2 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1851, ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⴳ Napoléon le petit (ⵏⴰⴱⵓⵍⵢⵓ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ), ⵜⴰⴷⵍⵉⵙⵜ ⵉⴼⵖⵏ ⴳ 1852.

ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⵢⵓⴷⴼ ⴷⴳ ⵜⵓⵣⵍⵜ ⵏ ⵏⴰⴱⵓⵍⵢⵓ III ⴳ ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ ⵓⵛⴰ ⴷⴳ ⵊⵔⵣⵉ ⴷ ⴳⵔⵏⵉⵣⵉ ⵉ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ Hauteville House. ⵉⵙⵓⴼⵖ ⴷⵉⵏ Les Châtiments (1853), ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵖⴼ ⵜⵓⵣⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵣⴳ ⵏⴰⴱⵓⵍⵢⵓ III.

ⵉⴷⵡⵍ ⵀⵓⴳⵓ ⵖⵔ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴳ ⵛⵓⵏⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1870.


ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ[edit | edit source]

ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ[edit | edit source]

 • 1827 : Cromwell
 • 1828 : Amy Robsart
 • 1830 : Hernani
 • 1831 : Marion de Lorme
 • 1832 : Le roi s'amuse
 • 1833 : Lucrèce Borgia
 • 1833 : Marie Tudor
 • 1835 : Angelo, tyran de Padoue
 • 1838 : Ruy Blas
 • 1843 : Les Burgraves
 • 1882 : Torquemada
 • 1886 : Théâtre en liberté (ⵅⵎⵉ ⵉⵎⵎⵓⵜ)

ⵓⵏⴳⴰⵍⵏ[edit | edit source]

 • 1818 : Bug-Jargal
 • 1823 : Han d'Islande
 • 1829 : Le Dernier Jour d'un condamné
 • 1831 : Notre-Dame de Paris
 • 1834 : Claude Gueux
 • 1862 : Les Misérables
 • 1866 : Les Travailleurs de la mer
 • 1869 : L'Homme qui rit
 • 1874 : Quatrevingt-treize
ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ ⴼⵉⴽⵟⵓⵕ ⵀⵓⴳⵓ[edit | edit source]

<gallery perrow="6"> Image:Victor_Hugo-Setting_Sun.jpg|Crépuscule (ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ) (ⵊⵔⵣⵉ 1853-1855) Image:Victor_Hugo-Bridge.jpg|Ville avec le pont de Tumbledown (ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵍⵇⵏⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴱⵍⴷⴰⵡⵏ) (1847) Image:Le Rocher de l'Ermitage.jpg|Le Rocher de l'Ermitage dans un paysage imaginaire (ⴰⵥⵕⵓ ⵏ ⵍⴰⴳⴳⵯⵊ ⴳ ⵢⵉⵊⵊⵏ ⵓⵎⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⵉⵏⵜ) Image:Victor_Hugo-Octopus.jpg|Pieuvre avec les initales V. H. (1866) (ⴰⵣⴰⵢⵣ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢⵏ V.H.) Image:Victor_Hugo_1871_Our_valley.jpg|Vallée de l'Our près de Bivels (ⵡⴰⴷ ⵏ ⵓⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⴱⵉⴼⵉⵍⵙ, ⵍⵓⴽⵙⵎⴱⵓⵔⴳ (1871)) Image:Hugo.jpg| (ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴼⴰⵡⵜ)