User:唐吉訶德的侍從/Eastern Min

From Wikimedia Incubator
Jump to navigation Jump to search

靠邊走 biĕng dău giàng
找不到我 tō̤ nguāi mò̤ diŏh
看戲去 kó̤ káng hié
兩個一樣高 lâng ciáh (gì) bàng bàng gèng
你前面走 nṳ̄ giàng sèng / nṳ̄ sèng-dāu giàng
告訴過他 gâe̤ng ĭ gōng guó
睡不著 mâ̤ káung dék diŏh káung mâ̤ diŏh
沒聽清楚 mò̤ tiăng chĭng chṳ̄
曬得很乾 puŏk iā (cĭng) dă
唱著歌 lā̤ chióng gŏ̤ / diŏh lā̤ chióng gŏ̤
給他用 ké̤ṳk ĭ sāi / ké̤ṳk sāi
當兵過 dŏng bĭng diŏh / ô dŏng bĭng guó / ô dŏng guó bĭng
不必關 ng-sāi guŏng / nĕ̤ng guŏng
別說 nĕ̤ng gōng / ng-sāi gōng
沒找到 mò̤ tō̤ diŏh / tō̤ mâ̤ diŏh / mâ̤ tō̤ diŏh
找不著 tō̤ mò̤ dĭk diŏh
沒地方找 mò̤ dó̤i tō̤
不去不行 ng-kó̤ mâ̤ sāi
上哪兒去?kó̤ diê-nē̤
吃了飯走 buông siăh kó̤ giàng
上街去 kó̤ gă̤ dŏng
有看電影 ô káng diêng īng
看過電影 ô káng guó diêng īng
掉下去 dâung lŏ̤h kó̤
丟失了 páh dâung kó̤
請進來 chiāng diē lì
調回去 diêu diōng kó̤
我兄弟 nguāi diê
他妻子 ĭ lâu mā
我母親 nguāi lō̤ nā̤ / nguāi mă
我父親 nguāi nòng bâ
他弟兄 ĭ hiăng diê gŏ̤
你公公 nṳ̄ lâu guăng
你婆婆 nṳ̄ dâi gă
到處跑 muāng sié bié / chék ché̤ṳ bié
正要走 ciáh buóh giàng / ciáh lā̤ buóh giàng
還沒有熟 gô muôi sṳ̆k
隨便走走 muōng giàng giàng lâ
該走了 diŏh giàng kó̤
幸虧沒去 gô hō̤ mò̤ kó̤ / gô dék hō̤ mò̤ kó̤
互相爭奪 dó̤i tàu dŏk / dó̤i dŏk
曾經去過 ô kó̤ guó
老是遲到 tié lāu dì dó̤
他的東西 ĭ gì nó̤h
吃不下 siăh mâ̤ lŏh / mâ̤ siăh dék lŏh
不能打人 mò̤ niĕ ài páh nè̤ng / mâ̤ sāi páh nè̤ng
不會走 mâ̤ giàng
不能走 mò̤ niĕ ài giàng
不在家 mò̤ diŏh chió
站著說 kiê lā̤ gōng
給他用 ké̤ṳk ĭ sāi / dò̤ ĭ sāi
笑著說 chiéu lā̤ gōng
給他錢 ké̤ṳk ĭ cièng / cièng dò̤ ké̤ṳk ĭ
把他請來 gâe̤ng ĭ chiāng lì
叫他找我 gó̤ ĭ tō̤ nguāi
我告訴過他 nguāi gâe̤ng ĭ gōng guó
上哪兒去?kó̤ diê nē̤? / kó̤ diê uái?
我比不上他 nguāi bī mâ̤ guó ĭ / nguāi bī ĭ mâ̤ guó / nguāi mò̤ dĕk ĭ
一千八百五十 chiĕng báik ngô