Jump to content

User:唐吉訶德的侍從/Eastern Min

From Wikimedia Incubator

靠邊走 biĕng dău giàng
找不到我 tō̤ nguāi mò̤ diŏh
看戲去 kó̤ káng hié
兩個一樣高 lâng ciáh (gì) bàng bàng gèng
你前面走 nṳ̄ giàng sèng / nṳ̄ sèng-dāu giàng
告訴過他 gâe̤ng ĭ gōng guó
睡不著 mâ̤ káung dék diŏh káung mâ̤ diŏh
沒聽清楚 mò̤ tiăng chĭng chṳ̄
曬得很乾 puŏk iā (cĭng) dă
唱著歌 lā̤ chióng gŏ̤ / diŏh lā̤ chióng gŏ̤
給他用 ké̤ṳk ĭ sāi / ké̤ṳk sāi
當兵過 dŏng bĭng diŏh / ô dŏng bĭng guó / ô dŏng guó bĭng
不必關 ng-sāi guŏng / nĕ̤ng guŏng
別說 nĕ̤ng gōng / ng-sāi gōng
沒找到 mò̤ tō̤ diŏh / tō̤ mâ̤ diŏh / mâ̤ tō̤ diŏh
找不著 tō̤ mò̤ dĭk diŏh
沒地方找 mò̤ dó̤i tō̤
不去不行 ng-kó̤ mâ̤ sāi
上哪兒去?kó̤ diê-nē̤
吃了飯走 buông siăh kó̤ giàng
上街去 kó̤ gă̤ dŏng
有看電影 ô káng diêng īng
看過電影 ô káng guó diêng īng
掉下去 dâung lŏ̤h kó̤
丟失了 páh dâung kó̤
請進來 chiāng diē lì
調回去 diêu diōng kó̤
我兄弟 nguāi diê
他妻子 ĭ lâu mā
我母親 nguāi lō̤ nā̤ / nguāi mă
我父親 nguāi nòng bâ
他弟兄 ĭ hiăng diê gŏ̤
你公公 nṳ̄ lâu guăng
你婆婆 nṳ̄ dâi gă
到處跑 muāng sié bié / chék ché̤ṳ bié
正要走 ciáh buóh giàng / ciáh lā̤ buóh giàng
還沒有熟 gô muôi sṳ̆k
隨便走走 muōng giàng giàng lâ
該走了 diŏh giàng kó̤
幸虧沒去 gô hō̤ mò̤ kó̤ / gô dék hō̤ mò̤ kó̤
互相爭奪 dó̤i tàu dŏk / dó̤i dŏk
曾經去過 ô kó̤ guó
老是遲到 tié lāu dì dó̤
他的東西 ĭ gì nó̤h
吃不下 siăh mâ̤ lŏh / mâ̤ siăh dék lŏh
不能打人 mò̤ niĕ ài páh nè̤ng / mâ̤ sāi páh nè̤ng
不會走 mâ̤ giàng
不能走 mò̤ niĕ ài giàng
不在家 mò̤ diŏh chió
站著說 kiê lā̤ gōng
給他用 ké̤ṳk ĭ sāi / dò̤ ĭ sāi
笑著說 chiéu lā̤ gōng
給他錢 ké̤ṳk ĭ cièng / cièng dò̤ ké̤ṳk ĭ
把他請來 gâe̤ng ĭ chiāng lì
叫他找我 gó̤ ĭ tō̤ nguāi
我告訴過他 nguāi gâe̤ng ĭ gōng guó
上哪兒去?kó̤ diê nē̤? / kó̤ diê uái?
我比不上他 nguāi bī mâ̤ guó ĭ / nguāi bī ĭ mâ̤ guó / nguāi mò̤ dĕk ĭ
一千八百五十 chiĕng báik ngô