User:唐吉訶德的侍從/3000 most commonly used characters (Pu-Xian Min)

From Wikimedia Incubator

Here is the list of the 3000 most commonly used characters which covers between 97.5 to 99% of mainstream Chinese media. The goal is to create an automatic transliteration tool to enable the Pu-Xian Min Wikipedia edition (test site) to automatically transliterate Chinese character articles into the Hinghwa Romanized (similar to that for Hakka).

This list is uncompleted. If you want to complete it, these websites are useful: 同音字表 and 漢字古今音資料庫. You can also view these articles in Chinese wikipedia: 興化平話字 and 莆仙語#音韻系統. The example template is here.

Notice that we only include traditional Chinese characters here. If you want to look up simplified Chinese characters, please convert them into traditional ones yourself.

The translation on the right hand side is to be gradually and eventually all replaced with Romanized Putianese:

Most commonly used Chinese characters[edit | edit source]

 1. 的 = deh, ē
 2. 一 = ih
 3. 壹 = ih
 4. 是 = sī
 5. 不 =
 6. 了 = lâ̤u
 7. 人 = náng , cíng
 8. 我 = guâ , ngô̤
 9. 在 = cāi
 10. 有 = ū , iû
 11. 他 = ta
 12. 這 =
 13. 中 = de̤ng , do̤ng , de̤̍ng
 14. 大 = duā , dāi
 15. 來 = lí , lái
 16. 上 = chā̤uⁿ , sā̤uⁿ , siō̤ng
 17. 國 = go̤h
 18. 个 = ko̤̍
 19. 個 = ko̤̍
 20. 到 = do̤̍
 21. 說 = sōi , se̤h
 22. 們 =
 23. 為 = úi
 24. 子 = cî , ceô
 25. 和 = hó̤
 26. 你 = cî , nî
 27. 地 = dā̤
 28. 出 = cheoh , chōi
 29. 齣 =
 30. 道 = dō̤
 31. 也 = iâ
 32. 時 = sí
 33. 年 = néng , níng
 34. 得 = deh
 35. 就 = ciū
 36. 那 =
 37. 要 = a̤u , a̤̍u
 38. 下 = hā , giā , ō̤
 39. 以 = î
 40. 生 = saⁿ , seng
 41. 會 = hōi , go̍i
 42. 自 = ceo̍
 43. 着 =
 44. 去 = kṳ̍
 45. 之 = ci , ceo
 46. 過 = gua , geo̍ , go̤̍
 47. 家 = ga
 48. 學 = ha̍h , eó
 49. 對 = du̍i , do̍i
 50. 可 = kô̤
 51. 她 = ta
 52. 里 = lî
 53. 裏 = lī
 54. 裡 = lī
 55. 后 = hā̤u
 56. 小 = sâ̤u
 57. 么 =
 58. 幺 =
 59. 心 = sing
 60. 多 = do̤
 61. 天 = ting , teng
 62. 而 = cí
 63. 能 = néng
 64. 好 = heô , hô̤ⁿ , hô̤ , hâu , ho̤̍
 65. 都 = do
 66. 然 = céng
 67. 沒 = beo̍h
 68. 日 = di̍h , ci̍h , li̍h
 69. 于 = ṳ́ , ú
 70. 起 = kî
 71. 還 = há̤ⁿ , huáng , hái , hé̤
 72. 發 = huah
 73. 髮 = bōi
 74. 成 = siáⁿ , síng
 75. 事 = seō , dāi
 76. 只 = cî
 77. 祇 =
 78. 隻 = ciā
 79. 作 = ceō , co̤h
 80. 當 = dng , do̤ng , daⁿ , dn̍g , do̤̍ng
 81. 想 = siô̤ng
 82. 看 = kua̍ⁿ , ka̍ng , kang
 83. 文 = meóng
 84. 無 = bú , beó
 85. 開 = kui , kai
 86. 手 = siû , chiû
 87. 十 = si̍h , se̍h , sia̍h
 88. 用 = ē̤ng
 89. 主 = cô , cṳ̂
 90. 行 = héng , giáⁿ , gáⁿ , háng , hńg , hēng
 91. 方 = hng , ho̤ng
 92. 又 = iū
 93. 如 = cṳ́
 94. 前 = sá̤ⁿ , céng
 95. 所 = sê̤
 96. 本 = bôiⁿ , beông
 97. 見 = ge̍ng , gi̍ng , hēng
 98. 經 = ging , gaⁿ , giaⁿ
 99. 頭 = táu , tá̤u
 100. 面 = me̍ng , mi̍ng
 101. 麵 = mīng , mēng
 102. 公 = go̤ng , gang
 103. 同 = dó̤ng , dáng
 104. 三 = so̤ⁿ , sang
 105. 叁 = so̤ⁿ , sang
 106. 已 = ī , î
 107. 老 = lāu , lô̤
 108. 從 = só̤ng , có̤ng , cé̤ng , cáng
 109. 動 = dó̤ng ,dáng
 110. 兩 = nn̂g , lâ̤u , liô̤ng , liō̤ng
 111. 長 = dńg , dió̤ng , diô̤ng , dâ̤uⁿ , dā̤uⁿ
 112. 知 = di
 113. 民 = míng
 114. 樣 =
 115. 現 = hēng
 116. 分 = beong , heong , heōng
 117. 將 = cio̤ng , cio̤̍ng
 118. 外 = gōi , guā
 119. 但 = dāng
 120. 身 = sing
 121. 些 = sia
 122. 與 = ṳ̄
 123. 高 = go̤
 124. 意 = i̍
 125. 進 = ci̍ng
 126. 把 = bô̤ , bâ
 127. 法 = hah
 128. 此 = cheô
 129. 實 = si̍h , se̍h
 130. 回 = hói
 131. 二 = cí
 132. 貳 =
 133. 理 = lî
 134. 美 = bî
 135. 點 = diâng
 136. 月 = ge̤̍h , gói , gōi
 137. 明 = míng , máⁿ , miáⁿ
 138. 其 = gí , gá̤
 139. 種 = cê̤ng , ce̤̍ng
 140. 聲 = siaⁿ , sing
 141. 全 = cé̤ng , cé̤ⁿ
 142. 工 = go̤ng , gang
 143. 己 = gî
 144. 話 = uā
 145. 兒 = cí
 146. 者 = ciâ
 147. 向 = ha̤̍u , hio̤̍ng
 148. 嚮 =
 149. 曏 =
 150. 情 = ciáⁿ , cíng
 151. 部 = bō
 152. 正 = ciaⁿ , ci̍ng , cia̍ⁿ
 153. 名 = míng , miáⁿ
 154. 定 = dēng , diāⁿ
 155. 女 = dṳ̂ , lṳ̂
 156. 問 = meōng
 157. 力 = li̍h
 158. 機 = gui , gi
 159. 給 = gih , geh
 160. 等 = dêng
 161. 几 = gî
 162. 幾 = gi , guî
 163. 很 = hṳ̂ng , hêng
 164. 業 = gia̍h
 165. 最 = co̍i
 166. 間 = ga̤ⁿ , gang
 167. 新 = sing
 168. 什 = si̍h
 169. 打 = dâ
 170. 便 = béng , bēng
 171. 位 = ūi
 172. 因 = ing
 173. 重 = dé̤ng , dāng , dē̤ng
 174. 被 = pōi , pī
 175. 走 = câu , câ̤u
 176. 電 = dēng
 177. 四 = si̍ , seo̍
 178. 第 = dā̤
 179. 門 = meóng , móiⁿ
 180. 相 = sio̤ng , sa̤uⁿ , sio̤̍ng , sa̤̍uⁿ
 181. 次 = cheo̍
 182. 東 = do̤ng , dang
 183. 政 = ci̍ng
 184. 海 = hâi
 185. 口 = kâ̤u , kâu
 186. 使 = sâi , seô
 187. 教 = ga̍u , go̤̍
 188. 西 = sa̤ , sai
 189. 再 = ca̍i
 190. 平 = biáⁿ , bíng , báⁿ
 191. 真 = ceng , cing
 192. 聽 = tiaⁿ , ting
 193. 世 = sa̤̍ , sio̤̍
 194. 氣 = ki̍ , ku̍i
 195. 信 = si̍ng , se̍ng
 196. 北 = bō̤ , bah
 197. 少 = sa̤̍u , ca̤̍u
 198. 關 = goiⁿ , guang
 199. 并 = bi̍ng , bia̍ⁿ , pi̍ng , pia̍ⁿ
 200. 併 = bi̍ng
 201. 並 =
 202. 內 = lī , dōi
 203. 加 = ga
 204. 化 = hua̍
 205. 由 = iú
 206. 卻 = kio̤h
 207. 代 = dāi
 208. 軍 = geong
 209. 產 = sâng
 210. 入 = ci̍h , di̍h
 211. 先 = sa̤ⁿ , seng
 212. 山 = sang , suaⁿ
 213. 五 = gô , ngō
 214. 太 = ta̍i
 215. 水 = sûi , cûi
 216. 萬 = māng
 217. 市 = chī , sī
 218. 眼 = ngâ̤ⁿ , ngâng
 219. 體 = tâ̤
 220. 別 = beh , be̍h
 221. 彆 =
 222. 處 = chṳ̍ , chṳ̂
 223. 總 = cô̤ng
 224. 才 = cái , chái
 225. 纔 =
 226. 場 = dá̤uⁿ , dió̤ng
 227. 師 = sai , seo
 228. 書 = sṳ , cṳ
 229. 比 = bî
 230. 住 = cṳ̄ , do̍
 231. 員 = é̤ng
 232. 九 = giû , gâu
 233. 玖 =
 234. 笑 = sa̤̍u , cha̤̍u
 235. 性 = sa̍ⁿ , si̍ng
 236. 通 = to̤ng ,tang
 237. 目 = ma̍h , bo̤h
 238. 華 = huá , hua , hua̍
 239. 報 = beo̍ , bo̤̍
 240. 立 = li̍h
 241. 馬 = mâ , bô̤
 242. 命 = miāⁿ , mīng
 243. 張 = dng , dio̤ng , da̤u
 244. 活 = ua̍h
 245. 難 = náng , nāng
 246. 神 = síng
 247. 數 = sô , sa̤̍u , so̍
 248. 件 = giō̤ⁿ
 249. 安 = uaⁿ , ang
 250. 表 = bâ̤u
 251. 原 = ngé̤ng , ngóiⁿ
 252. 車 = chia , gṳ
 253. 白 = bá , be̍h
 254. 應 = ing , i̍ng
 255. 路 = lō
 256. 期 = gí
 257. 叫 = ga̤̍u
 258. 死 = sî , seô
 259. 常 = sió̤ng
 260. 提 = dá̤
 261. 感 = gâng
 262. 金 = ging
 263. 何 = hó̤ , uá
 264. 更 = geng , gaⁿ
 265. 反 = huâng , bâ̤ⁿ
 266. 合 = ho̤̍h , ha̍h
 267. 放 = hn̍g , ho̤̍ng , ha̍ng
 268. 做 =
 269. 系 = hā̤
 270. 係 =
 271. 繫 =
 272. 計 = ga̤̍
 273. 或 = he̍h
 274. 司 = seo , si
 275. 利 = lī , li̍
 276. 受 = siū
 277. 光 = go̤ng , gng
 278. 王 = ó̤ng
 279. 果 = gó̤
 280. 親 = ching , chīng
 281. 界 = ga̍i
 282. 及 = gi̍h
 283. 今 = ging
 284. 京 = ging
 285. 務 = bū
 286. 制 = ca̤̍
 287. 製 =
 288. 解 = ā̤ , hāi , gâ̤ , gâi
 289. 各 = gah , go̤h
 290. 任 = cīng
 291. 至 = ci̍
 292. 清 = chiaⁿ , ching
 293. 物 = beo̍h , mōi
 294. 台 = tai
 295. 臺 = tái
 296. 檯 =
 297. 颱 =
 298. 象 = chā̤u , siō̤ng
 299. 記 = gi̍
 300. 邊 = beng
 301. 共 = gāng , gē̤ng
 302. 風 = boiⁿ , ho̤ng
 303. 戰 = ce̍ng
 304. 干 = guaⁿ , go̤ⁿ
 305. 幹 = ga̍ng
 306. 接 = cī , ciah
 307. 它 =
 308. 許 = hiô̤ , hṳ̂
 309. 八 = bā̤ , bah , beh
 310. 捌 =
 311. 特 = de̍h
 312. 覺 = gah
 313. 望 = mō̤ng
 314. 直 = ci̍h , di̍h
 315. 服 = ho̤̍h
 316. 毛 = mú , meó , mó̤
 317. 林 = lá̤ⁿ , líng , ló̤ⁿ , ná̤ⁿ , níng , nó̤ⁿ
 318. 題 = dá̤
 319. 建 = ge̤̍ng
 320. 南 = náng
 321. 度 = dō , do̤̍h
 322. 統 = tô̤ng
 323. 色 = seh
 324. 字 = ceō , cī
 325. 請 = chiâⁿ , chîng
 326. 交 = ga̤u , gau
 327. 愛 = a̍i
 328. 讓 = ciō̤ng , cā̤u
 329. 認 = nīng
 330. 算 =
 331. 論 = leōng
 332. 百 = bā
 333. 佰 =
 334. 吃 =
 335. 義 = gī
 336. 科 = ko̤ , keo
 337. 怎 =
 338. 元 = ngé̤ng , ngóiⁿ
 339. 社 = siā
 340. 術 = se̤̍h , seo̤̍h
 341. 結 = geh
 342. 六 = le̤̍h , la̍h
 343. 功 = go̤ng
 344. 指 = gî , cî
 345. 思 = seo
 346. 非 = hi
 347. 流 = liû , lâu
 348. 每 = bôi
 349. 青 = chaⁿ , ching
 350. 管 = guâng , gôi
 351. 夫 = hu , bo
 352. 連 = léng
 353. 遠 = ê̤ng , hōi
 354. 資 = ceo
 355. 隊 = dūi
 356. 跟 = geng , gṳng
 357. 帶 = dua̍ , da̍i
 358. 花 = hua
 359. 快 = ko̍i , ka̤̍
 360. 條 = dá̤u
 361. 院 = īng
 362. 變 = bi̍ng , be̍ng
 363. 聯 = léng
 364. 言 = ngé̤ng
 365. 權 = gé̤ng
 366. 往 = ô̤ng
 367. 展 = tiô̤ⁿ , têng
 368. 該 = gai
 369. 領 = niâⁿ , lîng
 370. 傳 = dóiⁿ , dé̤ng , dōiⁿ , dē̤ng
 371. 近 = gṳ̄ng
 372. 留 = liú , láu
 373. 紅 = áng , hó̤ng
 374. 治 = tái , dī
 375. 決 = ge̤h
 376. 周 = ciu
 377. 保 = beô , bô̤
 378. 達 = da̍h
 379. 辦 = bāng
 380. 運 = eōng
 381. 武 = bû
 382. 半 = bua̍ng , bua̍ⁿ
 383. 候 = hā̤u , āu
 384. 七 = chih
 385. 柒 =
 386. 必 = bih
 387. 城 = síng , siáⁿ
 388. 父 = hū
 389. 強 = gió̤ng , gá̤uⁿ
 390. 彊 =
 391. 步 = bō
 392. 完 = é̤ng
 393. 革 = geh
 394. 深 = ching
 395. 區 = kṳ , au
 396. 即 = cih
 397. 求 = giú
 398. 品 = pîng
 399. 士 = sāi , seō
 400. 轉 = dê̤ng , duâng , dôiⁿ , cê̤ng , cuâng , côiⁿ
 401. 量 = lió̤ng , ná̤uⁿ , nā̤uⁿ , liō̤ng
 402. 空 = kang , ko̤ng , ko̤̍ng
 403. 甚 = sīng
 404. 眾 = ce̤̍ng
 405. 技 = gī
 406. 輕 = kiaⁿ , king
 407. 程 = tiáⁿ , tíng
 408. 告 = go̤̍ , geo̍
 409. 江 = go̤ng , gang
 410. 語 = gṳ̂
 411. 英 = ing
 412. 基 = gi
 413. 派 = pa̍i
 414. 滿 = muâⁿ , muâng
 415. 式 = sih
 416. 李 = lî
 417. 息 = sih
 418. 寫 = siâ
 419. 呢 =
 420. 識 = sih
 421. 極 = gi̍h
 422. 令 = līng
 423. 黃 = hó̤ng , ńg
 424. 德 = deh
 425. 收 = siu
 426. 臉 = liâng
 427. 錢 = cíng
 428. 黨 = dô̤ng
 429. 倒 = deô , dô̤ , deo̍
 430. 未 = bī , bōi
 431. 持 = dí
 432. 取 = chṳ̂
 433. 設 = seh
 434. 始 = sî
 435. 版 = bâng
 436. 雙 = sang , so̤ng
 437. 歷 = le̍h
 438. 曆 =
 439. 越 = e̤̍h
 440. 史 = seô
 441. 商 = sio̤ng
 442. 千 = cha̤ⁿ , cheng
 443. 仟 =
 444. 片 = pe̍ng
 445. 容 = é̤ng
 446. 研 = ngéng
 447. 像 = siō̤ng
 448. 找 =
 449. 友 = iû
 450. 孩 = hái
 451. 站 = cāng
 452. 廣 = gn̂g , gô̤ng
 453. 改 = gâi , gê̤
 454. 議 = gî
 455. 形 = híng
 456. 委 = ûi
 457. 早 = cô̤
 458. 房 = báng , bó̤ng
 459. 音 = ing
 460. 火 = hôi , hô̤
 461. 際 = ca̤̍
 462. 則 = ceh
 463. 首 = siû
 464. 單 = duaⁿ , dang
 465. 據 = gṳ̍
 466. 導 = dó̤
 467. 影 = îng , n̂g , iâⁿ
 468. 失 = sih
 469. 拿 =
 470. 網 = mô̤ng , māng
 471. 香 = hio̤ng , ha̤u
 472. 似 = seō
 473. 斯 = seo
 474. 專 = ce̤ng
 475. 耑 =
 476. 石 = si̍h , sá̤u
 477. 若 = sio̤̍h , na̍h
 478. 兵 = bing
 479. 弟 = dī , dā̤
 480. 誰 = súi
 481. 校 = hāu , ga̍u
 482. 讀 = ta̍h , to̤̍h
 483. 志 = ci̍
 484. 誌 = ci̍
 485. 飛 = boi , hi
 486. 觀 = guang , guaⁿ , gua̍ⁿ , gua̍ng
 487. 爭 = cheng , caⁿ
 488. 究 = giu
 489. 包 = bau
 490. 組 = cô
 491. 造 = cho̤̍
 492. 落 = leó , la̍u , lo̤̍h
 493. 視 = sī
 494. 濟 = ca̤̍
 495. 喜 = hî
 496. 離 = lí , li̍
 497. 雖 = sui
 498. 坐 = co̤h , sē̤
 499. 集 = ci̍h
 500. 編 = peng
 501. 寶 = bô̤ , beô
 502. 談 = dáng
 503. 府 = hû
 504. 拉 = la
 505. 黑 = heh
 506. 且 = chiâ
 507. 隨 = súi
 508. 格 = geh
 509. 盡 = cīng
 510. 儘 =
 511. 劍 = gia̍ng
 512. 講 = gô̤ng , gâng
 513. 布 = bo̍
 514. 佈 = bo̍
 515. 殺 = sah
 516. 微 = bí
 517. 怕 = pa̍
 518. 母 = beô , bn̂g , bâ̤u
 519. 調 = dā̤u
 520. 局 = ge̤h
 521. 根 = geng , gṳng
 522. 曾 = ceng , céng
 523. 准 = ceông
 524. 準 = ceông
 525. 團 = duáng
 526. 段 = duāⁿ , duāng
 527. 終 = ce̤ng
 528. 樂 = ga̍h , lo̤̍h
 529. 切 = cheh
 530. 級 = kih
 531. 克 = keh
 532. 剋 =
 533. 精 = cing
 534. 哪 =
 535. 官 = guang , guaⁿ
 536. 示 = sī
 537. 沖 = che̤ng
 538. 衝 = che̤ng
 539. 竟 = gi̍ng
 540. 乎 = hó
 541. 男 = náng
 542. 舉 = giô̤ , gṳ̂
 543. 客 = keh , kā
 544. 證 = ci̍ng
 545. 証 = ci̍ng
 546. 苦 = kô
 547. 照 = ca̤̍u
 548. 注 = cṳ̍ , do̍
 549. 註 = cṳ̍ , do̍
 550. 費 = hi̍
 551. 足 = ce̤h
 552. 爾 = cî
 553. 招 = ca̤u
 554. 群 = geóng
 555. 熱 = ce̍h
 556. 推 = te̤ , tui , toi
 557. 晚 = mâng
 558. 響 = hiô̤ng , hâ̤uⁿ
 559. 稱 = ching , chi̍ng
 560. 興 = hing , hi̍ng
 561. 待 = dāi
 562. 約 = ā̤u , io̤h
 563. 陽 = ió̤ng , á̤uⁿ
 564. 哥 = geo , go̤
 565. 驚 = ging , giaⁿ
 566. 嗎 =
 567. 整 = cîng
 568. 支 = ci
 569. 古 = kô , gô
 570. 漢 = ha̍ng
 571. 突 = deo̍h
 572. 號 = heó , hó̤
 573. 絕 = ce̤̍h
 574. 選 = sê̤ng
 575. 吧 =
 576. 參 = siang , chang
 577. 刊 = kang
 578. 亞 = a̍
 579. 復 = ho̤̍h
 580. 複 =
 581. 傷 = sio̤ng , sa̤uⁿ
 582. 類 = lūi
 583. 備 = bī
 584. 歡 = huaⁿ , huang
 585. 另 =
 586. 港 = gâng
 587. 勢 = sa̤̍
 588. 刻 = keh
 589. 星 = sing
 590. 斷 = duāng , dē̤ⁿ , dua̍ng
 591. 陳 = déng , dīng
 592. 掌 = câ̤uⁿ , ciô̤ng
 593. 農 = nô̤ng , nâng
 594. 夜 = iā
 595. 般 = buang , buaⁿ
 596. 念 = niāng
 597. 唸 =
 598. 價 = ga̍ , go̤̍
 599. 腦 = nô̤
 600. 規 = gui , gi
 601. 底 = dâ̤
 602. 故 = go̍
 603. 省 = sâⁿ , sêng , sîng
 604. 媽 =
 605. 剛 = go̤ng
 606. 句 = ga̤u , gau , gṳ̍ , gu̍
 607. 顯 = hiâng
 608. 消 = sa̤u
 609. 衣 = ui , i
 610. 陸 = le̤̍h
 611. 器 = ki̍
 612. 確 = kah
 613. 破 = po̤̍ , pua̍
 614. 具 = gṳ̄
 615. 居 = gṳ
 616. 批 = pa̤
 617. 送 = so̤̍ng , sa̍ng
 618. 澤 = ce̍h
 619. 緊 = gîng
 620. 幫 = bang
 621. 線 = sio̤̍ⁿ , se̤̍ng
 622. 存 = ceóng
 623. 願 = ngē̤ng , ngōi
 624. 奇 = kió̤ , kí
 625. 害 = hāi
 626. 增 = ceng
 627. 楊 = ió̤ng , iá̤uⁿ
 628. 料 = lā̤u
 629. 州 = ciu
 630. 節 = ceh , cā̤
 631. 左 = cô̤
 632. 裝 = cng , co̤ng
 633. 易 = ī , i̍h , iā
 634. 著 = dṳ̍ , co̍ , dio̤h
 635. 急 =
 636. 久 = giû , gû
 637. 低 = da̤
 638. 歲 = so̍i , ho̍i
 639. 需 = sṳ
 640. 酒 = ciû
 641. 河 = hó̤ , eó
 642. 初 = chṳ
 643. 游 = iú
 644. 遊 =
 645. 嚴 = ngiáng
 646. 鐵 = teh , tī
 647. 族 = co̤̍h
 648. 除 = dṳ́
 649. 份 =
 650. 敢 = gô̤ⁿ , gâng
 651. 胡 = hó
 652. 鬍 =
 653. 衚 =
 654. 血 = he̤h , hā̤
 655. 企 = kio̤̍ , ki̍
 656. 仍 =
 657. 投 = dáu , dá̤u
 658. 聞 = meóng , móiⁿ
 659. 斗 = dâ̤u , dâu
 660. 鬥 = da̤̍u
 661. 紀 = gi̍
 662. 腳 = gio̤h
 663. 右 = iū
 664. 蘇 = so
 665. 標 = ba̤u
 666. 飯 = bōiⁿ
 667. 云 = eóng
 668. 雲 = eóng
 669. 病 = bāⁿ , bīng
 670. 醫 = i
 671. 阿 = a
 672. 答 = dah
 673. 土 = tô
 674. 況 = ho̤̍ng
 675. 境 = gîng
 676. 軟 = nôiⁿ , nē̤ⁿ
 677. 考 = kô̤
 678. 娘 = ná̤u
 679. 村 = ce̤ng
 680. 刀 = do̤ , do
 681. 擊 = kih
 682. 僅 = gīng
 683. 查 = chá
 684. 引 = îng
 685. 朝 = da̤u , dá̤u
 686. 育 = e̤̍h
 687. 續 = se̤̍h
 688. 獨 = do̤̍h
 689. 羅 = ló̤ , leó
 690. 買 = bâ̤ , mâi
 691. 戶 = hō
 692. 護 = ō , hō
 693. 喝 = huā
 694. 朋 = béng
 695. 供 = ge̤ng , gē̤ng
 696. 責 = ceh
 697. 項 = hāng
 698. 背 = bōi
 699. 余 = ṳ́ , siá
 700. 餘 = ṳ́
 701. 希 = hi
 702. 衛 = ā̤
 703. 列 = le̍h
 704. 圖 = dó
 705. 室 = sih
 706. 亂 = luāng
 707. 劉 = liú , láu
 708. 爺 =
 709. 龍 = lé̤ng
 710. 咱 =
 711. 章 = ca̤uⁿ , cio̤ng
 712. 席 = si̍h , chá̤u
 713. 錯 = cho̤h
 714. 兄 = hing , hiaⁿ
 715. 暗 = a̍ng
 716. 創 = cho̤̍ng
 717. 排 = bái , pái
 718. 春 = cheong
 719. 須 = sṳ
 720. 鬚 = chiu
 721. 承 = síng
 722. 案 = a̍ng
 723. 忙 = mó̤ng
 724. 呼 = ko , ho
 725. 樹 = sṳ̄ , chiu̍
 726. 痛 = to̤̍ng
 727. 沉 = díng , téng
 728. 啊 =
 729. 靈 = léng
 730. 職 = cih
 731. 鄉 = hio̤ng , ha̤uⁿ
 732. 細 = sa̤̍
 733. 訴 = so̍
 734. 態 = ta̍i
 735. 停 = déng
 736. 印 = i̍ng
 737. 筆 = bih
 738. 夏 = hā , ō̤
 739. 助 = cē̤
 740. 福 = ho̤h
 741. 塊 =
 742. 冷 = lêng
 743. 球 = giú
 744. 姑 = go
 745. 劃 = he̍h , hua̍h
 746. 既 = gi̍
 747. 質 = cih
 748. 巴 = ba
 749. 致 = di̍
 750. 緻 =
 751. 灣 = uáng
 752. 演 = êng
 753. 木 = bo̤̍h
 754. 韋 = úi
 755. 怪 = go̍i
 756. 圍 = úi
 757. 靜 = sāⁿ , cīng
 758. 旁 = bó̤ng
 759. 園 = huóiⁿ , é̤ng
 760. 否 = hâ̤u , pî
 761. 副 = hu̍
 762. 輯 = chi̍h
 763. 采 = châi
 764. 採 = châi
 765. 埰 =
 766. 食 = si̍h , sia̍h , siá
 767. 登 = deng
 768. 夠 =
 769. 賽 = se̤̍
 770. 米 = bî
 771. 假 = gâ , gô̤
 772. 較 = ga̍u
 773. 姐 = ciâ
 774. 樓 = lá̤u , láu
 775. 獲 = he̍h
 776. 穫 =
 777. 孫 = seong
 778. 宣 = se̤ng
 779. 穿 = chuang , chuoiⁿ
 780. 詩 = si
 781. 歌 = go̤
 782. 速 = so̤h
 783. 忽 = heoh
 784. 堂 = dńg , dó̤ng
 785. 敵 = deh
 786. 試 = si̍
 787. 謝 = siā
 788. 央 = ng , io̤ng
 789. 懷 = huói
 790. 顧 = go̍
 791. 驗 = ngiāng
 792. 營 = ṳ́ng , ió̤ⁿ
 793. 止 = cî
 794. 姓 = si̍ng , sa̍ⁿ
 795. 養 = â̤uⁿ , iô̤ng
 796. 麗 = lā̤
 797. 屬 = se̤̍h
 798. 景 = gîng
 799. 郭 = go̤h , geō
 800. 依 = i
 801. 威 = ui
 802. 按 = a̍ng
 803. 惡 = eo̍ , o̍ , o̤h
 804. 慢 = māng , mēng
 805. 座 = ceō , co̤h
 806. 罪 = cōi
 807. 維 = bí
 808. 漸 = cēng , ciāng
 809. 勝 = si̍ng
 810. 藏 = có̤ng , cūng , cō̤ng
 811. 皇 = hó̤ng
 812. 街 = ga̤
 813. 激 = kih
 814. 異 = i̍
 815. 摘 = deh
 816. 角 = gā̤u , gah
 817. 瞧 =
 818. 負 = hū
 819. 施 = si , sio̤
 820. 模 = bo
 821. 草 = chô̤ , châu
 822. 某 = bô
 823. 銀 = ngṳ́ng
 824. 露 = lo̍
 825. 陣 = dīng
 826. 值 =
 827. 班 = bang
 828. 層 = céng
 829. 修 = siu
 830. 差 = cheo , cha̤ , chai , cha
 831. 味 = bī , māi
 832. 織 = cih
 833. 藥 = á̤u , io̤̍h
 834. 館 =
 835. 密 = be̍h , bi̍h
 836. 亮 = liō̤ng
 837. 律 = leo̍h
 838. 習 = si̍h
 839. 田 = déng
 840. 簡 = gâng
 841. 免 = mêng
 842. 毒 = da̍h , da̍u , do̤̍h
 843. 歸 = gui
 844. 波 = bo̤
 845. 型 = híng
 846. 屋 = o̤h
 847. 換 = hua̍ng , iō̤ⁿ
 848. 救 = giu̍
 849. 寄 = gio̤̍ , gi̍
 850. 帝 = da̤̍
 851. 退 = tu̍i , to̍i
 852. 洋 = á̤uⁿ , ió̤ng
 853. 絲 = si
 854. 湖 = hó
 855. 睡 = su̍i
 856. 勞 = ló̤ , lō̤
 857. 婦 = bū , hū
 858. 伯 = beh , bā
 859. 尼 = ná̤ , ní
 860. 皮 = pói , pí
 861. 祖 = cô
 862. 雄 = hé̤ng
 863. 婚 = heong
 864. 康 = ko̤ng , kng
 865. 評 = píng
 866. 追 = dui
 867. 哈 = ha
 868. 絡 = lo̤̍h
 869. 店 = da̤̍ⁿ , dia̍ng
 870. 翻 = huang
 871. 環 = huáng , ké̤ng
 872. 禮 = lâ̤
 873. 跑 = pâu
 874. 超 = ta̤u
 875. 葉 = ia̍h
 876. 壓 = ah
 877. 占 = ciang , di̍ng , cia̍ng
 878. 佔 =
 879. 均 = gṳng
 880. 永 = ṳ̂ng
 881. 烈 = le̍h
 882. 獎 = ciô̤ng
 883. 婆 = beó
 884. 趕 =
 885. 富 = hu̍ , bu̍
 886. 蘭 = láng
 887. 錄 = le̤̍h
 888. 畫 = uā
 889. 遇 = gṳ̄
 890. 頓 = de̤̍ⁿ , deo̍ng
 891. 藝 = gā̤
 892. 普 = pô
 893. 判 = pua̍ⁿ , pua̍ng
 894. 源 = ngé̤ng
 895. 億 = ī
 896. 素 = so̍
 897. 船 = seóng
 898. 繼 = ga̤̍
 899. 尚 = siō̤ng , sā̤uⁿ
 900. 嘴 =
 901. 察 = chah
 902. 雨 = ṳ̂ , hō
 903. 優 = iu
 904. 您 =
 905. 險 =
 906. 烟 =
 907. 煙 = eng
 908. 氤 =
 909. 階 = gai
 910. 擔 = dang , do̤ⁿ
 911. 散 = sâng , sua̍ⁿ , sa̍ng
 912. 板 = bâng
 913. 闆 =
 914. 鍾 = ce̤ng
 915. 鐘 = ce̤ng
 916. 訪 = hô̤ng
 917. 妹 = mo̍i
 918. 伸 = sing
 919. 佛 = heo̍h
 920. 限 = hāng
 921. 討 = tô̤ , teô
 922. 臨 = líng
 923. 吳 = gó
 924. 搖 = á̤u
 925. 跳 =
 926. 曲 = ke̤h
 927. 練 = lē̤ng
 928. 構 = ga̤̍u
 929. 玩 = nguáng , nguāng
 930. 玉 = ge̤̍h
 931. 犯 = hāng
 932. 廠 = châ̤uⁿ , chiô̤ng
 933. 肯 = kêng
 934. 協 = hia̍h
 935. 幸 = hēng
 936. 揮 = hui
 937. 效 = hāu
 938. 齊 = cá̤
 939. 封 = ho̤ng
 940. 溫 = eong
 941. 疑 = gí
 942. 肉 = ne̤̍h , ce̤̍h
 943. 攻 = go̤ng
 944. 紙 = ciô̤
 945. 策 = cheh
 946. 充 = che̤ng
 947. 頂 = dêng
 948. 尋 = chíng , síng
 949. 寧 = néng
 950. 沙 = sua , sa
 951. 防 = hó̤ng
 952. 抓 = chua
 953. 例 = lā̤
 954. 股 = gô
 955. 賣 = māi , bā̤
 956. 順 = seōng
 957. 警 = gi̍ng
 958. 夢 = ma̍ng , mo̤̍ng
 959. 劇 = gi̍h , gṳ̍
 960. 善 = sēng
 961. 蒙 = mó̤ng
 962. 票 =
 963. 良 = lió̤ng
 964. 范 = hāng
 965. 範 =
 966. 堅 = geng
 967. 端 = duang
 968. 靠 = ko̤̍
 969. 雜 = ca̍h
 970. 貴 = gu̍i
 971. 怒 = dō
 972. 稿 =
 973. 拍 = peh , pā
 974. 率 = seoh , so̍i
 975. 舊 = giū , gū
 976. 掉 = da̤̍u
 977. 啦 =
 978. 莫 = bo̤̍h
 979. 授 = siū
 980. 守 = siû , ciû
 981. 油 = iú
 982. 恩 = ṳng
 983. 積 = cih
 984. 益 = ih , iā
 985. 縣 = gā̤ⁿ , hē̤ng , há̤ⁿ , hé̤ng
 986. 哭 = ko̤h
 987. 罷 = bā
 988. 庭 = déng , diáⁿ
 989. 窗 = te̤ng
 990. 揚 = ió̤ng
 991. 忘 = mó̤ng , mō̤ng
 992. 午 = gô
 993. 卡 =
 994. 雪 = sē̤ , se̤h
 995. 菜 = cha̍i
 996. 牌 = bái , bá̤
 997. 牛 = gú , giú
 998. 脫 = tuah
 999. 博 = po̤h , bo̤̍h
 1000. 丈 = dā̤uⁿ , dn̄g , diō̤ng
 1001. 彈 = duáⁿ , dáng
 1002. 洲 = ciu
 1003. 松 = sé̤ng , so̤ng
 1004. 壞 = hōi
 1005. 鄧 = de̍ng
 1006. 鮮 = seng
 1007. 短 = duâng , dê̤
 1008. 畢 = bih
 1009. 置 = di̍
 1010. 楚 = chê̤
 1011. 歐 = au
 1012. 略 = lio̤̍h
 1013. 畧 = lio̤̍h
 1014. 智 = di̍
 1015. 島 = dô̤
 1016. 抗 = ko̤̍ng
 1017. 妻 = cha̤
 1018. 抱 = peō , pāu
 1019. 載 = câi
 1020. 敗 = bāi
 1021. 槍 = cha̤u , chio̤ng
 1022. 適 = sih
 1023. 虛 = hṳ
 1024. 預 = ṳ̄
 1025. 睛 = cing
 1026. 刺 = cheo̍ , chi̍
 1027. 爹 = da̤ , dia
 1028. 紛 = heong
 1029. 介 = ga̍i
 1030. 括 = guah
 1031. 銷 = sa̤u
 1032. 降 = háng , ga̍ng
 1033. 魚 = hṳ́
 1034. 奔 = beong
 1035. 忍 = cîng , neông
 1036. 宗 = co̤ng
 1037. 盤 = pó̤ng , buáng , buáⁿ
 1038. 耳 = hī , cî
 1039. 野 = iâ
 1040. 訊 = si̍ng
 1041. 配 = po̍i
 1042. 禁 = gi̍ng
 1043. 索 = seō , so̤h , seh
 1044. 趙 = dā̤u
 1045. 默 = be̍h
 1046. 徒 = dó
 1047. 架 = go̤̍ , ga̍
 1048. 燈 = deng
 1049. 峰 = ng , ho̤ng
 1050. 狀 = cō̤ng , cūng
 1051. 款 = kuâng
 1052. 移 = í
 1053. 爸 =
 1054. 托 = to̤h
 1055. 洪 = áng , hó̤ng
 1056. 升 = sing
 1057. 陞 = sing
 1058. 昇 = sing
 1059. 伙 = hôi
 1060. 夥 = hôi
 1061. 訂 = de̍ng , dia̍ⁿ
 1062. 毫 = hó̤
 1063. 狐 = hó
 1064. 鎮 = di̍ng
 1065. 床 = chúng , chó̤ng
 1066. 牀 =
 1067. 互 = hō
 1068. 套 = teo̍ , to̤̍
 1069. 旅 = lṳ̂
 1070. 逃 = dó̤ , deó
 1071. 罵 = mo̤̍ , ma̍
 1072. 輸 = sṳ , so
 1073. 唱 = chio̤̍ng , cha̤̍uⁿ
 1074. 靖 = cīng
 1075. 秘 = bi̍
 1076. 詞 = seó
 1077. 困 = keo̍ng
 1078. 睏 =
 1079. 淚 = lūi
 1080. 熟 = se̤̍h
 1081. 財 = cái
 1082. 鬼 = gûi
 1083. 骨 = geoh
 1084. 申 = sing
 1085. 欲 = e̤̍h
 1086. 征 = cing
 1087. 徵 = ding
 1088. 私 = seo
 1089. 舞 = bû
 1090. 秋 = chiu
 1091. 巨 = gṳ̄
 1092. 迎 = ngíng , ngiáⁿ
 1093. 秀 = siu̍
 1094. 搞 =
 1095. 丁 = deng
 1096. 吸 = kih
 1097. 審 = sîng
 1098. 遍 = be̍ng , pe̍ng
 1099. 墻 = chá̤uⁿ , chió̤ng
 1100. 牆 = chá̤uⁿ , chió̤ng
 1101. 朱 = co
 1102. 聖 = si̍ng , sia̍ⁿ
 1103. 避 = pih , piā
 1104. 躍 = io̤̍h
 1105. 忌 = gī
 1106. 桌 = dō
 1107. 執 = cih
 1108. 悲 = bi
 1109. 域 = ṳ̍h
 1110. 曉 = hâ̤u
 1111. 弄 = lāng , lō̤ng
 1112. 亡 = mo̤ng
 1113. 橋 = gá̤u
 1114. 輩 = bo̍i
 1115. 閃 = siâng
 1116. 隱 = ṳ̂ng
 1117. 勁 = gi̍ng
 1118. 鬧 = na̍u , nāu
 1119. 恐 = kê̤ng
 1120. 呀 =
 1121. 付 = hu̍
 1122. 敬 = gi̍ng
 1123. 監 = gang
 1124. 廳 = tiaⁿ
 1125. 庫 = ko̍
 1126. 震 = cîng
 1127. 材 = cái
 1128. 冰 = bing
 1129. 醒 = sîng , châⁿ
 1130. 慶 = ki̍ng
 1131. 綠 = le̤̍h , lo̤̍h
 1132. 腿 = tûi
 1133. 述 = seo̍h
 1134. 徐 = sṳ́
 1135. 尊 = ceong
 1136. 硬 = ngā̤ⁿ
 1137. 額 = ge̍h
 1138. 誤 = gō
 1139. 借 = cā̤u , ciā
 1140. 納 = da̍h
 1141. 折 = ceh
 1142. 摺 =
 1143. 售 = siú
 1144. 遺 = í , úi
 1145. 暴 = bō̤
 1146. 曝 = bo̤̍h , pō̤
 1147. 缺 = kōi , keh , kī
 1148. 迷 = bá̤
 1149. 魯 = lô
 1150. 探 =
 1151. 貨 = heo̍
 1152. 童 = dó̤ng
 1153. 緩 = huāng
 1154. 偉 = ûi
 1155. 君 = go̤ng
 1156. 莊 = co̤ng , cng
 1157. 凡 = háng
 1158. 危 = gúi
 1159. 燒 = sa̤u
 1160. 彩 = châi
 1161. 搶 = chiô̤ng , châ̤uⁿ
 1162. 控 = ko̤̍ng
 1163. 胸 = he̤ng
 1164. 戲 = hi̍
 1165. 篇 =
 1166. 趣 = chṳ̍
 1167. 束 = so̤h
 1168. 謂 = ūi
 1169. 概 = ga̍i
 1170. 射 = siā
 1171. 課 = ko̤̍
 1172. 洞 = dāng , dō̤ng
 1173. 麻 = muá , má
 1174. 杯 = boi
 1175. 盃 = boi
 1176. 透 = ta̍u
 1177. 郵 = iú
 1178. 榮 = ṳ́ng
 1179. 懂 = dô̤ng
 1180. 擁 = e̤̍ng
 1181. 獻 = he̤̍ng
 1182. 洗 = sâ̤
 1183. 休 = hiu
 1184. 迫 =
 1185. 嘆 = ta̍ng
 1186. 狗 = gâ̤u , gâu
 1187. 偷 = tau
 1188. 陰 = ing
 1189. 汽 =
 1190. 拜 = ba̍i
 1191. 橫 = huáⁿ , héng
 1192. 鼓 = gô
 1193. 健 = giō̤ⁿ , gē̤ng
 1194. 厚 = gāu , hā̤u
 1195. 簽 =
 1196. 丹 = dang
 1197. 洛 = lo̤̍h
 1198. 喊 = hâng
 1199. 蓉 = é̤ng
 1200. 輪 = leóng
 1201. 岸 = ngāng , ngiō̤ⁿ
 1202. 奶 =
 1203. 淡 = dāng
 1204. 潮 = dá̤u
 1205. 訓 = heo̍ng
 1206. 圓 = é̤ng , íng
 1207. 卷 = gôiⁿ , gê̤ng , ge̤̍ng , go̍iⁿ
 1208. 捲 =
 1209. 鬈 =
 1210. 釋 = sih
 1211. 諸 = cṳ
 1212. 妙 = bā̤u
 1213. 唯 = bí
 1214. 奪 = dua̍h
 1215. 逐 = de̤̍h , da̍h
 1216. 燕 = e̍ng , eng
 1217. 鷰 =
 1218. 呆 =
 1219. 測 = cheh
 1220. 浪 = lō̤ng , ln̄g
 1221. 抽 = tiu
 1222. 蓋 = ga̍i , gua̍ , ga̤̍
 1223. 偏 = peng
 1224. 閱 = e̤̍h
 1225. 購 = ga̤̍u
 1226. 途 = dó
 1227. 縱 = ce̤̍ng
 1228. 耶 = á̤
 1229. 摸 = mo
 1230. 掛 = gua̍
 1231. 航 = háng
 1232. 擇 = ce̍h
 1233. 恨 = hṳ̄ng
 1234. 舍 = sia̍
 1235. 捨 = siâ
 1236. 拳 = geóng
 1237. 竹 = de̤h
 1238. 唐 = dn̂g , dó̤ng
 1239. 譽 = ṳ̄
 1240. 乘 = síng
 1241. 弱 = cio̤̍h
 1242. 檢 = giâng
 1243. 宮 = ge̤ng
 1244. 儀 = gí
 1245. 旗 = gí
 1246. 含 = gáng , háng
 1247. 袁 = é̤ng
 1248. 址 = cî
 1249. 擺 = bâi
 1250. 奧 = o̤̍
 1251. 番 = puang , huang
 1252. 混 = heo̍ng
 1253. 滅 = be̍h , mái
 1254. 握 = ah
 1255. 牙 = gó̤ , gá
 1256. 慮 = lṳ̄
 1257. 召 = dā̤u
 1258. 猛 = mêng
 1259. 寬 = kuang , kuaⁿ
 1260. 盛 = sīng
 1261. 核 = he̍h
 1262. 袋 = dāi , dē̤
 1263. 紹 = sā̤u
 1264. 補 = bô
 1265. 典 = dêng
 1266. 圈 =
 1267. 丰 =
 1268. 豐 = ho̤ng , po̤ng
 1269. 雅 = ngâ
 1270. 吉 = geh , gih
 1271. 贊 = ca̍ng
 1272. 讚 =
 1273. 茶 = chá , dó̤
 1274. 亦 = i̍h
 1275. 谷 = go̤h
 1276. 穀 = go̤h
 1277. 穩 = eông
 1278. 彙 =
 1279. 匯 = hōi
 1280. 厲 = lā̤ , lī
 1281. 屆 = ga̍
 1282. 跡 = cih
 1283. 雷 = lúi
 1284. 序 = sṳ̄
 1285. 寒 = háng , guáⁿ
 1286. 附 = hū
 1287. 雞 = ga̤
 1288. 遭 = co̤
 1289. 挑 = tâ̤u , ta̤u
 1290. 肩 = ga̤ⁿ , geng
 1291. 憶 = ī
 1292. 柔 = ciú
 1293. 戴 = di̍ , de̤̍ , da̍i
 1294. 惜 = sā̤u , sih
 1295. 隔 = gā , geh
 1296. 豪 = hó̤
 1297. 誠 = síng
 1298. 瑞 = sūi
 1299. 減 = giâng
 1300. 播 = bo̤̍ , bo̍
 1301. 麼 =
 1302. 針 = ciang
 1303. 棋 = gí
 1304. 競 = gīng
 1305. 臂 =
 1306. 挺 = têng
 1307. 操 = cho̤ , chau
 1308. 腰 = a̤u
 1309. 狂 = gńg , gó̤ng
 1310. 替 = ta̤̍
 1311. 梅 = bói
 1312. 固 = go̍
 1313. 倫 = leóng
 1314. 宋 = so̤̍ng , sa̍ng
 1315. 鋼 = go̤ng
 1316. 諾 = do̤̍h
 1317. 殘 = cáng , cháng
 1318. 延 = íng , éng
 1319. 虎 = hô
 1320. 迅 = si̍ng
 1321. 災 = ce̤ , cai
 1322. 悄 =
 1323. 岳 = ga̍h
 1324. 嶽 =
 1325. 喬 = gá̤u
 1326. 川 = che̤ng
 1327. 仇 = giú
 1328. 季 = gi̍ , gu̍i
 1329. 吹 = choi
 1330. 糧 = ná̤uⁿ , lió̤ng
 1331. 聚 = cṳ̄
 1332. 譯 = i̍h
 1333. 珠 = ciu , cṳ , co
 1334. 叔 = ce̤h , se̤h
 1335. 謀 = bá̤u
 1336. 礎 = chê̤
 1337. 仁 = cíng
 1338. 損 = sê̤ng
 1339. 融 = hé̤ng
 1340. 輛 =
 1341. 淨 = cīng
 1342. 敏 = mîng
 1343. 伊 = i
 1344. 仙 = seng , sing
 1345. 巧 = kâ̤u , kâu
 1346. 零 = léng
 1347. 累 = lūi , lûi
 1348. 纍 = lûi
 1349. 享 = hiô̤ng
 1350. 伴 = puāng
 1351. 蕩 = to̤̍ng , dō̤ng
 1352. 珍 = ting , ding
 1353. 勇 = ê̤ng
 1354. 末 = pói , bua̍h
 1355. 奮 = heo̍ng
 1356. 膽 = dô̤ⁿ , dâng
 1357. 棄 = ki̍
 1358. 煩 = huáng
 1359. 糊 = hó , gó
 1360. 猶 = iú
 1361. 稅 = so̍i
 1362. 培 = bói
 1363. 抵 = dâ̤
 1364. 僧 =
 1365. 鋒 = ho̤ng
 1366. 乃 = nâi
 1367. 遙 = á̤u
 1368. 摩 = mó̤
 1369. 坦 = tâng
 1370. 後 = āu
 1371. 眉 = bí , bái
 1372. 餐 = chang
 1373. 慣 = gua̍ng , ga̤̍ⁿ
 1374. 憑 = bíng
 1375. 冠 = gua̍ng , guang
 1376. 抬 =
 1377. 碰 =
 1378. 幣 = bā̤
 1379. 啟 = kâ̤
 1380. 啓 = kâ̤
 1381. 碼 = bô̤ , mâ
 1382. 冒 = bō̤
 1383. 汗 = hāng , guāⁿ
 1384. 俗 = se̤̍h
 1385. 灰 = hoi , hu
 1386. 督 = do̤h
 1387. 窮 = gé̤ng
 1388. 頗 = pô̤
 1389. 傾 = kṳng
 1390. 尖 = ciang
 1391. 韓 = háng
 1392. 貿 = bá̤u , bā̤u
 1393. 仿 = hô̤ng
 1394. 孤 = go
 1395. 飄 = pa̤u
 1396. 漫 = muāⁿ , māng
 1397. 予 =
 1398. 紫 = cî , ceô
 1399. 側 = cheh
 1400. 沿 = é̤ng
 1401. 拔 = ba̍h , má̤
 1402. 袖 = siū
 1403. 梁 = ná̤uⁿ , lió̤ng
 1404. 賞 = siô̤ng , nâ̤uⁿ
 1405. 幕 =
 1406. 壁 = bih , biā
 1407. 旦 = dua̍ⁿ , da̍ng
 1408. 晨 = síng
 1409. 純 = seóng
 1410. 閉 = ba̤̍
 1411. 涼 = ná̤uⁿ , lió̤ng
 1412. 掃 = sô̤ , sa̍u
 1413. 尤 = iú
 1414. 炮 = bú , pa̍u
 1415. 碗 = uâng , uâⁿ
 1416. 貼 = tā̤ , tiah
 1417. 插 = chah , chō̤
 1418. 滾 =
 1419. 緣 = é̤ng
 1420. 寺 = sī
 1421. 貝 = bo̍i
 1422. 潤 = neo̍ng , ceōng
 1423. 氏 = sī
 1424. 冬 = dang , do̤ng
 1425. 擴 =
 1426. 欄 = láng , nuáⁿ
 1427. 荒 = ho̤ng
 1428. 哲 = deh
 1429. 逼 = bih
 1430. 嚇 = hiâ
 1431. 堆 = dui
 1432. 撞 = dō̤ng
 1433. 郎 = lńg , ló̤ng
 1434. 倆 =
 1435. 藍 = nó̤ⁿ , láng
 1436. 閑 = háng , á̤ⁿ
 1437. 辛 = sing
 1438. 鏡 = gi̍ng , gia̍ⁿ
 1439. 陪 = bói
 1440. 騎 = kí , kió̤
 1441. 蛋 =
 1442. 促 = che̤h
 1443. 羊 = ió̤ng , á̤uⁿ
 1444. 宜 = gí
 1445. 嘛 =
 1446. 顏 = ngáng
 1447. 貧 = bíng
 1448. 幅 = bah , ho̤h
 1449. 駐 = cṳ̍
 1450. 萍 = píng
 1451. 污 =
 1452. 杰 = ge̍h
 1453. 傑 = ge̍h
 1454. 撲 = po̤h
 1455. 壯 = co̤̍ng
 1456. 薩 = suā , sah
 1457. 刑 = híng
 1458. 憂 = iu
 1459. 貌 = bāu
 1460. 獄 = ge̤̍h
 1461. 塞 = seh
 1462. 鳳 = hō̤ng , n̄g
 1463. 孔 = kô̤ng
 1464. 觸 = che̤h , tah
 1465. 戀 = lē̤ng
 1466. 豈 = kî
 1467. 森 = siang
 1468. 繁 = huáng
 1469. 碎 = chu̍i
 1470. 津 = cing
 1471. 俠 = hia̍h
 1472. 隆 = lé̤ng
 1473. 遲 = dí
 1474. 輝 = hui
 1475. 狠 =
 1476. 析 = sih
 1477. 縮 = se̤h
 1478. 穴 = he̤̍h
 1479. 蕭 = sa̤u
 1480. 怨 = e̤̍ng
 1481. 磨 = mó̤ , buá , mō̤ , beō
 1482. 伏 = bū , ho̤̍h , pah
 1483. 辭 = seó , sí
 1484. 泥 = ní , ná̤
 1485. 齡 = léng
 1486. 徑 = gi̍ng
 1487. 鼻 = pi̍ , bī
 1488. 賴 = lāi , luā
 1489. 仰 = ngiô̤ng
 1490. 憤 = heông
 1491. 慕 = bō
 1492. 俄 = gó̤
 1493. 映 = i̍ng , io̤̍ng
 1494. 詢 = seóng
 1495. 慘 = châng
 1496. 麥 = be̍h , bá
 1497. 宿 = siu̍
 1498. 倍 = bōi
 1499. 粗 = cho
 1500. 騰 = déng
 1501. 稍 = sáu
 1502. 截 =
 1503. 染 =
 1504. 烏 = o
 1505. 愈 = cṳ̂
 1506. 崗 = go̤ng
 1507. 柳 = liû
 1508. 鋪 = po
 1509. 涉 = sia̍h
 1510. 疾 = ci̍h
 1511. 擋 = do̤̍ng
 1512. 奉 = hō̤ng
 1513. 踏 =
 1514. 忠 = de̤ng
 1515. 伍 = ngō , gô
 1516. 躲 =
 1517. 籍 = ci̍h
 1518. 努 = nō
 1519. 朗 = lô̤ng
 1520. 箱 = sio̤ng , sa̤uⁿ
 1521. 裁 = cái
 1522. 帳 = dio̤̍ng , da̤̍uⁿ
 1523. 兼 = giang
 1524. 彼 = bî
 1525. 霞 = ó̤ , há
 1526. 豬 = dṳ
 1527. 悉 = sih
 1528. 扎 = cah
 1529. 勸 = ko̍iⁿ , ke̤̍ng
 1530. 薄 = beó
 1531. 筑 = de̤h
 1532. 築 = de̤h
 1533. 俊 = ceo̍ng
 1534. 鞋 = á̤
 1535. 距 = gṳ̄
 1536. 侵 = cing
 1537. 欣 = hṳng
 1538. 擠 =
 1539. 媒 = bói
 1540. 吐 = to̍
 1541. 魂 = heóng
 1542. 潔 = gā̤ , geh
 1543. 枝 = gi
 1544. 盈 = íng
 1545. 阻 = cê̤
 1546. 陷 = hāng
 1547. 甲 = gah
 1548. 鄭 = dāⁿ
 1549. 鳴 = míng
 1550. 倘 =
 1551. 剩 = sīng
 1552. 顆 = ko̤
 1553. 拖 =
 1554. 舒 = chṳ , sṳ
 1555. 惠 = hā̤
 1556. 昏 = heong
 1557. 振 = cîng
 1558. 戒 = ga̍i
 1559. 喪 = so̤̍ng
 1560. 焦 = do̤ , ca̤u
 1561. 爬 = bó̤ , bá
 1562. 凌 = líng
 1563. 慧 = hā̤
 1564. 偶 = gá̤u
 1565. 晃 = hô̤ng
 1566. 桃 = tó̤ , teó
 1567. 赤 = chiā
 1568. 爛 = nuāⁿ , lāng
 1569. 騙 = pe̍ng
 1570. 措 = cho̍
 1571. 頁 = ia̍h
 1572. 凶 = he̤ng
 1573. 兇 =
 1574. 泰 = ta̍i
 1575. 尸 = si
 1576. 屍 = si
 1577. 坡 = po , po̤
 1578. 勒 = leh
 1579. 療 = lá̤u
 1580. 塔 = tah , tō̤
 1581. 塵 = díng
 1582. 躺 =
 1583. 殊 = sṳ́
 1584. 慰 = hu̍i
 1585. 壇 = táng
 1586. 罈 =
 1587. 甘 = gang
 1588. 咬 =
 1589. 拒 = gṳ̄
 1590. 彪 = ba̤uⁿ
 1591. 炸 =
 1592. 井 = cîng , câⁿ
 1593. 崇 = có̤ng
 1594. 飲 = i̍ng , îng
 1595. 祝 = ce̤h
 1596. 汪 = o̤ng
 1597. 牢 = leó , ló̤
 1598. 桂 = ga̤̍
 1599. 尾 = bî , bôi
 1600. 漂 = pa̤u , pa̤̍u
 1601. 聊 = lá̤u
 1602. 撒 =
 1603. 恰 = kah
 1604. 凝 = ngíng
 1605. 矛 = báu
 1606. 於 = ṳ́
 1607. 賓 = bing
 1608. 緒 = lṳ̄
 1609. 彭 = páⁿ
 1610. 肚 = dô
 1611. 匆 =
 1612. 描 = bá̤u
 1613. 粉 = heông
 1614. 賊 = ce̍h , che̍h
 1615. 乏 = a̍h
 1616. 盾 = deông
 1617. 愁 = chá̤u
 1618. 斜 = siá
 1619. 裂 = le̍h
 1620. 滑 = geo̍h
 1621. 斐 =
 1622. 廢 = ha̤̍
 1623. 寂 = ci̍h , cih
 1624. 涌 = e̤̍ng
 1625. 詳 = sá̤uⁿ , sió̤ng
 1626. 湯 = tng , to̤ng
 1627. 徹 = deh
 1628. 玄 = hé̤ng
 1629. 斤 = gṳng
 1630. 轟 = eng
 1631. 奸 =
 1632. 姦 =
 1633. 憐 = léng
 1634. 朵 = dô̤
 1635. 佳 = ga
 1636. 皆 = gai
 1637. 鳥 = câ̤u
 1638. 屌 =
 1639. 邦 = bang
 1640. 扶 = hú , pó
 1641. 毀 = ûi
 1642. 聰 = cho̤ng
 1643. 辯 = bēng
 1644. 瓶 = béng
 1645. 餓 = gō̤ , geō
 1646. 蛇 = sió̤
 1647. 捕 = bō , bô
 1648. 搬 =
 1649. 沈 = sîng , téng , díng
 1650. 瀋 = sîng
 1651. 楓 = ho̤ng , boiⁿ
 1652. 舅 = gū , giū
 1653. 幽 = iu
 1654. 魔 = mó̤
 1655. 琴 = gíng
 1656. 掙 =
 1657. 聘 = pi̍ng
 1658. 彎 = uang
 1659. 墓 = mo̍
 1660. 欺 = ki
 1661. 悟 = gō
 1662. 蔣 = câ̤uⁿ
 1663. 臣 = síng
 1664. 返 = huâng
 1665. 違 = úi
 1666. 虧 = kui
 1667. 丟 =
 1668. 援 = é̤ng
 1669. 赫 = he̍h
 1670. 魏 = gūi
 1671. 耐 = nāi
 1672. 佩 = bōi
 1673. 酸 = se̤ⁿ , suang
 1674. 盟 = méng
 1675. 胖 =
 1676. 傻 = sā
 1677. 繞 = câ̤u
 1678. 哼 =
 1679. 秦 = cíng
 1680. 屈 = keo̍h
 1681. 辱 = ce̤̍h
 1682. 昨 = seó
 1683. 瘦 =
 1684. 暫 = cāng
 1685. 箭 = ceng , ciang
 1686. 署 = sṳ̂
 1687. 赴 = hu̍
 1688. 遞 = dā̤
 1689. 猜 = chai
 1690. 潛 = ciáng
 1691. 鴻 = hó̤ng
 1692. 績 = cih , cā
 1693. 耀 = ā̤u
 1694. 涂 = tó
 1695. 塗 = dó
 1696. 割 = geh , guā
 1697. 豆 = dāu
 1698. 悶 = meōng
 1699. 亭 = déng
 1700. 祥 = sió̤ng
 1701. 勵 = lā̤
 1702. 宇 = ṳ̂
 1703. 泛 = ha̍ng
 1704. 狼 = ló̤ng
 1705. 悔 = hôi
 1706. 搭 =
 1707. 艦 = láng
 1708. 浮 = há̤u , pú , pó
 1709. 牽 = keng
 1710. 符 = hú
 1711. 肅 = se̤h
 1712. 奴 = nó , nú
 1713. 爆 = bō̤
 1714. 姊 = cî
 1715. 幼 = iu̍
 1716. 夾 = gā̤ , giah
 1717. 邀 = ha̤u
 1718. 瘋 =
 1719. 允 = ṳ̂ng
 1720. 惱 = nô̤
 1721. 租 = co
 1722. 椅 = î
 1723. 尺 = chih
 1724. 侍 = sī , sāi
 1725. 腐 = hū
 1726. 顫 = ca̍ng , ce̍ng
 1727. 扭 = niû
 1728. 菲 = hi
 1729. 瓦 = uâ , hiō̤
 1730. 擦 =
 1731. 辣 = lua̍h , la̍h , luá
 1732. 奏 = ca̤̍u , ca̍u
 1733. 殷 = ṳng
 1734. 埋 = dái , bái
 1735. 摔 =
 1736. 盼 =
 1737. 吟 = ngíng
 1738. 渡 = dō
 1739. 衫 = sang , so̤ⁿ
 1740. 跨 = kua̍
 1741. 醉 = cu̍i
 1742. 艱 = gang
 1743. 掩 = iâng
 1744. 荷 = hó̤
 1745. 蒼 = cho̤ng
 1746. 旋 = sé̤ng , sē̤ⁿ
 1747. 揭 = geh
 1748. 桑 = so̤ng
 1749. 仗 = diō̤ng
 1750. 蓮 =
 1751. 鑽 = cuang , ce̤ⁿ , ce̤̍ⁿ , cua̍ng
 1752. 宏 = hé̤ng , huáⁿ
 1753. 幻 = huāng
 1754. 刃 = cīng
 1755. 峽 = hia̍h
 1756. 遼 = lá̤u
 1757. 娃 = ua
 1758. 凱 = kâi
 1759. 患 = huāng
 1760. 障 = cio̤̍ng
 1761. 丐 = ga̍i
 1762. 衡 =
 1763. 貓 = bá̤u , mo̤ , mau
 1764. 丑 = tiû
 1765. 醜 =
 1766. 濤 = dó̤
 1767. 暖 = nuâng
 1768. 溜 =
 1769. 鍋 = eo
 1770. 奈 = nāi
 1771. 罰 = hua̍h
 1772. 拾 = si̍h
 1773. 濃 = né̤ng
 1774. 鍵 = gē̤ng
 1775. 脈 = be̍h , ma̍h
 1776. 鎖 = sô̤ , seô
 1777. 鄰 = líng
 1778. 臭 = cha̤̍u
 1779. 芳 = pang
 1780. 垂 = súi
 1781. 捉 = chio̤h
 1782. 恢 = hoi
 1783. 姆 = meô
 1784. 砍 =
 1785. 駕 = ga̍
 1786. 恭 = ge̤ng
 1787. 挨 =
 1788. 禍 = hō̤
 1789. 曹 = có̤
 1790. 慈 = ceó
 1791. 抖 = dā̤u
 1792. 泉 = sé̤ng , sió̤ⁿ
 1793. 覽 = lâng
 1794. 澳 = o̤̍
 1795. 髒 = cang
 1796. 臟 =
 1797. 疼 =
 1798. 銅 = dáng
 1799. 羞 = siu
 1800. 檔 =
 1801. 拋 = pau
 1802. 苗 = bá̤u
 1803. 惑 = he̍h
 1804. 肥 = búi , hí
 1805. 驅 = kṳ
 1806. 窩 = o̤ , eo
 1807. 褲 =
 1808. 估 = gô , go̍
 1809. 胞 = báu
 1810. 柄 = bi̍ng , ba̍ⁿ
 1811. 闊 = kuah , kuā
 1812. 杜 = dō
 1813. 勤 = gṳ́ng
 1814. 舟 = ciu
 1815. 帽 = beō
 1816. 瑪 =
 1817. 撤 = cheh
 1818. 頻 = bíng
 1819. 禪 = séng
 1820. 柯 = kua , keo
 1821. 萊 = lái
 1822. 堪 = kang
 1823. 寸 = cheo̍ng
 1824. 哀 = ai
 1825. 熊 = hé̤ng
 1826. 腹 = ho̤̍h , bah
 1827. 嘗 = sió̤ng
 1828. 敲 = ka̤u
 1829. 勃 = bo̤̍h , beo̍h
 1830. 巡 = seóng
 1831. 盜 = dō̤
 1832. 籌 = diú
 1833. 扣 = ka̤̍u , ka̍u
 1834. 池 = dí
 1835. 淺 = chêng
 1836. 柴 = chái
 1837. 埃 = ai
 1838. 嫁 = go̤̍
 1839. 枚 = bói
 1840. 稀 = hi
 1841. 雕 = da̤u
 1842. 厭 = ia̍ng
 1843. 瓜 = gua
 1844. 壽 = siū
 1845. 跌 = teh
 1846. 扯 = châ̤
 1847. 董 = dâng
 1848. 錦 = gîng
 1849. 鑒 = ga̍ng
 1850. 鑑 = ga̍ng
 1851. 刷 = suah
 1852. 趨 = chṳ
 1853. 捐 = ge̤ng
 1854. 傲 = ō̤
 1855. 貫 = gua̍ng
 1856. 殿 = dēng
 1857. 撥 = buā
 1858. 遜 = seo̍ng
 1859. 踢 = teh
 1860. 賠 =
 1861. 姿 = ceo
 1862. 遷 = cheng
 1863. 黎 = lá̤
 1864. 祭 = ca̤̍
 1865. 滴 = deh
 1866. 襲 = si̍h
 1867. 慌 =
 1868. 鞭 = beng
 1869. 茫 = mó̤ng
 1870. 逢 = hó̤ng
 1871. 屠 = dó
 1872. 昆 = keong
 1873. 柏 = beh
 1874. 栢 =
 1875. 檗 =
 1876. 駛 = sâi , seô
 1877. 咐 =
 1878. 植 = ci̍h
 1879. 懼 = gṳ̄
 1880. 紐 = diû , niû
 1881. 捷 = cia̍h
 1882. 圳 =
 1883. 牲 = saⁿ , seng
 1884. 蹤 = co̤ng
 1885. 叢 = cáng
 1886. 漠 = bo̤̍h
 1887. 銳 = cōi
 1888. 喇 =
 1889. 乾 = gió̤ng , gang
 1890. 霍 = ho̤h
 1891. 濕 = sih
 1892. 睜 =
 1893. 仔 =
 1894. 吵 = châu
 1895. 悠 = hiu
 1896. 溝 = gau , ga̤u
 1897. 墨 = ba̍h , be̍h
 1898. 串 =
 1899. 俱 = gṳ̄
 1900. 陶 = dó̤
 1901. 貢 = go̤̍ng
 1902. 渾 = heóng
 1903. 贏 = ió̤ⁿ
 1904. 屁 = pi̍ , pu̍i
 1905. 馳 = dí
 1906. 棒 = bō̤ng
 1907. 匹 = pih
 1908. 拼 = bia̍ⁿ
 1909. 恒 = héng
 1910. 恆 = héng
 1911. 邪 = siá
 1912. 脆 = che̤̍ , chu̍i
 1913. 糟 = chau , co̤
 1914. 扮 = ba̍ng
 1915. 賢 = héng
 1916. 飾 = sih
 1917. 償 = sió̤ng
 1918. 拆 =
 1919. 纏 = chéng
 1920. 攝 = siah , niah
 1921. 擬 = gî
 1922. 滋 = cheo
 1923. 嘿 =
 1924. 旨 = cî
 1925. 闖 =
 1926. 賀 = heō , hō̤
 1927. 翠 = chu̍i
 1928. 縫 = hó̤ng , báng
 1929. 飽 = bô̤ , bâu
 1930. 劫 = giah
 1931. 撫 = hû
 1932. 挖 =
 1933. 冊 = cheh , chā
 1934. 叛 = pua̍ng
 1935. 肖 = sa̤u
 1936. 熙 = hi
 1937. 煉 = lē̤ng
 1938. 憲 = he̤̍ng
 1939. 廟 = bā̤u
 1940. 碧 = bi̍h
 1941. 盒 = a̍h , o̤̍h
 1942. 誼 = gí
 1943. 儲 = tṳ́
 1944. 馮 = hó̤ng
 1945. 喚 = hua̍ng
 1946. 貪 = tang
 1947. 臥 = gō̤
 1948. 翼 = si̍h , i̍h
 1949. 擾 = câ̤u
 1950. 脅 = hia̍h
 1951. 跪 = gūi
 1952. 碑 = bi
 1953. 呵 =
 1954. 甜 = tiáng , téng
 1955. 灑 = sâ , suā
 1956. 洒 =
 1957. 譜 = pô
 1958. 莎 = sa
 1959. 娜 = nâ
 1960. 閣 = go̤h
 1961. 庸 = ió̤ng
 1962. 鵬 = péng
 1963. 覆 = ho̤h , pah
 1964. 玲 = léng
 1965. 侯 = há̤u
 1966. 抹 = buā , buah
 1967. 盧 = ló
 1968. 礙 = ngāi
 1969. 綜 = cang , co̤ng
 1970. 丘 = ku , kiu
 1971. 暈 = heōng , eōng
 1972. 攔 = láng
 1973. 燃 = céng , nió̤ⁿ
 1974. 昌 = chio̤ng
 1975. 吞 = teong
 1976. 嫌 = hiáng
 1977. 狄 = de̍h
 1978. 押 = ō̤ , ah
 1979. 舌 = se̍h , sí
 1980. 琳 = líng
 1981. 霧 = bū
 1982. 曼 = māng
 1983. 恥 = tî
 1984. 櫃 = gūi
 1985. 柜 = gūi
 1986. 攤 = tang , tuaⁿ
 1987. 削 = sio̤h , siā
 1988. 戚 = chih
 1989. 杆 =
 1990. 桿 =
 1991. 岩 =
 1992. 巖 = ngáng
 1993. 喂 =
 1994. 扔 =
 1995. 逝 = sā̤
 1996. 誕 = dō̤ⁿ , dāng
 1997. 懸 = hé̤ng , há̤ⁿ
 1998. 爽 = sô̤ng
 1999. 崔 = choi , chui
 2000. 廷 = déng
 2001. 湊 = cha̤̍u , cha̍u
 2002. 痴 = ti
 2003. 癡 = ti
 2004. 盆 = peóng
 2005. 御 = gṳ̄
 2006. 禦 =
 2007. 酷 = ko̤h
 2008. 艾 = hio̤̍ , gāi
 2009. 唉 = ái
 2010. 姥 = bô
 2011. 籠 = lé̤ng , láng
 2012. 顛 = deng
 2013. 姻 = ing
 2014. 攜 = há̤
 2015. 愧 = ku̍i
 2016. 芬 = heong
 2017. 穆 = bo̤h
 2018. 扇 = si̍ng
 2019. 郁 = e̤h
 2020. 鬱 = eoh
 2021. 擲 = dih , diā
 2022. 怔 =
 2023. 芯 =
 2024. 鼠 = chṳ̂
 2025. 糾 = giû
 2026. 疆 = gio̤ng
 2027. 曰 = e̤̍h
 2028. 傅 = bo̍ , hū
 2029. 袍 = báu , bó̤
 2030. 唇 =
 2031. 穌 =
 2032. 捧 = pó̤ng
 2033. 勾 =
 2034. 牧 = bo̤h
 2035. 儒 = sṳ , cṳ́
 2036. 慨 = ka̍i
 2037. 筋 = gṳng
 2038. 柱 = cṳ̄ , tiū
 2039. 卑 = bi
 2040. 咽 =
 2041. 噸 =
 2042. 蟲 = té̤ng , táng
 2043. 繩 = síng
 2044. 廚 = diú , chṳ́
 2045. 冤 = e̤ng
 2046. 漲 = dio̤̍ng
 2047. 皺 = ca̤̍u
 2048. 疲 = pí
 2049. 賭 = dô
 2050. 饒 = cá̤u
 2051. 礦 = ko̤̍ng
 2052. 暢 = tio̤̍ng
 2053. 煤 = bói
 2054. 腕 = uâng
 2055. 噴 = peo̍ng
 2056. 遣 = kêng
 2057. 浩 = ko̤̍
 2058. 翁 = o̤ng , ang
 2059. 咨 = ceo
 2060. 諮 = ceo
 2061. 鏢 = ba̤u
 2062. 屏 = piáⁿ
 2063. 仲 = dē̤ng
 2064. 嘻 =
 2065. 吩 =
 2066. 棉 = méng , míng
 2067. 孟 = mēng
 2068. 撐 =
 2069. 爐 = ló
 2070. 泄 = sia̍
 2071. 洩 = sia̍
 2072. 葬 = co̤̍ng
 2073. 搜 = sa̤u
 2074. 添 = ting , tiang
 2075. 遵 = ceong
 2076. 迪 = de̍h
 2077. 偽 = gūi
 2078. 兆 = dā̤u
 2079. 欠 = kia̍ng
 2080. 諒 = liō̤ng
 2081. 炎 = iáng
 2082. 氛 = heong
 2083. 杖 = diō̤ng , dā̤uⁿ
 2084. 瞎 = hah
 2085. 釣 = da̤̍u
 2086. 腸 = dió̤ng , dńg
 2087. 披 = pi
 2088. 剝 = bo̤h
 2089. 誓 = sā̤ , sio̤̍
 2090. 賺 =
 2091. 役 = ṳ̍h
 2092. 泡 = pa̍u
 2093. 逆 = gi̍h
 2094. 矮 = â̤
 2095. 吊 =
 2096. 填 = déng
 2097. 嘉 = ga
 2098. 燭 = co̤h
 2099. 廈 = ō̤ , hā
 2100. 夕 = si̍h
 2101. 衰 = soi
 2102. 液 = i̍h
 2103. 薛 = si̍
 2104. 仆 =
 2105. 僕 =
 2106. 邁 = māi
 2107. 齒 = cî , kî
 2108. 謹 = gîng
 2109. 呈 = díng , diáⁿ
 2110. 昂 = ngó̤ng
 2111. 抄 = chau
 2112. 彌 = bí
 2113. 渴 = kah
 2114. 梯 = tui , ta̤
 2115. 疏 = se̤ , sē̤
 2116. 耗 =
 2117. 瞪 = da̍ⁿ , de̍ng
 2118. 斥 = chih
 2119. 夸 = kua
 2120. 誇 =
 2121. 蒂 = dā̤ , dī
 2122. 剪 = ciâng
 2123. 娶 = chṳ̂
 2124. 痕 = héng , heóng
 2125. 弗 = heoh
 2126. 姚 = á̤u
 2127. 債 = cua̍
 2128. 妥 = tô̤
 2129. 璃 = lí
 2130. 掏 =
 2131. 刹 =
 2132. 晶 = cing
 2133. 衷 = de̤ng
 2134. 膚 = hu
 2135. 鹿 = lo̤̍h
 2136. 拓 = to̤h , tah
 2137. 卓 = deó
 2138. 症 =
 2139. 癥 =
 2140. 糖 = tó̤ng , tńg
 2141. 欽 = king
 2142. 綿 = méng
 2143. 哩 =
 2144. 誘 = iû
 2145. 枯 = ko
 2146. 歇 = hē̤
 2147. 塑 =
 2148. 妨 = hó̤ng
 2149. 豫 = ṳ̄
 2150. 抑 = i̍h
 2151. 珊 = sang
 2152. 棍 =
 2153. 晉 = ci̍ng
 2154. 淋 = líng
 2155. 悅 = e̤̍h
 2156. 敦 = deong
 2157. 艷 = iah , iāng , e̍ng
 2158. 豔 = iah , iāng , e̍ng
 2159. 玻 = bo̤
 2160. 砸 =
 2161. 嚷 =
 2162. 盲 = máⁿ , mó̤ng
 2163. 辨 = bēng
 2164. 葛 = gah
 2165. 罕 = hâng
 2166. 矩 = gṳ̂
 2167. 泳 = ṳ̄ng
 2168. 宅 = ce̍h , dá
 2169. 貸 = da̍i
 2170. 膀 =
 2171. 捏 = niah , nā
 2172. 頸 = gîng
 2173. 踐 = cēng
 2174. 脖 =
 2175. 賈 = gâ , gô
 2176. 轎 = gā̤u
 2177. 脾 = bí
 2178. 堡 = bô̤
 2179. 嬌 = ga̤u
 2180. 浙 = ceh
 2181. 劣 = seh
 2182. 瀟 =
 2183. 賜 = seo̍
 2184. 陀 =
 2185. 蓄 = he̤h , to̤h
 2186. 墳 =
 2187. 頌 = sē̤ng
 2188. 漏 = lāu , lā̤u
 2189. 杭 = háng
 2190. 矛 = báu
 2191. 磚 =
 2192. 瞬 = seo̍ng
 2193. 鶴 = ho̤̍h
 2194. 辟 = bih
 2195. 漁 = gṳ́
 2196. 乖 = goi
 2197. 霸 = ba̍
 2198. 襄 = sio̤ng
 2199. 炒 = chô̤
 2200. 啞 = ō̤ , â
 2201. 浦 = pô
 2202. 餅 = biâⁿ , bîng
 2203. 犧 = hi
 2204. 灘 = tang
 2205. 釘 = deng
 2206. 吁 = hṳ
 2207. 籲 =
 2208. 錫 = siā , sih
 2209. 贈 = cēng
 2210. 哄 =
 2211. 鈴 = léng
 2212. 頑 = nguáng
 2213. 殖 = ci̍h
 2214. 鷹 = ing
 2215. 蔡 = cha̍i , chua̍
 2216. 催 = chui
 2217. 芙 = hú , bú
 2218. 彬 = bing
 2219. 拚 = pia̍ⁿ
 2220. 軌 = gûi
 2221. 喲 =
 2222. 歉 =
 2223. 盯 = de̍ng
 2224. 碩 = si̍h
 2225. 惹 =
 2226. 契 = ka̤̍
 2227. 愚 = gṳ́
 2228. 帥 = so̍i
 2229. 惶 = hó̤ng
 2230. 憾 = ha̍ng
 2231. 懶 = lâng
 2232. 姨 = í
 2233. 喘 = chuâng
 2234. 獸 = siu̍
 2235. 陌 = be̍h
 2236. 罩 = da̍u
 2237. 獵 = la̍h
 2238. 嵩 = se̤ng
 2239. 鹽 = iáng
 2240. 塩 = iáng
 2241. 飢 = gi , gui
 2242. 淒 = cha̤
 2243. 喉 = há̤u , háu
 2244. 宴 = e̍ng
 2245. 腔 = ko̤ng , ka̤uⁿ
 2246. 翰 = hāng
 2247. 膝 = chih
 2248. 陵 = líng
 2249. 蜂 = ho̤ng , pang
 2250. 邏 =
 2251. 劈 = pih
 2252. 廉 = liáng
 2253. 裹 = gô̤
 2254. 驕 = ga̤u
 2255. 販 = hua̍ng
 2256. 繪 = go̍i
 2257. 崖 = gá
 2258. 辰 = síng
 2259. 涯 = gá
 2260. 戈 = ko̤ , go̤
 2261. 坑 = keng
 2262. 遮 = cia
 2263. 擒 = kíng
 2264. 蠻 = máng
 2265. 芷 =
 2266. 堵 = dô
 2267. 雇 = go̍
 2268. 挽 = mâng , mêng
 2269. 眠 = méng , míng
 2270. 吻 = meông
 2271. 孝 = ho̤̍ , ha̍u
 2272. 泊 =
 2273. 撕 = si
 2274. 虹 =
 2275. 敘 = sṳ̄
 2276. 粹 = chu̍i
 2277. 勉 = mêng
 2278. 竭 = ge̍h
 2279. 歪 = oi
 2280. 慎 = sīng
 2281. 棵 =
 2282. 朴 = po̤h
 2283. 樸 = po̤h
 2284. 械 = ga̍i
 2285. 溪 = ka̤
 2286. 莉 =
 2287. 斑 = bang
 2288. 磕 = ka̍h , ko̤̍h
 2289. 寡 = guâ
 2290. 循 = seóng
 2291. 斬 = câng
 2292. 掠 = lio̤̍h
 2293. 呂 = lṳ̂
 2294. 昔 = sih
 2295. 郊 = gau
 2296. 爵 = cio̤h
 2297. 徽 = hui
 2298. 磁 = ceó
 2299. 俯 = hû
 2300. 譚 = táng
 2301. 鼎 = diâⁿ , dêng
 2302. 拂 = heoh
 2303. 俺 =
 2304. 嫂 = sô̤ , seô
 2305. 帕 =
 2306. 嗯 =
 2307. 凍 = do̤̍ng , da̍ng
 2308. 婉 = ê̤ng
 2309. 桐 = dáng , dó̤ng
 2310. 駱 = lo̤̍h
 2311. 潑 = puah , puā
 2312. 匠 = ciō̤ng
 2313. 艇 = têng
 2314. 謙 = kiang
 2315. 妓 = gī
 2316. 菩 = pó
 2317. 廁 = cheh
 2318. 俘 = hú
 2319. 毅 = gī
 2320. 嶺 = niâⁿ , lîng
 2321. 丫 = a
 2322. 畏 = u̍i
 2323. 湘 = sio̤ng
 2324. 桶 = tâng
 2325. 嗓 =
 2326. 煌 = hó̤ng
 2327. 鮑 = bau , ba̍u
 2328. 粒 = la̍h
 2329. 巷 = ha̍ng
 2330. 帘 = liáng
 2331. 禿 = teoh , tuah
 2332. 腊 = la̍h
 2333. 臘 = la̍h
 2334. 倉 = cho̤ng , chng
 2335. 拐 =
 2336. 綁 =
 2337. 啥 =
 2338. 薦 = ce̍ng
 2339. 倪 = gá̤
 2340. 瑟 = seh
 2341. 廊 = ló̤ng
 2342. 鴨 = ō̤
 2343. 蜜 = bi̍h
 2344. 診 = cîng
 2345. 棚 = báⁿ
 2346. 掀 = hiang
 2347. 筒 = dó̤ng , dáng
 2348. 媳 =
 2349. 紋 = meóng
 2350. 秒 = pâ̤u
 2351. 沾 =
 2352. 龐 = pāng , páng
 2353. 蹲 = ché̤ⁿ
 2354. 騷 = so̤
 2355. 歧 =
 2356. 艘 =
 2357. 芝 = ci
 2358. 嘩 =
 2359. 畝 = bô
 2360. 券 = ge̤̍ng
 2361. 趟 =
 2362. 巾 = gṳng
 2363. 淫 = íng
 2364. 謊 =
 2365. 寞 = bó , bo̤̍h
 2366. 灌 = gua̍ng
 2367. 籃 = luáⁿ , láng
 2368. 妄 = mo̤̍ng
 2369. 擱 =
 2370. 侄 = di̍h
 2371. 姪 = di̍h
 2372. 廂 = sa̤uⁿ , sio̤ng
 2373. 叉 = cho̤
 2374. 俞 = cṳ́ , có
 2375. 伐 = hua̍h
 2376. 宰 = câi
 2377. 瞞 = muáⁿ , muáng
 2378. 宙 = ciu̍
 2379. 腫 = cê̤ng
 2380. 漆 = cheh
 2381. 怖 = bo̍
 2382. 吾 = gó
 2383. 吼 = hâu
 2384. 僑 = gá̤u
 2385. 疊 = dia̍h
 2386. 嘯 =
 2387. 罐 = gua̍ng
 2388. 肆 = seo̍
 2389. 裙 = geóng
 2390. 泣 = kih
 2391. 脹 = dio̤̍ng
 2392. 賦 = hu̍
 2393. 熬 = geó
 2394. 趁 = chīng , te̍ng
 2395. 咳 =
 2396. 愉 = cṳ́
 2397. 懇 = kṳ̂ng
 2398. 辜 = go
 2399. 肌 = gi
 2400. 嬰 = ing
 2401. 羽 = ṳ̂
 2402. 躬 = ge̤ng
 2403. 斃 = bā̤
 2404. 拘 = kṳ
 2405. 叮 = deng
 2406. 哇 = ua
 2407. 晴 = sáⁿ
 2408. 謎 = bá̤
 2409. 淮 = hói
 2410. 旺 = ō̤ng
 2411. 逸 = i̍h
 2412. 瓊 = kṳ́ng
 2413. 姜 = gio̤ng , ga̤uⁿ
 2414. 嗚 = míng
 2415. 竄 = chua̍ng
 2416. 頒 = bang
 2417. 薪 = sing
 2418. 寨 = cāi
 2419. 尿 = dā̤u , lā̤u
 2420. 頰 = giah
 2421. 逮 = dā̤
 2422. 卜 = bo̤h
 2423. 蔔 =
 2424. 昭 = ca̤u
 2425. 浸 = ci̍ng
 2426. 刮 = guā , guah
 2427. 颳 =
 2428. 宛 = ê̤ng
 2429. 囑 = ce̤h
 2430. 囊 = nó̤ng , náng
 2431. 寓 = gṳ̄
 2432. 駁 = bo̤h
 2433. 倡 = chio̤̍ng
 2434. 浴 = e̤̍h
 2435. 咕 =
 2436. 挪 = nó̤
 2437. 搏 = po̤h
 2438. 蓬 = pó̤ng
 2439. 晌 =
 2440. 渠 = gṳ́
 2441. 兜 = dau
 2442. 喃 = náng
 2443. 夷 = í , tái
 2444. 滬 = hō
 2445. 賤 = cēng
 2446. 魄 = peh
 2447. 舵 = duā , dō̤
 2448. 晰 =
 2449. 僵 = gio̤ng
 2450. 糕 = geo
 2451. 裔 = a̤̍
 2452. 秩 = di̍h
 2453. 倚 = î , uâ
 2454. 塌 =
 2455. 恍 =
 2456. 鉤 = gau , ga̤u
 2457. 嘲 = da̤u
 2458. 傍 = bō̤ng
 2459. 裕 = cṳ̄
 2460. 煮 = cṳ̂
 2461. 乳 = cṳ̂
 2462. 勿 = beo̍h
 2463. 豎 = sṳ̄
 2464. 懲 = díng
 2465. 睹 = dô
 2466. 株 = dau
 2467. 繡 = siu̍
 2468. 綉 = siu̍
 2469. 妖 = a̤u
 2470. 訝 = ngā , ngiā
 2471. 咖 =
 2472. 綱 = go̤ng
 2473. 胎 = tai
 2474. 濱 = bing
 2475. 耕 = geng
 2476. 嗤 = chi , chî
 2477. 艙 =
 2478. 娛 = gṳ́
 2479. 匪 = hi
 2480. 鴉 = a
 2481. 胃 = ūi
 2482. 躁 = so̤̍
 2483. 獅 = sai
 2484. 砰 =
 2485. 妮 =
 2486. 凜 = lîng
 2487. 龜 = gui , gu , kiu
 2488. 裸 = lô̤
 2489. 嫣 =
 2490. 甫 = hû
 2491. 窯 = á̤u
 2492. 塘 = dó̤ng , dńg
 2493. 纖 = chio̤ⁿ , chiang , cheng
 2494. 寵 = tê̤ng
 2495. 鏈 =
 2496. 拱 = gô̤ng
 2497. 尹 = ṳ̂ng
 2498. 掘 = geo̍h
 2499. 壩 =
 2500. 狹 = hia̍h
 2501. 銘 = míng
 2502. 淳 =
 2503. 沐 =
 2504. 馨 = hing
 2505. 潘 = peong , puaⁿ , puang
 2506. 甩 =
 2507. 榜 = bô̤ng , bn̂g
 2508. 淵 = e̤ng
 2509. 羡 = ēng
 2510. 侮 = bū
 2511. 卿 = king
 2512. 兀 =
 2513. 喧 = se̤ng
 2514. 履 =
 2515. 猴 = gáu
 2516. 枉 = ô̤ng
 2517. 襯 = che̍ng
 2518. 畔 = peōng
 2519. 凳 = de̍ng
 2520. 緬 = mēng
 2521. 弦 = hé̤ng
 2522. 畜 = he̤h
 2523. 粞 =
 2524. 溢 = i̍h
 2525. 摟 =
 2526. 乞 = kōi , keoh
 2527. 旬 = seóng
 2528. 縛 = po̤̍h
 2529. 燦 = cha̍ng
 2530. 輿 = ṳ́
 2531. 雁 = ngāng
 2532. 倦 = gē̤ng
 2533. 酬 = siú
 2534. 韻 = eōng
 2535. 媚 =
 2536. 堤 = dúi
 2537. 攀 = pang
 2538. 竊 = chiah
 2539. 嫩 = neōng , nê̤ng
 2540. 遂 = cho̍i , sūi
 2541. 澄 = dáⁿ , díng
 2542. 偵 = cing
 2543. 陝 = siâng
 2544. 陋 = lā̤u
 2545. 笨 = beōng
 2546. 匙 = sí
 2547. 沫 = bo̤̍h
 2548. 聳 =
 2549. 踩 =
 2550. 醬 = ca̤̍u , cio̤̍ng
 2551. 壺 = ó , hó
 2552. 啡 = pu̍i , hi
 2553. 碌 = lio̤̍h
 2554. 癢 = sā̤uⁿ
 2555. 鄙 = pî
 2556. 殼 =
 2557. 貞 = ceng
 2558. 霉 =
 2559. 黴 =
 2560. 蠢 = cheông
 2561. 蘆 = ló
 2562. 胳 = geoh
 2563. 矣 = ī
 2564. 焰 = iāng
 2565. 脊 = cih
 2566. 囚 = siú
 2567. 輔 = hū
 2568. 賬 =
 2569. 佐 = cô̤
 2570. 僚 = lá̤u
 2571. 雀 = chio̤h
 2572. 撰 = cuāng
 2573. 耍 =
 2574. 枕 = cîng
 2575. 撿 =
 2576. 涵 = háng , áng
 2577. 逗 = dāu
 2578. 糞 = beo̍ng
 2579. 朦 = mó̤ng
 2580. 肝 = guaⁿ
 2581. 蒸 = cing
 2582. 濫 = lāng
 2583. 筷 =
 2584. 潰 = ku̍i
 2585. 隸 = lā̤
 2586. 烤 =
 2587. 缸 =
 2588. 弓 = ge̤ng
 2589. 潭 = táng
 2590. 曠 = ko̤̍ng
 2591. 哎 =
 2592. 峻 = ceo̍ng
 2593. 爪 = câ̤u
 2594. 怯 = kio̤h
 2595. 茂 = bā̤u
 2596. 芒 = mó̤ng
 2597. 肢 = ci
 2598. 稻 = dō̤
 2599. 兔 = to̍
 2600. 圾 =
 2601. 喻 = cō , cṳ̄
 2602. 框 =
 2603. 繳 = gâ̤u
 2604. 蹈 = dō̤
 2605. 哨 =
 2606. 穎 = îng
 2607. 菊 = ge̤h
 2608. 喀 =
 2609. 妝 =
 2610. 淹 = ing
 2611. 瓷 = ceó
 2612. 淀 =
 2613. 澱 =
 2614. 蠟 = la̍h
 2615. 嚼 = cio̤h
 2616. 劑 = ca̤
 2617. 逛 =
 2618. 驟 = ca̤̍u
 2619. 暑 = sṳ̂
 2620. 襟 = ging
 2621. 廬 = ló
 2622. 蘋 =
 2623. 曬 = sa̍i
 2624. 悼 = dō̤
 2625. 昧 = bōi
 2626. 攏 =
 2627. 函 = háng
 2628. 朧 =
 2629. 膠 = go̤ , gau
 2630. 抒 =
 2631. 乒 =
 2632. 諷 = hô̤ng
 2633. 歹 =
 2634. 旱 = hāng , guāⁿ
 2635. 葡 =
 2636. 惟 = bí
 2637. 揀 = gâ̤ⁿ
 2638. 耿 = gêng
 2639. 廿 =
 2640. 樁 =
 2641. 乙 = ih
 2642. 謠 = á̤u
 2643. 墜 = tūi , dūi
 2644. 滯 = da̤̍
 2645. 孕 = īng
 2646. 誦 = sē̤ng
 2647. 梳 = se̤
 2648. 岡 = go̤ng
 2649. 肺 = hi̍
 2650. 丸 = óiⁿ
 2651. 霜 = sio̤ng , sa̤uⁿ
 2652. 汁 = ciah
 2653. 紗 = so̤ , sa
 2654. 銜 = gó̤ⁿ , gáng
 2655. 膩 = dī
 2656. 甸 =
 2657. 啤 =
 2658. 坎 = kâng
 2659. 稼 = ga̍
 2660. 禾 = hó̤
 2661. 愣 =
 2662. 脂 = ci
 2663. 萄 = teó
 2664. 撈 = lo̤
 2665. 攪 = gáu
 2666. 屑 = suah , seh
 2667. 傘 = sâng , suâⁿ
 2668. 蝶 = dia̍h
 2669. 鑄 = co̍ , cṳ̍
 2670. 軀 = kṳ
 2671. 稚 = dī
 2672. 腥 = sing
 2673. 藤 = díng
 2674. 陡 = dâ̤u
 2675. 燙 =
 2676. 梨 = lái , lí
 2677. 哦 =
 2678. 漿 = ca̤uⁿ
 2679. 糨 =
 2680. 僻 = piā , pih
 2681. 坊 = hng
 2682. 焉 = eng
 2683. 隙 = kih
 2684. 淘 =
 2685. 垮 =
 2686. 滔 = to̤
 2687. 釀 = ció̤ng , ciō̤ng
 2688. 鵝 = gó̤ , gió̤
 2689. 茲 = ceo
 2690. 搗 =
 2691. 棟 = do̤̍ng
 2692. 瑰 = gu̍i
 2693. 敞 =
 2694. 癌 =
 2695. 纜 = lâng
 2696. 爍 = sio̤h
 2697. 玫 = bói
 2698. 詐 = ca̍
 2699. 煞 = suā , sah
 2700. 膜 = mû
 2701. 焚 = heóng
 2702. 粘 = niáng
 2703. 黏 = niáng
 2704. 摧 = chui
 2705. 疫 = ṳ̍h
 2706. 幢 = do̤̍ng
 2707. 汝 = cṳ̂ , dṳ̂
 2708. 毯 = tâng
 2709. 挫 = cho̤̍
 2710. 紡 = pâng , hô̤ng
 2711. 朽 = hiû , ha̍u
 2712. 錘 = túi
 2713. 兌 = du̍i
 2714. 辮 = bīng , bēng
 2715. 墮 = dō̤
 2716. 笛 = de̍h
 2717. 覓 = bi̍h
 2718. 蔽 = ba̤̍
 2719. 諧 = hái
 2720. 氓 =
 2721. 蔑 = be̍h
 2722. 沸 = bu̍i , bi̍
 2723. 藉 =
 2724. 卸 = sia̍
 2725. 熄 = sih
 2726. 扁 = bêng
 2727. 炭 = tua̍ⁿ , ta̍ng
 2728. 慷 = ko̤ng
 2729. 篷 = páng
 2730. 眨 = cah
 2731. 譬 = bi̍ , pih
 2732. 叨 =
 2733. 蔬 = se̤
 2734. 綢 = tiú
 2735. 婿 =
 2736. 寥 = lá̤u
 2737. 澆 =
 2738. 乓 =
 2739. 膏 = geo
 2740. 膛 =
 2741. 琢 = do̤h
 2742. 啪 =
 2743. 淑 = se̤h
 2744. 叭 =
 2745. 弊 = bā̤ , ba̤̍
 2746. 灶 = co̤̍ , ca̍u
 2747. 醋 = cho̍
 2748. 斌 = bing
 2749. 奠 = dēng
 2750. 屯 = deo̍ng
 2751. 膨 = péng
 2752. 淪 = leóng
 2753. 縷 = lṳ̂
 2754. 壤 = ciô̤ng
 2755. 冶 = iâ
 2756. 暇 =
 2757. 揉 = ciú
 2758. 蘿 = ló̤
 2759. 翔 = sió̤ng
 2760. 蛛 = du , cṳ
 2761. 栗 = li̍h
 2762. 蔭 = ia̍ng , i̍ng
 2763. 譏 = gi
 2764. 蔥 = chang
 2765. 鞏 =
 2766. 粥 = ce̤h
 2767. 鬻 = e̤̍h
 2768. 齋 = ca̤ , cai
 2769. 迄 = gṳh
 2770. 幟 = chi̍
 2771. 菌 = keong
 2772. 鉛 = cói , óiⁿ , iúⁿ , ió̤ng
 2773. 賄 = hôi
 2774. 絨 = cé̤ng
 2775. 侶 =
 2776. 鍛 =
 2777. 譴 =
 2778. 洶 = he̤ng
 2779. 敷 = hu
 2780. 宵 = sa̤u
 2781. 諱 = hu̍i
 2782. 鑼 = ló̤ , leó
 2783. 撼 = hāng
 2784. 亨 = heng
 2785. 淌 =
 2786. 扛 = gng , káng
 2787. 杉 = sang
 2788. 燥 = so̤̍
 2789. 勻 = seóng , eóng
 2790. 渺 = bâ̤u , piû
 2791. 碟 =
 2792. 嵌 = ka̍ng
 2793. 沃 = o̤h , ah
 2794. 剖 = pâ̤u
 2795. 姬 = gi
 2796. 綽 = sio̤h
 2797. 嗦 =
 2798. 絞 = gâu
 2799. 軸 = de̤̍h
 2800. 壘 = lûi
 2801. 噪 =
 2802. 蘊 = eōng
 2803. 邵 = sā̤u
 2804. 咋 =
 2805. 坪 = píng , báⁿ
 2806. 傭 =
 2807. 卵 = nēng , nē̤ⁿ , luâng
 2808. 晝 = da̍u , diu̍
 2809. 憋 =
 2810. 奎 = ga̤
 2811. 捂 =
 2812. 煎 = cio̤ⁿ , ceng
 2813. 瞅 =
 2814. 蝕 = sī , sih
 2815. 熔 =
 2816. 蝦 = hó̤
 2817. 蛤 = gah
 2818. 謬 = biū
 2819. 紳 = sing
 2820. 鑲 = sa̤uⁿ , sio̤ng
 2821. 聾 = ló̤ng , láng
 2822. 募 = bō
 2823. 壟 = láng
 2824. 彥 = ngēng
 2825. 翹 =
 2826. 趴 =
 2827. 杏 = hēng
 2828. 彰 = cio̤ng
 2829. 闡 = chêng
 2830. 訟 = siō̤ng
 2831. 樞 = kṳ
 2832. 嶄 =
 2833. 蒲 = bó , pó
 2834. 瀉 = sia̍
 2835. 儉 = giāng
 2836. 橡 = chā̤uⁿ
 2837. 溶 = é̤ng
 2838. 瀑 = pō̤
 2839. 扒 =
 2840. 琛 = ting