Template:Wy/wuu/Wikimedia project

From Wikimedia Incubator

維基導遊通過非盈利性組織維基媒體基金會運作。維基媒體基金會還有仔別他開放內容个維基計劃:

元維基
元維基
元維基
協調各種維基計劃
維基百科
維基百科
維基百科
自由个百科全書
維基詞典(測試中)
多語言詞典
維基語錄(測試中)
自由個名人名言
中文維基文庫
自由个源文件庫
維基教科書(測試中)
教材搭手冊
维基学堂(測試中)
自由个學習資源
維基新聞(測試中)
自由个新聞資源
維基共享資源
開放式个多媒體資料庫
維基物種
自由个物種資料庫
維基數據
自由个結構化資料庫
MediaWiki
自由个軟件