Template:Wt/zgh/ⵉⵙⵎ

From Wikimedia Incubator

ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ [ⵙⵏⴼⵍ]

ⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⴷⵉ ⵜⴳⵣⵎⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⵏ, ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵜⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ, ⴷ ⴰⵔ ⵉⵔⵏⵏⵓ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵙ ⵓⵡⵔⵎⴰⵏ ⵉ ⵡⵓⵙⵎⵉⵍⵏ ⴰⴷ:

ⵖⴹⴼ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵍⵍⴰ ⵖⴼ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⵏⵊⵔⵓⵎ

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ

ⵙⵙⵏⵖⵍ ⵜⵉⵙⵖⴰⵍ ⴰⴷ ⵖⵔ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ, ⵜⵙⵍⵖⴷ ⵜⵏⵜ ⴳ ⵜⴳⵣⵎⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ===ⵉⵙⵎ===, ⵜⵙⵙⴽⵜⵔⴷ ⵜⵏⵜ.

{{wt/zgh/ⵉⵙⵎ
|ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ  = 
|ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ  = 
|ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵔⵓⵣ  = 
|ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵔⵓⵣ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ =
|ⴰⵏⴰⵡ = <!-- ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵏⵊⵔⵓⵎ (ⴰⵎⴰⵢ ⵏⵉⵖ ⵓⵏⵜⵉ) -->
}}

ⴰⵎⴷⵢⴰ

ⵡⵉⴽⵉⵜⵉⴽⵙⵜ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ
{{wt/zgh/ⵉⵙⵎ
|ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ  = ⵓⴷⵎ
|ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ  = ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ
|ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵔⵓⵣ  = ⵡⵓⴷⵎ
|ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵔⵓⵣ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ = ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ
|ⴰⵏⴰⵡ = ⴰⵎⴰⵢ
}}
  ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵔⵓⵣ
ⴰⵎⵢⵉⵡⵏⵓⴷⵎⵡⵓⴷⵎ
ⴰⵎⴰⴳⵓⵜⵓⴷⵎⴰⵡⵏⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ
ⴰⵏⴰⵡⴰⵎⴰⵢ

ⵥⵕ ⴰⵡⴷ

ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⴳ Template:Wt/zgh/ⵉⵙⵎ/ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵣⵎⵔⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵔⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ.
ⵎⴽ ⵜⵓⴼⴰⵎ, ⵔⵏⵓⵢⴰⵜ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ. /ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰ.