Template:Wt/zgh/ⴰⵙⵎⵉⵍ/ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ

From Wikimedia Incubator
ⵜⴰ ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ Template:Wt/zgh/ⴰⵙⵎⵉⵍ.
ⴷⵉⴳⵙ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ, ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⵡⵉⴽⵉⵜⵏ.

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴳ ⵉⵣⴷⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵔ ⴷⵉⴳ ⵏⵜⵜⴰⵔⴰ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ, ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵙ ⵏⴳ ⴰⵔ ⵎⵔⴰⵡ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ.

ⵜⵉⵙⵖⴰⵍ
{{wt/zgh/ⴰⵙⵎⵉⵍ|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10}}
ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ
  • {{wt/zgh/ⴰⵙⵎⵉⵍ|ⵜⴰⵊⵕⵕⵓⵎⵜ}}
  • {{wt/zgh/ⴰⵙⵎⵉⵍ|ⵜⴰⵙⵏⵎⵖⴰⵢⵜ|ⵉⵎⵖⴰⵢⵏ|ⵉⵎⵖⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵊⵉⵊⵊⵉ}}