Jump to content

Template:Wt/zgh/ⴰⵙⴼⵜⵉ

From Wikimedia Incubator

ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ [ⵙⵏⴼⵍ]

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ

{{wt/zgh/ⴰⵙⴼⵜⵉ
|ⴰⵎⵢⴰⴳ = 
<!-- ⵓⵔⵎⵉⵔ -->
| ⵓⵔⵎⵉⵔ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ1 =
| ⵓⵔⵎⵉⵔ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ2 =
| ⵓⵔⵎⵉⵔ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ3 =
| ⵓⵔⵎⵉⵔ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ1 =
| ⵓⵔⵎⵉⵔ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ2 =
| ⵓⵔⵎⵉⵔ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ3 =
| ⵓⵔⵎⵉⵔ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ1 =
| ⵓⵔⵎⵉⵔ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ2 =
| ⵓⵔⵎⵉⵔ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ3 =
| ⵓⵔⵎⵉⵔ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ1 =
| ⵓⵔⵎⵉⵔ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ2 =
| ⵓⵔⵎⵉⵔ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ3 = 
<!-- ⵓⵙⵎⵉⴷ -->
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ1 =
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ2 = 
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ3 =
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ1 = 
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ2 =
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ3 =
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ1 =
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ2 = 
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ3 =
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ1 =
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ2 =
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ3 = 
<!-- ⵓⵙⵎⵉⴷ ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ -->
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ1 =
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ2 =
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ3 =
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ1 =
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ2 =
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ3 =
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ1 =
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ2 =
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ3 = 
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ1 =
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ2 =
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ3 =
<!-- ⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ -->
| ⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ1 =
| ⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ2 =
| ⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ3 = 
| ⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ1 = 
| ⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ2 =
| ⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ3 = 
| ⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ1 = 
| ⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ2 =
| ⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ3 = 
| ⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ1 = 
| ⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ2 = 
| ⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ3 = 
<!-- ⴰⵏⴰⴹ -->
| ⴰⵏⴰⴹ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⴰⵎⴰⵢ =
| ⴰⵏⴰⴹ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⴰⵎⴰⵢ =
| ⴰⵏⴰⴹ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⴰⵎⴰⵢ = 
| ⴰⵏⴰⴹ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⵓⵏⵜⵉ =
<!-- ⴰⵏⴰⴹ ⵓⵙⵙⵉⴷ -->
| ⴰⵏⴰⴹ_ⵓⵙⵙⵉⴷ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⴰⵎⴰⵢ =
| ⴰⵏⴰⴹ_ⵓⵙⵙⵉⴷ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⵓⵏⵜⵉ =
| ⴰⵏⴰⴹ_ⵓⵙⵙⵉⴷ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⴰⵎⴰⵢ =
| ⴰⵏⴰⴹ_ⵓⵙⵙⵉⴷ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⵓⵏⵜⵉ = 
}}

ⴰⵎⴷⵢⴰ

{{wt/zgh/ⴰⵙⴼⵜⵉ
|ⴰⵎⵢⴰⴳ = ⵔⵎⵙ
<!-- ⵓⵔⵎⵉⵔ -->
| ⵓⵔⵎⵉⵔ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ1 = ⵔⵎⵙⵖ
| ⵓⵔⵎⵉⵔ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ2 = ⵜⵔⵎⵙⴷ
| ⵓⵔⵎⵉⵔ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ3 = ⵉⵔⵎⵙ
| ⵓⵔⵎⵉⵔ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ1 = ⵔⵎⵙⵖ
| ⵓⵔⵎⵉⵔ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ2 = ⵜⵔⵎⵙⴷ
| ⵓⵔⵎⵉⵔ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ3 = ⵜⵔⵎⵙ
| ⵓⵔⵎⵉⵔ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ1 = ⵏⵔⵎⵙ
| ⵓⵔⵎⵉⵔ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ2 = ⵜⵔⵎⵙⵎ
| ⵓⵔⵎⵉⵔ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ3 = ⵔⵎⵙⵏ
| ⵓⵔⵎⵉⵔ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ1 = ⵏⵔⵎⵙ
| ⵓⵔⵎⵉⵔ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ2 = ⵜⵔⵎⵙⵎⵜ
| ⵓⵔⵎⵉⵔ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ3 = ⵔⵎⵙⵏⵜ
<!-- ⵓⵙⵎⵉⴷ -->
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ1 = ⵔⵎⵙⵖ
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ2 = ⵜⵔⵎⵙⴷ
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ3 = ⵉⵔⵎⵙ
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ1 = ⵔⵎⵙⵖ
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ2 = ⵜⵔⵎⵙⴷ
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ3 = ⵜⵔⵎⵙ
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ1 = ⵏⵔⵎⵙ
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ2 = ⵜⵔⵎⵙⵎ
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ3 = ⵔⵎⵙⵏ
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ1 = ⵏⵔⵎⵙ
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ2 = ⵜⵔⵎⵙⵎⵜ
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ3 = ⵔⵎⵙⵏⵜ
<!-- ⵓⵙⵎⵉⴷ ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ -->
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ1 = ⵔⵎⵉⵙⵖ
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ2 = ⵜⵔⵎⵉⵙⴷ
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ3 = ⵉⵔⵎⵉⵙ
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ1 = ⵔⵎⵉⵙⵖ
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ2 = ⵜⵔⵎⵉⵙⴷ
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ3 = ⵜⵔⵎⵉⵙ
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ1 = ⵏⵔⵎⵉⵙ
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ2 = ⵜⵔⵎⵉⵙⵎ
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ3 = ⵔⵎⵉⵙⵏ
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ1 = ⵏⵔⵎⵉⵙ
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ2 = ⵜⵔⵎⵉⵙⵎⵜ
| ⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ3 = ⵔⵎⵉⵙⵏⵜ
<!-- ⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ -->
| ⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ1 = ⵜⵜⵔⵎⴰⵙⵖ
| ⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ2 = ⵜⴻⵜⵜⵔⵎⴰⵙⴷ
| ⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ3 = ⵉⵜⵜⵔⵎⴰⵙ
| ⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ1 = ⵜⵜⵔⵎⴰⵙⵖ
| ⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ2 = ⵜⴻⵜⵜⵔⵎⴰⵙⴷ
| ⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ3 = ⵜⴻⵜⵜⵔⵎⴰⵙ
| ⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ1 = ⵏⵜⵜⵔⵎⴰⵙ
| ⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ2 = ⵜⴻⵜⵜⵔⵎⴰⵙⵎ
| ⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⴰⵎⴰⵢ_ⵓⴷⵎ3 = ⵜⵜⵔⵎⴰⵙⵏ
| ⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ1 = ⵏⵜⵜⵔⵎⴰⵙ
| ⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ2 = ⵜⴻⵜⵜⵔⵎⴰⵙⵎⵜ
| ⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⵓⵏⵜⵉ_ⵓⴷⵎ3 = ⵜⵜⵔⵎⴰⵙⵏⵜ
<!-- ⴰⵏⴰⴹ -->
| ⴰⵏⴰⴹ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⴰⵎⴰⵢ = ⵔⵎⵙ
| ⴰⵏⴰⴹ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⵓⵏⵜⵉ = ⵔⵎⵙ
| ⴰⵏⴰⴹ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⴰⵎⴰⵢ = ⵔⵎⵙⵎ, ⵔⵎⵙⴰⵜ
| ⴰⵏⴰⴹ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⵓⵏⵜⵉ = ⵔⵎⵙⵎⵜ
<!-- ⴰⵏⴰⴹ ⵓⵙⵙⵉⴷ -->
| ⴰⵏⴰⴹ_ⵓⵙⵙⵉⴷ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⴰⵎⴰⵢ = ⵜⵜⵔⵎⴰⵙ
| ⴰⵏⴰⴹ_ⵓⵙⵙⵉⴷ_ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ_ⵓⵏⵜⵉ = ⵜⵜⵔⵎⴰⵙ
| ⴰⵏⴰⴹ_ⵓⵙⵙⵉⴷ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⴰⵎⴰⵢ = ⵜⵜⵔⵎⴰⵙⵎ, ⵜⵜⵔⵎⴰⵙⴰⵜ
| ⴰⵏⴰⴹ_ⵓⵙⵙⵉⴷ_ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ_ⵓⵏⵜⵉ = ⵜⵜⵔⵎⴰⵙⵎⵜ
}}


ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⴳ Template:Wt/zgh/ⴰⵙⴼⵜⵉ/ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵣⵎⵔⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵔⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ.
ⵎⴽ ⵜⵓⴼⴰⵎ, ⵔⵏⵓⵢⴰⵜ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ. /ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰ.