Jump to content

Template:Wt/ksw/main Page/Sister

From Wikimedia Incubator

ဝ့ၤၡ့ၣ်နရံၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢ ဝံၣ်ကံးမံဒံာ်ယၤ တၢ်ကရၢကရိ, နီဖြီဖ့ထ် တၢ်ကရၢကရိတခါလၢ ဆဲးလီၤအမံၤ လၢ ဖျိရံၣ်ဒၤကီၢ်စဲၣ်, ကီၢ်အမဲရကၤန့ၣ်လီၤ.ဝံၣ်ကံးမံဒံာ်ယၤ ဖံးတၢ်မၤတၢ် လၢကျိာ်အဂၤ အါကျိာ် ဒီး အဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ် တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂၤတဖၣ်:

ဝံၣ်ကံးဖံဒံာ်ယၤ
လံာ်ထံးလံာ်ယ့ၤလၢ စူးကါန့ၢ်ကလီ

ဝံၣ်ကံးလံာ်
လံာ်ဖးတဖၣ်လၢ စူးကါန့ၢ်ကလီ

ဝံၣ်ကံးတၢ်ကစီၣ်
တၢ်ကစီၣ်လၢ စူးကါန့ၢ်ကလီ

ဝံၣ်ကံးတၢ်အခီၣ်ထံး
လံာ်ရိဒၢးလၢ စူးကါန့ၢ်ကလီ

ဝံၣ်ကံးကစၢၤ(စၢပံၣ်ဆှံၤ)
တၢ်နဲၣ်ဘၣ်ဃးဒီးကစၢၤ(စၢပံၣ်ဆှံၤ)

ဝံၣ်ကံးခွိၣ်
တၢ်ထၢဖှိၣ်တၢ်တဲဒိးပှၤဂၤအတၢ်ကတိ

Commons
မံဒံးယၤလၢတၢ်ပာ်ဖှိၣ်ပာ်တံၤတၢ်အလီၢ်

မဲထါ-ဝံၣ်ကံး
ဝံၣ်ကံးမံဒံာ်ယၤတၢ်တိာ်ကျဲၤကရၢကရိထီၣ်

ဝံၣ်ကံးဖၢၣ်စံၤတံၤ
မၤလိတၢ်ကူၣ်တၢ်ဖးလၢ စူးကါန့ၢ်ကလီ

ဝံၣ်ကံးတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤ
တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ

ဝံၣ်ကံးဒ့ဒၤ
တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့လၢ စူးကါန့ၢ်ကလီ