Jump to content

Template:Wp/zgh/ISBN

From Wikimedia Incubator

ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ [ⵙⵏⴼⵍ]

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⴰⵔ ⴰⵖ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵖⵏ (ⵏⵖ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵙⵖⵏⵏ) ⵙⴳ ⵢⴰⵏ ⵏⵖ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵉⵏⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵖⵔ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ.

ⵜⴰⵙⴰⴷⴷⵙⵜ

{{ISBN|ISBN1}}
{{ISBN|ISBN1|ISBN2}}
{{ISBN|ISBN1|ISBN2|ISBN3}}

ⵜⵉⵙⵖⴰⵍ

  • ISBN1 : ⵓⵟⵟⵓⵏ ISBN ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ
  • ISBN2, ISBN3 : ⵓⵟⵟⵓⵏ ISBN ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ

ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ

ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⴳ template:wp/zgh/ISBN/ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵣⵎⵔⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵔⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ.
ⵎⴽ ⵜⵓⴼⴰⵎ, ⵔⵏⵓⵢⴰⵜ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ. /ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰ.