Template:Wp/tzm/ⴰⴳⴳⵓⵔ:ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ/ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ/1

From Wikimedia Incubator

ⵉⴱⵏ ⵔⵓⵛⴷ Averroèsⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1126 ⴷⵉ ⴽⵓⵔⴷⵓ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ, ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴷⵉ 10 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1198 ⴷⵉ ⵎⴰⵔⴰⴽⵓⵛ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵕⵕⵓⴽ. ⵜⵉⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴼ ⵎⴰ ⵢⵓⵔⴰ ⵓⴼⵍⵓⵙⵓⴼ ⴰⴳⵔⵉⴽⵉ 'Aristote', ⵜⵜⵓⵙⴻⵇⵍⴻⵏⵜ ⵖⵔ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1230. ⵉⵙⵎⵏⴰⵏ ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵜⴰⵔⵉⵙⵜⵓⴽⵔⴰⵜⵉⵜ ⴰⴽⵡ ⵜⴰⵏⵙⵍⴻⵎⵜ (ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ). ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵙⴽⵛⵎⵏ ⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⴳⵔⵉⴽⵉ ⴷ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱ ⵖⵔ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵓⵎⴰⵍⵓ. ⴰⵎⵙⴻⴹⵔⵓ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⴰⵎⴰⵚⵔⵉ ⵢⵓⵙⴼ ⵛⴰⵀⵉⵏ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴼⴻⵍⵍⴰⵙ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1997, ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ 'Le destin'.