Template:Wp/tzm/ⴰⴳⴳⵓⵔ:ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ/ⵉⵅⴼ ⵏ ⴰⴳⴳⵓⵔ

From Wikimedia Incubator

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ (ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ: ⵉⵎⵣⵔⵓⵢⵏ) ⵏⵖ ⵜⵜⴰⵔⵉⵅ, ⴷ ⵜⴰⵣⵔⴰⵡⵜ (étude) ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵢⵣⵔⵉⵏ. ⵡⵉⵏ ⵢⵜⵜⴰⵔⵓⵏ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵇⵇⴰⵔ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ "ⴰⵏⵎⵣⵔⵓⵢ [historien]". ⵍⵍⴰⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵢⴱⴷⴰⴷ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴱⴷⴰⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⵏ ⵜⵜⴰⵔⵓⵏ. ⵉⵏⵎⵣⵔⵓⵢⵏ ⵜⵜⵏⴰⴷⵉⵏ ⵖⴼ ⵜⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⴷⴳ ⵢⴰⵍ ⴰⵏⵔⴰⵔ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⵃⴽⴽⵓⵏ-ⵜⵏⵜ-ⵉⴷ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵄⵔⵔⴹⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴰⴼⵏ ⴷ ⴰⵛⵓ ⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⵙⴱⴱⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⵖⵔ ⵜⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⵉ.