Template:Wp/tzm/ⴰⴳⴳⵓⵔ:ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ/ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ/1

From Wikimedia Incubator
Tombeau Tin Hinan

ⵜⵉⵏⵀⵉⵏⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ. ⵜⵍⵓⵍ ⴳ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ, ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴳ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 4. ⵜⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⵯⴷ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵎⵓⴷⴷⵓⵏ ⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⴰ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ "ⴰⴱⵙⵙⴰⵍⴰ" ⴳ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵏ ⵓⵀⴰⴳⴳⴰⵔ. ⵜⵙⴽⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ. ⵜⵙⵙⵎⵖⵓⵔⵜ, ⵜⵙⴱⵓⵖⵍⴰ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⴽⵔⵣⴰ ⴷ ⵜⴽⵙⵙⵉ ⵜⴰⵣⵣⵓⵜ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ. ⵜⵙⵓⵍ ⵜⵉⵏⵀⵉⵏⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⴰⵙⴰⴼⵓ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵓⵀⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⵏⵏ. ⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵙ "ⵉⵎⵎⴰⵙⵙⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵀⴳⴳⴰⵔ".