Jump to content

Template:Wp/bbj/Content-proverbe

From Wikimedia Incubator


Proverbe 1

[edit source]

  lâ’ jɔ́ mo tiŋ é pə̂ bɔ́k ó á gaə̂ kə́lə́, o pɔ́m nə́ kunƴə tə é ƴú’ , jƴə́ gaə́ pə̂ mú’ nwə lá’ bə́ gɔ́ kwə́ ó , mo nə̂ təm jʉm nə́ he ó bə́ á ƴʉ́.[si par hazard le forme physique d’une personne te déplaisait,gardes – toi de lui faire savoir,car ne sait-on jamais,c’est lui qui un jour pourrait te secourir dans les situations difficiles]

Proverbe 2

[edit source]

  o lâ’ bə́ dúsî bǎ nə̂ ƴu kə́lə́,o ƴâp Sǐ dzə ̀ , jƴə́ gaə̂ ƴwə́ la ŋkó mə́jƴə gə́ ô,bə ƴu ŋkítɛ̂ təbƴâ gɔ cʉ́’ á ƴʉ́.[avant toute initiative,ne manque pas d’invoquer ton Dieu car s’il advenait un malheuren chemin,lui seul resterait ton seul vrai témoin]

Proverbe 3

[edit source]

 pə̂ sə́ mtɔ́ lə púŋ kwa’ puŋ a tsónƴə sim [a bonne qualité de marchandise,prompt écoulement]