Jump to content

Template:User language/rif

From Wikimedia Incubator


rif-N ⴰⵎⴷⴰⵏ ⴰ ⵉⵍⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ.
rif-4 ⴰⵎⴷⴰⵏ ⴰ ⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵄⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵎⵛⵏⴰⵡ ⵉⵍⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ.
rif-3 ⴰⵎⴷⴰⵏ ⴰ ⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ.
rif-2 ⴰⵎⴷⴰⵏ ⴰ ⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ.
rif-1 ⴰⵎⴷⴰⵏ ⴰ ⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵙ ⴷⵔⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ.
rif-0 ⴰⵎⴷⴰⵏ ⴰ ⵓⵔ ⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ.