Talk:Wp/dng/Шо̌уйѐ

From Wikimedia Incubator

Sample text in Dungan:

Лю̌шы җѝ ня́ншон Паоло Фрейре зэ̄ Бразилия гѝ бу̌ шы̌зы̄ди жы́нму җё̌ли Португалия хуа̄ди ня̄нфа дэ̄ щѐфа. Зӯ җы̄гә сы̌ху̀р та̀ сы̌­лёнли йи̌гә щи̌н лў̄фу: бу̌ җё̌ ня̄н зы̄, ё̄ йи̌ха ня̄н хуа̄җе̌җерни. Чы́нзуәли җы̄гә җё̌щүәфа́ди җў̄зоҗяму ба̌ хуэй́зў йү̀янди йи̌н я́нҗюли. Йӣхӯ ба̌ Паоло Фрейре җё̌фади ё̄нзы ля́н хуэй́зў йү̀ян хуа̄җе̌җерди җя̌щя̄ сы̀йү̄нли. Че̄чў җы̄гә щи̌н лў̄фу хуэй́зўжы́нму ба̌ фӯму йү̀янди щѐфа дэ̄ ня̄нфа щи̌щүәчи куэ̀дихы̀н. Та̀ ба̌ пи̌пин сы̌щё̀нди фо́нфади ба̄нфа сы̀йү̄ндини. До̄ щи̌н лў̄фушон нѝ ё̄ җы̄мугә вы́нҗянни [1].


Ch'inshon 城中[edit source]

Zuehr veh Iyan Kheichehr nyonnyon zei ch'inshon lonni. Bazarshon khoshodi mashnei dei cheh. Shonvu Kheichehr nyonnyon ba veh lindo yig'i da chonz'inili. Chonz'ini khosho rzh'in du peidi dui zudini. Tamu du zhudi khuho dei twuyon. Veh Kheichehr nyonnyon fehde. Zh'is'i Khun chonz'i. 昨儿我连Kheichehr娘娘在城中浪呢。bazar中可些的卡车和汽车。晌午Kheichehr娘娘把我领到一个大场子那里。场子那可些人都排的队走的呢。他们都举的口号带图样。我Kheichehr娘娘说的。这是红场子。

Khun chi 红旗[edit source]

Hsyuehs'iwnu du peili dui, zandi chichirdi. M'inm'indi Chish'ir lyan lyong'i yatu zhudi khun chi chwuiei zando vamudi tunili. Da khun chishon hsyedi: "Sh'iyueh gehmin vansui!" 学生们都排了队,站的齐齐儿的。敏敏地Chish'ir连两个丫头举的红旗出来站到外面的头那里。大红旗中写的:“十月革命万岁!”

Hsyatyan 夏天[edit source]

Hsyatyan tyanchi chon,

Hwuzhya bu hsinkhuon.
Tanni tei chinhsyuan,
Chyochyor luan zhyokhuan.
Zhuonzhya ye kho kan,
Hwuzhya ye hsikhuan.

夏天天时长

农民不辛苦
田里头新鲜
雀雀乱叫唤
庄家也可看
扇家也喜欢

Fichin Ferma 家禽农场[edit source]

Vehmu kolkhozdi fichin ferma zei kheizi byannini. Ngeh dei yaz'i du zei kheizi litu gohsindifudini. Tyanngeh ye zei kheizi lituni. 我们kolkhoz的家禽农场在湖子边里里。鹅带鸭子都在湖子里头高兴地浮的呢。天鹅也在湖子里头呢。
B'ii zhir, lyan hsyueh yiyon, du zei kheizi yanshonni. Yigi ngehloyin fidi leili, zhir luan du zhyokhuantuehli. 小鸡儿,连雪一样,对着湖子岸上呢。一个饿鹰飞地来了,鸡儿乱都叫唤。
Ganzo veh tinfl radioli. Radiofehdi gunfu da. Nwurzh'in lyan nanrzh'in khuandi, khuandi fehdini, Myan fehli yizh'inzi zavodshon zwuli duehsho traktordi, fabrikashon zh'ili duehsho bupidi sichin. Zikhu khuatur doli kolkhozshonli. Ba vehmu rayionshon Aun Auonshyadi s'ichin ye fehli, fehs'i vehmu kolkhoz kehzhya ba 300 gektar lyonsh'i zhonshonli. Danlindi yi, lyong'i kolkhoz khan gan vehmu zhondi dueh. Shukur fehdi: Zh'i dus'i pindi kommunist partiyadi linshu zamu, d'iikhadi sh'in. 刚早我听radio里,收音机广播有很长的一段时间,男性的和女性的广播员轮流,说第一因为一会儿如同牵引者在一间工厂中被做多少的事物而且布料在一个压榨机中被针织多少。在那个主题换成kolkhozes之后。 他们也在我们的区域中提到农作物的种植,说我们的kolkhoz已经种植300个公顷的谷粒了。其他一或二kolkhozes已经种植甚至超过我们。在结论中:我们已经经过共产党的领导咱们,所有的胜利。
Vehmwus'i minda shonyan

Sovyet guonyinshondi
Zei keikuardi guyitwuni
Lyan khuar yiyon zhonni

我们是命大生人 (我们是幸运的年轻人)

苏联时期期间
在开花的国土里
连花一样长呢

Why not requesting Translatewiki.net support now?[edit source]

--Liuxinyu970226 (talk) 08:17, 7 September 2017 (UTC)[reply]