Module:Wt/ksh/scripts

From Wikimedia Incubator

He en däm Moduhl wääde Schrefte beschrevve. Eruß küdd Leß. Dä ier Endäxe sin de Schreffköözelle noh de ISO 15942.

Doh dren fengk mer pro Köözel wider en Leß. Di hät Nahme als Endäxe, un do drövver fengk mer:

Endäx  —  Aanjahbe
nahme  —  En Leß met Nahme för di Schrevv op Kölsch.
grama  —  Kann sin, ed es nit doh. Söns ei Köözel för alle Nahme en dä Leß met de kölsche Nahme, udder en Leß med jenauesuvill Köözelle wi Nahme. Di bedügge:
daaaS  —  Dä Nahme för die Schprooch sen vier Wööter, un et läzde derfun es „Schreff“. De „einfacher jemaate schinehsesche Schreff“, för e Beischpell.
daaN-S  —  Dä Nahme för die Schprooch es esu jät wi „ahl onjaresche Ruhne-Schreff“.
daaS  —  Dä Nahme för die Schprooch sen drei Wööter, un et drette es „Schreff“. De „kaukahsesch albahnesche Schreff“, för e Beischpell.
daN-N-S  —  Dä Nahme för die Schprooch es esu jät wi „neuje Tai-Lue-Schreff“.
daN-S  —  Dä Nahme för die Schprooch es esu jät wi „malledihvesche Thahna-Schreff“.
daS  —  Dä Nahme för die Schprooch sen zwai Wööter, un zwaite es „Schreff“. Alsu „arrahbesche Schreff“, för e Beischpell.
daSN  —  Dä Nahme för die Schprooch es för e Beischpell es esu jät wi de „endesche Schreff Devanajari“.
dN  —  Dä Nahme för die Schrevv es ei Woot ävver ed es kei „Schreff“ dren. „Hangjuhl “ es e Beischpell derför.
dN-aS  —  Dä Nahme för die Schprooch es för e Beischpell es esu jät wi de „Estrangjelo-sühresche Schreff“.
dNN  —  Dä Nahme för die Schprooch sen zwai Wööter udder Boochschtahbe. De „Linear A“ wöhr e Beischpell derför.
dN-N-S  —  Dä Nahme för die Schprooch sen drei Houpwööter met Bendeschtresche derzwesche. E Beischpell es de „Enschrefte-Pahlavi-Schreff“.
dN-S  —  Dä Nahme för die Schprooch es e Houpwööter met einem Bendeschresch un „Schreff“ derhenger. E Beischpell es de „Ruhne-Schreff“.
dS  —  Dä Nahme för die Schprooch es e Houpwööter met „Schreff“ dren. E Beischpell es de „Blindeschreff“.
eaS  —  Dä Nahme för die Schprooch sen zwai Wööter, un zwaite es „Schreff“, ävver et jitt mieh wi eine vun dänne. Alsu ene „Korrejahnesche Schreff“, för e Beischpell.
dS  —  Dä Nahme för die Schprooch es e Houpwööter met „Schreff“ dren, ävver et jitt mieh wi eine vun dänne. E Beischpell es en „Sümbohlschreff “.
xaaa  —  Dä Nahme sen drei klein jeschrevve Wööter. Ed einzejje Beischpell es: „weße mer nit“.
xaN  —  Dä Nahme för die Schprooch es för e Beischpell es esu jät wi de „mathemahtesche Zeische“.
xaS  —  Dä Nahme för die Schprooch es för e Beischpell es esu jät wi de „keine Schreff“.
xN-N  —  Dä Nahme för die Schprooch es för e Beischpell es esu jät wi de „Bliss-Symbohle“.
xS  —  Dä Nahme för die Schprooch es för e Beischpell es esu jät wi de „Kejlschreff“.

local m = {}
-- ISO 15924
m["Afak"] = {}
m["Aghb"] = {
	nahme = 'kaukahsesch albahnesche Schreff',
	grama = 'daaS'}
m["Arab"] = {
	nahme = 'arrahbesche Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Armi"] = {}
m["Armn"] = {
	nahme = 'armehnesche Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Avst"] = {
	nahme = 'aväßtesche Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Bali"] = {
	nahme = 'balinehsesche Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Bamu"] = {}
m["Bass"] = {}
m["Batk"] = {
	nahme = 'Batak-Schreff',
	grama = 'dN-S'}
m["Beng"] = {
	nahme = 'bänjahlesche Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Blis"] = {
	nahme = 'Bliss-Symbohle',
	grama = 'xN-N'}
m["Bopo"] = {
	nahme = 'schenehseche Ömschreff Bopomofo',
	grama = 'daSN'}
m["Brah"] = {
	nahme = 'Brahmi-Schreff',
	grama = 'dN-S'}
m["Brai"] = {
	nahme = {'Brailleschreff', 'Blindeschreff'},
	grama = 'dS'}
m["Bugi"] = {
	nahme = 'bujeneesesche  Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Buhd"] = {''}
m["Cakm"] = {''}
m["Cans"] = {
	nahme = 'kannahdesche einheimesche Selbeschreff',
	grama = 'daaS'}
m["Cari"] = {''}
m["Cham"] = {''}
m["Cher"] = {
	nahme = 'Tschärrokih-Schreff',
	grama = 'dN-S'}
m["Cirt"] = {''}
m["Copt"] = {
	nahme = 'koptesche Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Cprt"] = {
	nahme = 'züprejohtesche Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Cyrl"] = {
	nahme = 'kürellesche Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Cyrs"] = {
	nahme = 'ahlkürellesche Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Deva"] = {
	nahme = 'endesche Schreff Devanajari',
	grama = 'daSN'}
m["Dsrt"] = {'Deseret'}
m["Dupl"] = {}
m["Egyd"] = {
	nahme = 'demohtesche Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Egyh"] = {
	nahme = 'hierahtesche Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Egyp"] = {
	nahme = {'äjiptesche Hirrojlihfeschreff', 'äjüptesche Hirrojlühfeschreff'},
	grama = 'daS'}
m["Elba"] = {}
m["Ethi"] = {
	nahme = 'ätejohpesche Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Geok"] = {}
m["Geor"] = {
	nahme = "je'orjesche Schreff",
	grama = 'daS'}
m["Glag"] = {
	nahme = 'jlarolütesche Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Goth"] = {
	nahme = 'johtesche Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Gran"] = {}
m["Grek"] = {
	nahme = 'jrihschesche Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Gujr"] = {
	nahme = 'juscharahtesche Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Guru"] = {
	nahme = 'jurmukhesche Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Hang"] = {
	nahme = {'korrejahnesche Schreff', 'Hangjuhl', 'Hangjuhl-Schreff'},
	grama = {'daS', 'dN', 'dN-S'}}
m["Hani"] = {
	nahme = 'schenehsesche Schreff',
	grama = 'eaS'}
m["Hano"] = {}
m["Hans"] = {
	nahme = 'einfach jemaate schenehsesche Schreff',
	grama = 'daaaS'}
m["Hant"] = {
	nahme = 'tradizjonälle schenehsesche Schreff',
	grama = 'daaS'}
m["Hebr"] = {
	nahme = 'hebrähjesche Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Hira"] = {
	nahme = 'Hiddajahna-Schreff',
	grama = 'dN-S'}
m["Hluw"] = {}
m["Hmng"] = {}
m["Hrkt"] = {}
m["Hung"] = {
	nahme = 'ahl onjaresche Ruhne-Schreff',
	grama = 'daaN-S'}
m["Inds"] = {}
m["Ital"] = {
	nahme = 'ahle etahlesche Schreff',
	grama = 'daaS'}
m["Java"] = {
	nahme = 'javahnesche Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Jpan"] = {
	nahme = 'japahnesche Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Jurc"] = {}
m["Kali"] = {}
m["Kana"] = {
	nahme = 'Kattakahna-Schreff',
	grama = 'dN-S'}
m["Khar"] = {}
m["Khmr"] = {
	nahme = 'Khmer-Schreff',
	grama = 'dN-S'}
m["Khoj"] = {}
m["Knda"] = {
	nahme = 'Kannada-Schreff',
	grama = 'dN-S'}	
m["Kore"] = { -- ailas for Hangul+Han
	nahme = 'korejahnesche Schreff',
	grama = 'eaS'}
m["Kpel"] = {
	nahme = 'Kpelle-Schreff',
	grama = 'dN-S'}
m["Kthi"] = {}
m["Lana"] = {
	nahme = 'Lanna-Schreff',
	grama = 'dN-S'}
m["Laoo"] = {
	nahme = "la'ohtesche Schreff",
	grama = 'daS'}
m["Latf"] = {
	nahme = 'Fraktuur-Schreff',
	grama = 'dN-S'}
m["Latg"] = {
	nahme = 'jählesche Lating-Schreff',
	grama = 'daN-S'}
m["Latn"] = {
	nahme = 'Lating-Schreff',
	grama = 'dN-S'}
m["Lepc"] = {}
m["Limb"] = {}
m["Lina"] = {
	nahme = 'Linear A',
	grama = 'dNN'}
m["Linb"] = {
	nahme = 'Linear B',
	grama = 'dNN'}
m["Lisu"] = {}
m["Loma"] = {}
m["Lyci"] = {
	nahme = 'lüzejahnesche Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Lydi"] = {
	nahme = 'lühdesche Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Mahj"] = {}
m["Mand"] = {}
m["Mani"] = {
	nahme = 'maneschähjesche Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Maya"] = {
	nahme = 'Maaja-Hirrojliifeschreff',
	grama = 'dN-S'}
m["Mend"] = {}
m["Merc"] = {}
m["Mero"] = {}
m["Mlym"] = {
	nahme = 'Malajalam-Schreff',
	grama = 'dN-S'}
m["Mong"] = {
	nahme = 'mongjohlesche Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Moon"] = {}
m["Mroo"] = {}
m["Mtei"] = {}
m["Mymr"] = {
	nahme = {'burmehsesche Schreff','birmahnesche Schreff'},
	grama = {'daS', 'daS'}}
m["Narb"] = {
	nahme = 'ahle noodarahbesche Schreff',
	grama = 'daaS'}
m["Nbat"] = {}
m["Nkgb"] = {}
m["Nkoo"] = {}
m["Nshu"] = {}
m["Ogam"] = {
	nahme = 'Oghäm-Schreff',
	grama = 'dN-S'}
m["Olck"] = {
	nahme = 'ahle Schiki-Schreff',
	grama = 'daN-S'}
m["Orkh"] = {
	nahme = 'Orkhon-Ruhne-Schreff',
	grama = 'dN-N-S'}
m["Orya"] = {
	nahme = 'Orja-Schreff',
	grama = 'dN-S'}
m["Osma"] = {}
m["Palm"] = {}
m["Perm"] = {}
m["Phag"] = {}
m["Phli"] = {
	nahme = 'Enschrefte-Pahlavi-Schreff',
	grama = 'dN-N-S'}
m["Phlp"] = {
	nahme = 'Psalme-Pahlavi-Schreff',
	grama = 'dN-N-S'}
m["Phlv"] = {
	nahme = 'Booch-Pahlavi-Schreff',
	grama = 'dN-N-S'}
m["Phnx"] = {
	nahme = 'fönihzesche Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Plrd"] = {
	nahme = 'pollardesche Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Prti"] = {
	nahme = 'parthesche Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Rjng"] = {}
m["Roro"] = {}
m["Runr"] = {
	nahme = 'Ruhne-Schreff',
	grama = 'dN-S'}
m["Samr"] = {
	nahme = {'sammaritahnesche Schreff', 'sammaritesche Schreff'},
	grama = 'daS'}
m["Sara"] = {''}
m["Sarb"] = {
	nahme = 'ahle söödarahbesche Schreff',
	grama = 'daaS'}
m["Saur"] = {}
m["Sgnw"] = {}
m["Shaw"] = {}
m["Shrd"] = {}
m["Sind"] = {}
m["Sinh"] = {
	nahme = 'sinhalehsesche Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Sora"] = {}
m["Sund"] = {
	nahme = 'sundanehsesche Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Sylo"] = {}
m["Syrc"] = {
	nahme = 'sühresche Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Syre"] = {
	nahme = 'Estrangjelo-sühresche Schreff',
	grama = 'dN-aS'}
m["Syrj"] = {
	nahme = 'wäßlesche sühresche Schreff',
	grama = 'daaS'}
m["Syrn"] = {
	nahme = 'ößlesche sühresche Schreff',
	grama = 'daaS'}
m["Tagb"] = {''}
m["Takr"] = {''}
m["Tale"] = {
	nahme = 'Tai-Le-Schreff',
	grama = 'dN-N-S'}
m["Talu"] = {
	nahme = 'neuje Tai-Lue-Schreff',
	grama = 'daN-N-S'}
m["Taml"] = {
	nahme = 'tamihlesche Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Tang"] = {}
m["Tavt"] = {}
m["Telu"] = {
	nahme = 'Teluhru-Schreff',
	grama = 'dN-S'}
m["Teng"] = {}
m["Tfng"] = {'Tifinagh'}
m["Tglg"] = {
	nahme = 'taralohresche Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Thaa"] = {
	nahme = 'malledihvesche Thahna-Schreff',
	grama = 'daN-S'}
m["Thai"] = {
	nahme = 'thailändesche Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Tibt"] = {
	nahme = 'tibehtesche Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Tirh"] = {}
m["Ugar"] = {
	nahme = 'ujarehtesche Schreff',
	grama = 'daS'}
m["Vaii"] = {}
m["Visp"] = {}
m["Wara"] = {}
m["Wole"] = {}
m["Xpeo"] = {
	nahme = 'ahle pärsesche Schreff',
	grama = 'daaS'}
m["Xsux"] = {
	nahme = 'Kejlschreff',
	grama = 'xS'}
m["Yiii"] = {
	nahme = 'Yi-Schreff',
	grama = 'dN-S'}
m["Zinh"] = {}
m["Zmth"] = {
	nahme = 'mathemahtesche Zeische',
	grama = 'xaN'}
m["Zsym"] = {
	nahme = 'Sümbohlschreff',
	grama = 'eS'}
m["Zxxx"] = {'onjeschrevve'}
m["Zyyy"] = {
	nahme = 'onbikannte Schreff',
	grama = 'eaS'}
m["Zzzz"] = {
	nahme = 'keine Schreff',
	grama = 'xaS'}
-- söns --
m["None"] = {
	nahme = 'weße mer nit',
	grama = 'xaaa'}
m["Ibrn"] = {
	nahme = 'ibehresche Schreff',
	grama = 'eaS'}
return m