ඉන්ක්‍යුබේට':විකිමීඩියා ව්‍යාපෘති

From Wikimedia Incubator
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Incubator:Wikimedia projects and the translation is 53% complete.
Outdated translations are marked like this.
You can also read this page in:

The Wikimedia Foundation operates several other multilingual and free-content projects:

විකිපීඩියා
නිදහස් විශ්‍‍වකෝෂ‍ය‍
විකිඋද්ධරණ
උද්ධරණ එකතුව
වික්ෂනරි
Dictionary and thesaurus
විකිපොත්
නිදහස් විෂය පොත් සහ නිදහස් අත්පොත්
විකිමූලාශ්‍ර
Free source documents
විකිපුවත්
Free content news source
කොමන්ස්
Shared media repository
ජීවවිශේෂවිකි
ජීවී විශේෂ ඩිරෙක්ටරිය.
Wikiversity
Free learning materialsමෙටා-විකි
Wikimedia project coordination
මීඩියාවිකි
MediaWiki software coordination
බග්zසිලා

A bug tracker for MediaWiki
විකිමේනියා
The International Conferences
Test Wikipedia
For testing software changes
Wikimedia Foundation
Foundation public relation


මේවාත් බලන්න